Taxe de şcolaritate

Taxele de şcolarizare valabile în anul universitar 2017 / 2018:

 • studii universitare de licenţă – 1.200 lei/semestru
 • studii universitare de masterat – 1.200 lei/semestru
 • studii universitare de doctorat – 5.000 lei/an

 

Studenţii înmatriculaţi la alte facultăţi si care urmează cursuri facultative la Facultatea de Litere au de achitat o taxa de 320 lei/semestru. Pentru plata taxei la BRD aveti de specificat următoarele date: facultatea – Facultatea de Litere, codul 1311 şi tipul taxei – taxa de reexaminare – cod 41;

 

Taxele de reexaminare  – COD 41  :
ANUL I şi II licenţă

 • pentru discicplinele nepromovate taxa se calculează înmulţind numărul de credite aferent disiciplinei cu 40 lei

ANUL III licenţă

  • 200 lei  / disciplină, mai puţin excepţiile de mai jos;
  • pentru disciplina Cultură, civilizaţie si practica limbii / textului A / B (2 C – Cultură şi civilizaţie; 1 cp – Conversaţii; 2 cp – Practica limbii; 2 cp – Practica textului) : 100 lei pentru cursul de Cultură şi civilizaţie; 34 lei – pentru Cp Conversaţii; 34 lei – pentru Cp Practica limbii; 34 lei – pentru Cp Practica textului;
  • pentru disciplina Teoria şi practica limbii / textului A / B (1 C – Teoria limbii / textului; 2 cp – Practica limbii; 2 cp – Practica textului) : 100 lei pentru cursul Teoria limbii / textului; 50 lei – pentru Cp Practica limbii; 50 lei – pentru Cp Practica textului;
  • pentru disciplina Competenţe de comunicare în limba străină A sau B de la specializarea LMA, Traducere şi Interpretare : 67 lei pentru fiecare din cele trei cursuri practice;

 

ANUL I și II masterat

  • 240 lei / disciplină – pentru toţi studenţii masteranzi, mai puţin cei înmatriculaţi la masterul Limbi, literaturi şi civilizaţii străine;
  • 300 lei /disciplină – pentru studenţii masteratului Limbi, literaturi şi civilizaţii străine;

 

Toate tipurile de taxe se achită prin sediile BRD.

PENTRU ACHITAREA TAXELOR PRIN BRD VEŢI PRECIZA URMĂTOARELE:

 1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 2. Facultatea de Litere
 3. Forma de învăţământ:  licenţă, master sau doctorat
 4. Contul –  RO 68 BRDE 240 SV 89534452400
 5. Tipul taxei :
  • taxă de şcolarizare (COD 31)
  • taxă de înmatriculare (COD 38)
  • taxă de admitere (COD 28)
  • taxă de reînmatriculare (COD 29)
  • taxă de reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ) (COD 41)
  • taxă duplicat carnet / legitimaţie (COD 27)
  • taxă eliberare acte studii (COD 39)
  • taxă pentru programa analitică (COD 43)
  • taxă testare lingvistică (COD 44)
  • taxă prelungire perioadă doctorat
  • Taxe de perfecționare grad I și grad II:
   1. Taxă procesare dosar gradul I (200 lei) – cod 105 / forma de învățământ -01
   2. Taxă depunere lucrare de gradul I (150 lei) – cod 106 / forma de învățământ -01
   3. Taxă procesare dosar gradul II (150 lei) – cod 107 / forma de învățământ -01
   4. Taxă echivalare doctorat (350 lei) – cod 108 / forma de învățământ -01
   5. Taxă eliberare certificate (30 lei) – cod 39 / forma de învățământ -01

Extras din Regulamentul de activitate didactică

Art. 67. Taxele de studii se achită astfel:
(a) semestrul I – 50% din taxă până la data de 31.10.2017 şi 50% din taxă până la data de 15.01.2018;
(b) semestrul al II-lea – 50% din taxă până la data de 15.03.2018 şi 50% din taxă până la data de 15.05.2018;.

Art. 69. În cazul retragerii de la studii sau al întreruperii studiilor, studentul înmatriculat cu taxă la învăţământ cu frecvenţă, în funcţie de data la care a fost depusă cererea de retragere sau de întrerupere a studiilor, datorează Universităţii taxă de şcolarizare, după cum urmează:
– dacă cererea este înregistrată în intervalul 1 octombrie – 5 decembrie a anului universitar, va datora 25% din taxa de şcolarizare totală (jumătate din taxa aferentă semestrului I);
– dacă cererea este înregistrată în intervalul 6 decembrie – 15 martie, va datora 50% din taxa de şcolarizare totală (taxa aferentă semestrului I);
– dacă cererea este înregistrată in intervalul 16 martie – 15 mai, va datora 75% din taxa de şcolarizare totală (taxa aferentă semestrului I şi jumătate din taxa pentru semestrul al II-lea);
– dacă cererea este înregistrată după data de 15 mai, va datora taxa de şcolarizare integrală.
Taxa netă de plată la momentul retragerii se va determina ca diferenţa între taxa totală datorată cumulat şi taxa totală achitată cumulat de la începutul anului universitar, la care se adaugă eventualele taxe neachitate în anii universitari anteriori.

Art. 26. Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii:
(c) la sfârşitul anului, studentul nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite;

ANUNŢ:

Studenţii care înregistrează debite la plata taxei de şcolarizare vor fi exmatriculaţi la finalul semestrului I şi se vor putea reînmatricula doar după achitarea integrală a debitelor restante şi plata taxei de reînmatriculare.
De asemenea, notele obţinute în sesiunea de examene nu vor fi consemnate decât după plata integrală a taxelor de şcolarizare restante (cu impact asupra situaţiei dvs. şcolare şi a clasamentului buget/taxă pentru semestrul II).
Studenţii sunt rugaţi să-şi verifice contul de eSIMS pentru a vedea sumele restante de plată, precum şi, acolo unde este cazul, sumele plătite în plus, în urma trecerii la buget.