Decanul:

Decanul reprezintă Facultatea de litere în relațiile cu alte Facultăți din Universitate sau din afara Universității, răspunde de managementul și conducerea Facultății.

Decanul are următoarele atribuții:

 • asigură managementul și conducerea facultății;
 • convoacă Consiliul facultății și prezidează ședințele acestuia;
 • aplică hotărârile rectorului, Consiliului de administraţie, Senatului universitar, Consiliului facultății;
 • propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii;
 • coordonează activitatea Biroului Executiv al Facultăţii;
 • coordonează activitatea didactică și de cercetare la nivel de facultate;
 • asigură selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului facultăţii;
 • coordonează activitățile curente prin admiterea, finalizarea studiilor, derularea activității de predare și de evaluare etc.;
 • coordonează activitățile curente privind organizarea de manifestări științifice, publicațiile facultății, imaginea facultății;
 • coordonează activitatea de asigurare a calității la nivelul facultății;
 • coordonează și controlează activitatea directorilor de departament, prodecanilor, a personalului didactic și didactic-auxiliar din subordine;
 • numește și revocă prodecanul/prodecanii;
 • gestionează resursele facultății, face proiecții financiare și le pune în executare, în limitele legii, ca parte integrantă a bugetului UAIC;
 • întocmește și execută planul strategic și planurile operaționale;
 • îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege, prin Carta Universității ori prin reglementările interne ale UAIC.