Administratorul-șef de facultate

Postul de Administrator-șef de facultate este subordonat decanului facultății și Directorului General Administrativ al Universității.
Administratorul-șef de facultate răspunde de buna funcționare administrativă și financiar-contabilă a Facultății.
Administratorul-șef de Facultate are următoarele atribuții:
a) participă la managementul strategic al Facultății;
b) aplică strategia financiară a universității la nivelul Facultății;
c) gestionează resursele și patrimoniul;
d) coordonează activitatea personalului administrativ care gestionează patrimoniul Facultății;
e) gestionează evidența cheltuielilor materiale și de personal din fonduri bugetare și extrabugetare;
f) inițiază și desfășoară activități care vizează eficientizarea gestionării resurselor financiare și materiale ale Facultății;
g) gestionează probleme studențești legate de cazare și burse;
h) răspunde solicitărilor privind aspectele financiare și de patrimoniu formulate de decan și Directorii Departamentelor.
i) gestionează şi coordonează și alte activități specifice la solicitarea decanului sau a Consiliului Facultății.