Consiliile Departamentelor:

Consiliul Departamentului este constituit din cadre didactice titulare din departamentul respectiv și realizează coordonarea operativă a Departamentului.

Consiliul Departamentului constituie o structură de conducere colegială, compusă din Directorul de Departament și din patru membri, aleși dintre cadrele didactice titulare, cu asigurarea reprezentativității colectivelor componente în limitele posibile.

Atribuțiile Consiliului Departamentului sînt următoarele:

  • inițiază propuneri privind noi programe de studii;
  • aprobă formațiile de studiu și cursurile care se vor cupla pentru a se desfășura în comun;
  • avizează propunerile pentru Planurile de învățămînt și Statele de funcții;
  • face propuneri privind activitatea didactică pentru programele de studii gestionate de Departament și pentru activitățile de cercetare;
  • aprobă scoaterea la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
  • aprobă comisiile de concurs pentru posturile didactice și de cercetare;
  • îndeplinește alte atribuții stabilite prin regulamentele interne ale Universității și ROF-ul Facultății;
  • Consiliul Departamentului analizează și ia hotărîri cu privire la toate problemele care privesc Departamentul (de la chestiunile legate de structura organizatorică, gestionarea bugetului, trecînd prin Planurile de învățămînt și Statele de funcțiuni, structura organizatorică a Departamentului, înființarea / desființarea de specializări și ajungînd la analiza abaterilor de la etica profesională și sancționarea acestora), Directorul de Departament fiind însărcinat cu executarea deciziilor Consiliului Departamentului.