Burse sociale / medicale

 BURSE SOCIALE / MEDICALE pentru 2016 / 2017

 

Cuantumul salariului de bază minim brut pe ţară ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul semestrul I al anului universitar 2016/2017 a fost stabilit la suma de 1.250 lei / lună, conform Hotărârii Guvernului nr. 1017/2015 publicată în M.O.R nr 987/31.12.2015.

Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt: IUNIE, IULIE, AUGUST 2016 (conform “Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi”).

 

DOSARELE SE DEPUN ÎN SALA A 120 (lângă secretariatul facultăţii), ÎNCEPÂND CU DATA DE 11.10.2016 PÂNĂ LA DATA DE 21.10.2016, ORELE 900 – 1100.

 

Bursele de ajutor social se acorda, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

 1. a) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
 2. b) studenţilor bolnavi TBC, care se afla în evidenta unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut;
 3. c) studenţilor a căror familie nu realizează pe lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2016 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe economie.

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII ORFANI DE AMBII PĂRINŢI vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se obţine de la Secretariat);

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2 – se obţine de la secretariat)

(3) copie după certificatul de naştere si carte/ buletin de identitate;

(4) copii după certificatele de deces ale părintelui/ părinţilor;

(5) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2016);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2016);

(6) adeverinţă de la Primărie pe raza căreia are domiciliul,  privind veniturile nete  obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului(ei):  terenuri agricole, pădurilor, chirii etc;

(7) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);

(8) adeverinţă de student;

(9) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

 STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASELE DE COPII (CENTRELE DE PLASAMENT) SAU PLASAMENT FAMILIAL vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se obţine de la Secretariat);

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa 2 – se obţine de la secretariat)

(3) copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate;

(4) documente justificative privind situaţia în care se află:

 1. a) adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;
 2. b) copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial;

(5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2016);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2016);

(6) adeverinţă de student;

(7) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

STUDENTII CARE SOLICITA BURSA MEDICALA vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se obţine de la Secretariat);

(2) copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate;

(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului si de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8) şi de structura ierarhică a acestuia, conform normelor de organizare a dispensarelor studenţeşti. Vizele medicale pot fi obţinute şi pe certificate medicale separate, pe care este precizat acelaşi diagnostic.

(4) adeverinţă de student;

(5) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENTII CARE PROVIN DIN FAMILII ALE CĂROR VENITURI LUNARE NETE MEDII PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL MINIM BRUT PE ECONOMIE (1250 lei/lună) vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se obţine de la Secretariat);

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai au şi alte venituri decât cele declarate (anexa nr. 2– se obţine de la secretariat).

(3) copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate;

(4) copie ale buletinelor/cărţile de identitate ale părinţilor;

(5) copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;

(6) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(7) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la un notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, dar care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

(8) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale (Legea 448/2006), dacă este cazul;

(9) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2016);
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2016) ;
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2016);

(10) declaraţii pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit  (pentru lunile iunie, iulie, august 2016), în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul – pentru veniturile de la punctul (9), in cazul în care nu realizează);

(11) copie a certificatului de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş, pentru student şi fraţii acestuia);

(12) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia)

(13) adeverinţă, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete din 2016 obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului(ei) şi ale familiei: terenuri agricole, a păduri, chirii etc.;

(14) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete din 2016 obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);

(15) adeverinţă de student;

(16) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 26 DE ANI (PÂNĂ LA 31.05.2016) vor depune următoarele documente:

 • (1) cerere tip – Anexa 1 (se obţine de la Secretariat);
 • (2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că acesta nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (anexa nr. 2– se obţine de la secretariat).
 • (3) copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 • (4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2016);
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2016);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2016);
 • (5) adeverinţă, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete din 2016 obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului(ei): terenuri agricole, a păduri, chirii etc.;
 • (6) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete din 2016 obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
 • (7) adeverinţă de student;

 

Având în vedere prevederile art. 50 din Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi, pentru familiile de studenţi, dosarele cuprind următoarele documente:

 1. a) studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă: copie a certificatului de căsătorie, adeverinţă de student pentru celălalt soţ, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); venitul mediu net pe membru al familiei se calculează ca medie a veniturilor nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi;
 2. b) student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ/ soţie (literele i.- v.), dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:
 3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 4. adeverinţă de salariu net, adeverinţă de şomaj, cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2016) etc.
 • adeverinţă, de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete din 2016 obţinute din activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului(ei): terenuri agricole, a păduri, chirii etc.;
 1. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete din 2016 obţinute din activităţi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale);
 2. declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz.

Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează conform algoritmului: pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRACAMINTE se poate acorda în cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de maxim două ori în decursul unui an universitar:

 1. a) studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;
 2. b) studenţilor a căror familie nu realizează pe lunile iunie, iulie si august 2016 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare de 75% din salariul minim brut pe economie – 937,50 lei.

Studenţii care solicita aceasta categorie de bursa ataşează, la dosarul pentru bursa de ajutor social, o cerere separata, analiza dosarului realizându-se o singura data.

 

OBSERVAŢII:

 1. Studenţii nu trebuie să adauge la dosar declaraţii notariale pentru realizarea / nerealizarea de venituri în nume personal deoarece declară acest lucru pe Anexa 2.
 2. Părinţii nu pot substitui adeverinţele de la Primărie şi Administraţia Fiscală cu declaraţii pe propria răspundere;
 3. Pe actele solicitate mai sus se cer VENITURI NETE (nu brute, nu impozabile) pe lunile iunie, iulie şi august 2016. De asemenea, adeverinţele de la Primărie trebuie să conţină venitul net, nu suprafaţa de teren aflată în proprietate;
 4. Pe Anexa 1, la calculul sumei reprezentând venitul mediu pe familie se trec medii ale diferitelor tipuri de venit, specificate pe formular;
 5. Cuantumurile de bursă din anul universitar trecut erau: 276 lei/lună – bursa socială şi 276 lei/semestru – bursa ocazională;
 6. Bursele medicale şi sociale trebuie să se încadreze într-un plafon de 20% din fondul de burse alocat facultăţii. La nivelul anului trecut, aceasta s-a concretizat în acceptarea tuturor dosarelor de orfani de ambii părinţi/plasament, a tuturor dosarelor medicale şi a dosarelor sociale cu un venit net pe membru de familie de până în 150 lei pentru licenţă şi master;

 

SINTEZA DOSAR

CINE APLICĂ PENTRU BURSA SOCIALĂ?

 1. Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei din plasament;
 2. Studenţii care solicită bursă medicală (vezi lista bolilor de la pagina 1);
 3. Studenţii care au un venit net pe membru de familie de maxim 1250 lei – pentru bursa socială şi maxim 937,50 lei pentru bursa ocazională)

 

ACTE NECESARE – sinteză:

 1. Anexa 1 (se completează una pentru bursa socială şi, dacă este cazul, una pentru bursa ocazională; ambele se ataşează aceluiaşi dosar);
 2. Anexa 2 = declaraţia pe propria răspundere a studentului;
 3. Certificat medical (vize de la (1) medicul specialist, (2) medicul de familie, (3) medicul UAIC) – doar pentru studenţii care aplică pentru bursa medicală;
 4. Certificate deces părinţi – pentru studenţii orfani de ambii părinţi care aplică pentru bursa socială;
 5. Acte de venit pentru părinţi – pot fi adeverinţe de salariu, cupoane de pensii etc, obligatoriu cu specificarea veniturilor nete pe lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2016;
 6. Adeverinţă de la Primărie – pentru ambii părinţi, cu veniturile nete din 2016 din activităţi de exploatare a terenurilor agricole, păduri, chirii, etc.;
 7. Adeverinţă de la Administraţia Financiară – pentru ambii părinţi, cu veniturile nete din 2016 din activităţi autorizate : chirii, PFA, societăţi comerciale, etc.;
 8. Acte de identitate – BI pentru studenţi, părinţi, fraţi / surori aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 9. Adeverinţe de student şi/sau elev pentru student şi fraţi / surori;
 10. Alte acte specifice: hotărâri de divorţ, cupoane pensie de urmaş, declaraţii notariale pentru părinţii care nu realizează venituri din salarii şi pensii (obligatoriu cu specificarea lunilor în care nu s-a realizat venit = iunie, iulie, august 2016), declaraţii notariale şi adeverinţe de la Primărie şi Administraţia fiscală pentru fraţii / surorile care urmează o formă de învăţământ ID sau FR, etc;
 11. Ancheta socială nu este piesă solicitată la dosar şi nu înlocuieşte adeverinţa de la Primărie;
 12. dosar plic (pe dosar se trec datele personale – nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

PROGRAM DEPUNERE ACTE:

11 – 21 OCTOMBRIE 2016, ÎNTRE ORELE 900 – 1100.

Dosarele nedepuse până la data 21 octombrie nu vor mai fi luate în considerare.

 

Afişat: 6.10.2016