Directorii de departamente:

Conducerea Departamentului aparține Directorului de Departament, iar Consiliul Departamentului realizează coordonarea operativă.

Directorul de Departament are funcție executivă și în luarea deciziilor trebuie să se consulte cu Consiliul Departamentului și, după caz, cu plenul departamentului.

Directorul de Departament este responsabil în fața Decanului și a Consiliului Facultății. Activitatea sa este coordonată de către Decan și are în vedere executarea tuturor dispozițiilor Senatului și biroului Senatului Universității, Consiliului Facultății și a Consiliului Departamentului.

Directorul de departament are următoarele atribuții:

 • răspunde de managementul și conducerea operativă a Departamentului, precum și de managementul financiar al Departamentului;
 • reprezintă Departamentul în relațiile cu celelalte Departamente ale Facultății;
 • prezidează ședințele Consiliului Departamentului și adunările generale ale Departamentului;
 • propune spre aprobare Consiliului Facultății programul didactic anual al Departamentului și răspunde de elaborarea raportului anual de activitate didactică a Departamentului;
 • analizează și avizează realizarea planurilor didactice și a obiectivelor științifice ale colectivelor și urmărește realizarea criteriilor de performanță;
 • coordonează activitatea de evaluare anuală a cadrelor didactice din cadrul Departamentului și prezintă Decanului rezultatele evaluării cadrelor didactice din Departament;
 • face propuneri pentru Planurile de învățămînt ale programelor de studii gestionate de Departament;
 • participă la elaborarea Statelor de funcțiuni ale Departamentului, proces pe care îl coordonează, și răspunde de rezultatele astfel generate;
 • face propuneri privind noi specializări, precum și referitor la capacitatea de școlarizare;
 • decide alocarea resurselor umane și materiale necesare activității didactice și de cercetare din cadrul Departamentului;
 • avizează personalul propus pentru suplinirea activităților vacante;
 • propune Consiliului Facultății scoaterea la concurs a posturilor didactice din cadrul Departamentului, precum și componența comisiilor pentru concursurile didactice, licență și dizertații;
 • stabilește criteriile de performanță științifică și didactică aferente fiecărui post, în acord cu legislația în vigoare și criteriile universității, în vederea stabilirii coeficienților salariali;
 • verifică și semnează pontajul membrilor Departamentului, centralizează fișele de activități zilnice ale membrilor de Departament, pe care aceștia au obligația de a le completa;
 • asigură managementul calității activităților didactice și de cercetare, pe care le evaluează și propune sancționarea personalului din cadrul departamentului;
 • propune încetarea relațiilor contractuale cu membrii departamentului, în condițiile prevăzute de lege;
 • răspunde de întocmirea și arhivarea tuturor documentelor elaborate de Departament și de încadrarea acestora în normativele în vigoare;
 • organizează și coordonează desfășurarea tuturor acțiunilor care intră în responsabilitatea sa (prevăzute în Legea 1/2011, în Carta și Regulamentele Universității), de la procesul didactic la manifestările științifice organizate în cadrul Departamentului;
 • informează membrii Departamentului cu privire toate aspectele activităților desfășurate în și cu referire la Departament, inclusiv schimbările de cadru legislativ și procedural, care privesc desfășurarea actului didactic și de cercetare; exercită alte competențe atribuite în temeiul legii ori al reglementărilor UAIC;
 • răspunde în fața plenului Departamentului, a Consiliului departamental, a Decanului și a Consiliului Facultății de îndeplinirea obligațiilor aferente funcției sale și a sarcinilor curente.