Consiliul Facultății de Litere:

Reprezentînd organismul decizional și deliberativ al Facultății, Consiliul Facultății este alcătuit din reprezentanţii departamentelor, cadre didactice titulare cu norma de bază în Universitate, şi din reprezentaţi ai studenţilor aleşi în adunările anilor de studii. Membrii corpului profesoral sînt aleşi prin vot direct şi secret pentru o perioadă de patru ani, de către Adunarea generală a Facultăţii, în conformitate cu normele de reprezentare stabilite de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi iar reprezentanţii studenţilor (25% din numărul total al membrilor Consiliului) sînt stabiliţi în adunările generale ale studenților.

Consiliului Facultăţii are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • la propunerea Decanului, aprobă strategia Facultății, în conformitate cu strategia generală a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și planurile operaționale anuale;
 • la propunerea Decanului, aprobă structura organizatorică și funcțională a Facultății;
 • pune în aplicare hotărîrile Senatului și ale Consiliului de Administrație al Universității;
 • avizează candidaturile pentru funcția de Decan;
 • avizează programele de studii și de cercetare ale Facultății;
 • monitorizează activitatea Decanului și aprobă rapoartele anuale ale Decanului privind starea generală a Facultății, asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelul facultății;
 • validează alegerea Directorilor de Departamente din cadrul Facultății;
 • validează alegerea membrilor Consiliilor Departamentelor;
 • avizează numirea Prodecanilor facultății, la propunerea Decanului;
 • avizează specializările pentru licență, master și doctorat;
 • propune cifra de școlarizare pe specializări și cicluri de învățămînt, precum și planurile de învățămînt pentru toate ciclurile de învățămînt și statele de funcțiuni ale departamentelor;
 • avizează formațiile de studiu;
 • monitorizează încadrarea cheltuielilor de personal aferente statelor de funcții în bugetul Departamentului;
 • propune condițiile specifice de admitere la toate ciclurile de studii;
 • stabilește criteriile și standardele pentru evaluarea periodică a cadrelor didactice și de cercetare cu respectarea criteriilor și standardelor minime stabilite la nivel național sau la nivelul Universității;
 • avizează propunerile Departamentelor privind cadrele didactice asociate și cererile de prelungire a activității peste vîrsta de pensionare;
 • avizează propunerile pentru acordarea titlurilor și diplomelor onorifice prevăzute de Carta Universității;
 • aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și avizează rezultatele concursurilor;
 • avizează propunerile Departamentelor privind organizarea de centre sau laboratoare de cercetare care funcționează ca unități de venituri și cheltuieli;
 • stabilește strategia cooperării academice internaționale a facultății;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare, regulamentele și Carta universității.