Secretariatul Facultății

Secretariatul Facultății este o structură administrativă în subordinea Departamentului Secretariat General al Universității și a decanului Facultății și este condus de un Secretar șef.
Secretarul-șef repartizează responsabilitățile între persoanele din structura secretariatului. Secretarul-șef se subordonează ierarhic decanului Facultății și funcțional secretarului șef al Universității și are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea secretariatului;
b) asigură respectarea prevederilor legale în activitatea secretariatului;
c) preia și transmite documentele din afara facultății;
d) întocmește, difuzează și arhivează documentele Facultății;
e) asigură decanului, directorilor de departamente și membrilor Consiliului Facultății datele necesare luării deciziilor;
f) participă la reuniunile ale Consiliului Facultății și ale Biroului Consiliului Facultății;
g) întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine;
h) asigură punerea la dispoziția membrilor Consiliului Facultății a proiectelor de hotărâri ce urmează a fi discutate și întocmește și difuzează procesele verbale și hotărârile Consiliului Facultății;
i) asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini încredințate de Consiliul Facultății.
j) gestionează şi coordonează și alte activități specifice la solicitarea decanului sau a Consiliului Facultății.