Admitere – Septembrie 2016

 ADMITERE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2016/2017

Rezultatele admiterii din sesiunea septembrie 2016 sunt afişate pe pagina Admitere – Rezultate.

Perioada de admitere:

 • 5 – 6 septembrie 2016, între orele 9.00 – 17.00 şi 7 septembrie 2016, între orele 9.00 – 16.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.12 – instructaj, completarea fişei de înscriere, depunerea dosarului);
 • 8 – 10 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor;
 • 12 – 13 septembrie 2016, între orele 9.00 – 13.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;
 • 14 septembrie 2016, între orele 9.00 – 10.00 – confirmarea locurilor de către rezerve (dacă este cazul);

Număr de locuri: 53 buget + 125 taxă

Domeniul de studii Specializarea BUGET TAXA
Limbă şi literatură Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată
0 19
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
Limba şi literatura engleză – Literatură universală şi comparată
0 21
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – Literatură universală şi comparată
19 20
Limba şi literatura germană – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română
Limba şi literatura germană – Literatură universală şi comparată
0 11
Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română
Limba şi literatura rusă – Literatură universală şi comparată
5 4
Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română
Limba şi literatura italiană – Literatură universala şi comparată
0 7
Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura română
Limba şi literatura spaniolă – Literatură universală şi comparată
2 10
Filologie clasică – Limba latină A / Limba Greacă Veche B 11 5
Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura modernă 13 3
TOTAL 50 100
Limbi moderne aplicate Traducere si interpretare (engleză / franceză sau germană) 0 4
Traducere si interpretare (franceză / engleză sau germană) 0 2
Traducere si interpretare (germană / engleză sau franceză) 0 2
TOTAL 0 8
Studii americane Studii americane 3 6
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism 0 11

IMPORTANT:

 • În cazul specializărilor duble, înscrierea se face pe specializarea principala (A) (specializarea secundară B se alege) și se concurează pe locurile alocate specializării principale (A)
 • Candidații care se înscriu la două specializări din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris, 2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi străine (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Latină, Greacă) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în 2014/2015 şi 2015/2016).

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la orice agenţie BRD. Veţi preciza următoarele informaţii: contul RO 68 BRDE 240 SV 89534452400 şi menţiunile: Facultatea de Litere, forma de învăţământ – licenţă-zi [zona 1311] şi tipul taxei: de admitere [cod 28], de inmatriculare [cod 38] sau de şcolarizare [cod 31].

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscriu;

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate și numai pentru specializarea unde s-au depus actele în original.

 Acte necesare pentru înscriere:

 • fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune la facultate copia legalizată a diplomei + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • foia matricolă (în original) (sau copie legalizată, dacă originalul a fost depus la altă facultate);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală;
 • adeverinţă de student din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri universitare;
 • diploma de licenţă (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii licenţiaţi care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; Adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza ISJ);
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

 

Candidaţii care doresc cazare în căminele Gaudeamus şi/sau Akademos vor completa o cerere tipizată la confirmarea locului obţinut din admitere (12 – 13 septembrie).

De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (studente cu copii, orfani de ambii părinţi, plasament, cazuri medicale) vor depune în perioada  12 – 13 septembrie 2016 un dosar de cazare care va cuprinde:

 • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament  : cerere tipizată, certificat medic specialist, certificat medic de familie, certificat medic UAIC, dosar plic
 • pentru orfanii de ambii părinţi: cerere tipizată, copie certificate deces părinţi, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
 • pentru plasament instituţional sau familial: cerere tipizată, adeverinta de plasament, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
 • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Litere): cerere tipizată, adeverinţă de candidat admis, copie certificat nastere, copie BI, dosar plic

 

Candidaţii care doresc cazare pentru anul universitar 2016-2017 şi care au bifat cîmpul “doriţi cazare” în fişa de înscriere vor fi luaţi în calcul, în funcţie de media obţinută, conform următoarelor priorităţi:

1. cămine modernizate (C2/C3 – aprox. 200 – 300 lei /lună) – prioritatea 1

2. cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 125 lei/lună) – prioritatea 2

3. cămine de lux (Gaudeamus – aprox. 440 lei/lună şi Akademos – aprox. 440-500 lei/lună) – doar dacă se solicită separat, printr-o cerere tipizată care se depune la facultate în perioada 12 – 13 septembrie 2016.

