PN-II-RU-TE-2014-4-2335 baza

Competenţe lingvistice în L3 şi identitate multiculturală – variabile de integrare lingvistică ale elevilor români în contexte de imigraţie (Linguistic Skills in L3 and Multicultural Identity – Linguistic Integration Variables of Romanian Students in Immigration Contexts)

 

DENUMIRE PROIECT (PROJECT TITLE): Competenţe lingvistice în L3 şi identitate multiculturală ‒ variabile de integrare lingvistică ale elevilor români în contexte de imigraţie (Linguistic Skills in L3 and Multicultural Identity – Linguistic Integration Variables of Romanian Students in Immigration Contexts)
COD PROIECT (PROJECT CODE): PN-II-RU-TE-2014-4-2335;
NUMĂR CONTRACT (CONTRACT NUMBER): 364 / 01.10.2015;
DIRECTOR (PROJECT MANAGER): conf. univ. dr. Silvia Maria CHIREAC
PERIOADA DE DERULARE (TIME FRAME): 01.10.2015 ‒ 30.09.2017
BUGET APROBAT (APPROVED BUDGET): 549.000 lei
FINANŢATOR (FUNDING AUTHORITY): Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

 

  1. Echipa proiectului / Project Team

 

  1. Rezumatul proiectului / Project Description

În contexte multilingvistice, sute de elevi care provin din medii etnice, culturale, religioase şi lingvistice diferite învaţă şi folosesc a treia limbă, în special populaţia imigrantă şi vorbitorii de limbi minoritare. În context educaţional, obiectivul principal al şcolii este ca fiecare cetăţean european să cunoască alte două limbi, pe lângă cea maternă (Breidbach, 2003; Gogolin, 2002; Gorter, 2009) şi să contribuie la construcţia şi negocierea identităţilor multidimensionale şi dinamice în medii diferite (Kanno, 2003). Obiectivul general este cercetarea relaţiei dintre competenţele limbii a treia L3 şi identitatea multilingvistică, prin evidenţierea rolului limbilor L1 şi L2 ca sursă de transfer în procesul de achiziţionare a limbii L3. Astfel, dorim să analizăm impactul integrării lingvistice asupra identităţii de sine a elevilor imigranţi români. Prin intermediul acestui obiectiv, intenţia noastră este de a prezenta caracteristicile a două sisteme educaţionale – catalan şi român – analizând contactul a trei sisteme lingvistice romanice ale vorbitorilor trilingvi.

 

In multilingual contexts, hundreds of students from different ethnic, cultural, religious, and linguistic backgrounds learn and use third languages, particularly immigrants and minority language speakers. In the educational frame of reference, the school’s main objective is that every European citizen know other two languages besides their mother tongue (Breidbach, 2003; Gogolin, 2002; Gorter, 2009) and contribute to the construction and negotiation of multidimensional and dynamic identities within different backgrounds (Kanno, 2003). Our overall objective is to investigate the relationship between third (L3) language skills and multilingual identities, by emphasizing the role of L1 and L2 as transfer sources in the L3 acquisition process. Thus, we aim to analyze the impact that linguistic integration has upon the self-identity of Romanian immigrant students. Pursuing this objective, we intend to point out the functional features of two educational systems ‒ Catalan and Romanian ‒, examining the concurrence of three Romance linguistic systems in the case of trilingual speakers.

 

  1. Obiectivele proiectului / Project Objectives
  • Cercetarea relaţiei dintre competenţele limbii a treia L3 şi identitatea multilingvistică, prin evidenţierea rolului limbilor L1 şi L2 ca sursă de transfer în procesul de achiziţionare a limbii L3.
  • Analiza influenţei cros-lingvistice în sistemul morfosintactic şi lexical al elevilor români şi evaluarea atitudinilor elevilor faţă de limbi.

 

  • Investigate the relationship between third (L3) language skills and multilingual identities, by emphasizing the role of L1 and L2 as transfer sources in the L3 acquisition process.
  •  Analyze the cross-linguistic influence on the morphosyntactic and lexical systems of Romanian students, and assess students’ attitudes towards particular languages.

 

  1. Rezultate preconizate / Expected Results

Vom încerca să conturăm o serie de linii directoare şi un plan de intervenţie pentru instituţiile şcolare din cele doua ţări – Spania şi România – cu scopul de a analiza aspectele pozitive întâlnite şi de a promova şi îmbunătăţi rezultatele şcolare. Considerăm că rezultatele acestei cercetări vor facilita şi vor duce la îmbunătăţirea sistemului educaţional în L3 în următorii ani. Suntem convinşi că acest studiu va avea efecte pozitive în domeniul predării şi învăţării limbii L3 în context monolingv (România), dar şi în context bilingv (Spania). Acest aspect va facilita practica bazată pe probe prin relaţionarea cercetării cu predarea, deoarece rezultatele aşteptate ale acestui studiu vor conduce profesorii spre metodele pe care trebuie să le aleagă în pregătirea şi predarea activităţilor de învăţare. Astfel, am putea să furnizăm o metodă de predare în context de imigraţie, care va fi mai adecvată necesităţilor elevilor români în timpul procesului de învăţare, luând în considerare variabilele cognitive şi lingvistice ale acestui proces, caracteristicile personale ale elevilor şi necesităţile particulare ale fiecăruia.

 

We seek to provide a series of guidelines and a contingency plan for schools in both countries – Spain and Romania ‒, in order to analyze the positive aspects encountered and to promote and improve educational outcomes. We consider that the results of this research will facilitate and enhance the L3 education system in the coming years. Moreover, we believe that this study will have positive effects in the field of L3 teaching and learning in a monolingual context (Romania), but also in bilingual ones (Spain). This aspect will enable task-based practice by linking research with teaching, since the expected results of the study will guide teachers to the methods they should choose in the preparation and teaching of educational activities. Therefore, we intend to provide an alternative teaching method for immigrant learners, which will be more appropriate for the needs of Romanian students in the language acquisition process, taking into account the cognitive and linguistic variables of this process, students’ personal characteristics and the particular needs of each student.

 

  1. Activităţi / Activities
2015 Obiective realizate / Accomplished Objectives

Buget aprobat / Approved Budget: 90.000 lei
2016 Obiective prevăzute / Foreseen Objectives

Vizibilitate naţională şi internaţională / National and International Visibility

Buget prevăzut / Foreseen Budget: 325.000 lei
2017 Obiective prevăzute / Foreseen Objectives

Vizibilitate naţională şi internaţională / National and International Visibility

Buget prevăzut / Foreseen Budget: 134.000 lei

 

  1. Documentaţie oficială / Official Documentation

Propunere de proiect / Project Proposal
Raport de activitate 2015 / Activity Report for 2015 (synopsis)
Raport de activitate 2016 / Activity Report for 2016 (synopsis)
Raport final / Final Report