Pentru primele două posibilităţi, candidaţii nu trebuie să facă nici un demers, opţiunea de cazare fiind preluată din fişa de admitere.

 

ADMITERE MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2016/2017

Perioada de admitere:

 • 5 – 7 septembrie 2016, între orele 9.00 – 17.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.12 – instructaj, completarea fişei de înscriere, depunerea dosarului);
 • 8 – 10 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor;
 • 12 – 13 septembrie 2016, între orele 9.00 – 13.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;
 • 14 septembrie 2016, între orele 9.00 – 10.00 – confirmarea locurilor de către rezerve (dacă este cazul);

Număr de locuri: 47 buget + 37 taxă

Nr. crt. Programul de master BUGET TAXA
1 Lingvistică generală şi românească 0 2
2 Literatură română şi hermeneutică literară 0 2
3 Literatură universală şi comparată 0 2
4 Studii americane 4 2
5 Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze 0 2
6 Studii francofone 11 2
7 Cultură germană în context european 3 2
8 Traducere şi terminologie 3 4
9 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică) 5 3
10 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiană) 0 4
11 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniolă) 3 4
12 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 5 4
13 Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia 13 4

IMPORTANT:

 1. Toate programele de masterat vor funcționa numai în măsura completării cu un număr minim de 20 studenți admiși (care au încheiat contract). Altfel, studenții admiși vor trebui să opteze pentru un alt program de master unde există capacitate de școlarizare, conform opțiunilor fiecăruia.
 2. În limita capacităţilor de şcolarizare, locurile cu taxă alocate programelor de master se pot suplimenta.
 3. Toate programele de master din oferta Facultății de Litere sunt mastere profesionale.
 4. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă (pe întreaga durată a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ.
 5. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media examenului de licență (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la orice agenţie BRD. Veţi preciza următoarele informaţii: contul RO 68 BRDE 240 SV 89534452400 şi menţiunile: Facultatea de Litere, forma de învăţământ – master-zi [zona 2412]şi tipul taxei: de admitere [cod 28], de inmatriculare [cod 38] sau de şcolarizare [cod 31].

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

 Pentru înscrierile la programele de studii de masterat, nu se acordă scutiri de la plata taxei de admitere

 

 Acte necesare pentru înscriere:

 • fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune diplomele în original, el va depune la facultate copiile legalizată a diplomelor de bacalaureat și licență + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • foia matricolă de la licență, în original (absolvenții promoției 2016 au pe adeverință media anilor de studiu);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand ( pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)
 • adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri de masterat;
 • diploma de master (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii care doresc să urmeze a doua specializare de master;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

 

Candidaţii care doresc cazare în căminele Gaudeamus şi/sau Akademos vor completa o cerere tipizată la confirmarea locului obţinut din admitere (12 – 13 septembrie).

De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (studente cu copii, orfani de ambii părinţi, plasament, cazuri medicale) vor depune în perioada  12 – 13 septembrie 2016 un dosar de cazare care va cuprinde:

 • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament  : cerere tipizată, certificat medic specialist, certificat medic de familie, certificat medic UAIC, dosar plic
 • pentru orfanii de ambii părinţi: cerere tipizată, copie certificate deces părinţi, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
 • pentru plasament instituţional sau familial: cerere tipizată, adeverinta de plasament, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
 • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Litere): cerere tipizată, adeverinţă de candidat admis, copie certificat nastere, copie BI, dosar plic

 

Candidaţii care doresc cazare pentru anul universitar 2016-2017 şi care au bifat cîmpul “doriţi cazare” în fişa de înscriere vor fi luaţi în calcul, în funcţie de media obţinută, conform următoarelor priorităţi:

1. cămine modernizate (C2/C3 – aprox. 200 – 300 lei /lună) – prioritatea 1

2. cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 125 lei/lună) – prioritatea 2

3. cămine de lux (Gaudeamus – aprox. 440 lei/lună şi Akademos – aprox. 440-500 lei/lună) – doar dacă se solicită separat, printr-o cerere tipizată care se depune la facultate în perioada 12 – 13 septembrie 2016.

Pentru primele două posibilităţi, candidaţii nu trebuie să facă nici un demers, opţiunea de cazare fiind preluată din fişa de admitere.