Prodecanii:

Prodecanii sînt desemnați de către Decan cu avizul Consiliul Facultății și cu validarea Senatului Universității. Facultatea de Litere are trei Prodecani.

În vederea desfășurării – în condiții optime, de continuitate și în mod eficient – a întregului ansamblu de atribuții ce revin Decanatului, Prodecanii dețin un pachet comun de responsabilități: participă la ședințele Consiliului Facultății și aplică hotărîrile Rectorului, ale Consiliului de Administrație și ale Senatului Universității; participă la elaborarea rapoartelor anuale privind managementul Facultății; propun Decanului soluții privind structura, organizarea și funcționarea Facultății, asigurarea calității și respectarea normelor eticii academice la nivelul Facultății; pot prezida comisiile de concurs din cadrul Facultății de Litere; în calitate de membru, pot participa la întrunirile comisiilor didactice din universitate; la solicitarea motivată a Decanului, îl pot reprezenta pe acesta în ședințele Consiliului de Administrație; în cazul imposibilității Decanului de exercitare a atribuțiilor ce privesc decizia de angajare și de plată a cheltuielilor bugetare, acestea pot fi preluate de către unul dintre Prodecani, desemnat ca atare, prin scris, de către Decan; la solicitarea verbală a Decanului, Prodecanii pot semna în locul acestuia actele de studii ale studenților și absolvenților, alte documente interne, precum și documente elaborate la solicitarea unor instituții; la solicitarea Decanului și/sau a Consiliului Facultății, pot coordona alte activități specifice.

 • Prodecanul responsabil cu activitatea didactică și problemele studențești are următoarele atribuții:
  • coordonează și gestionează procesele de construire, revizuire și restructurare a Planurilor de învățămînt și a Statelor de funcțiuni elaborate de Departamente, precum și întreaga activitate a modulului pedagogic;
  • sintetizează și prezintă Decanului și Consiliului Facultății propunerile Departamentelor privind inițierea unor noi specializări;
  • analizează cifrele de școlarizare, după care le prezintă Decanului și care apoi sînt înfățișate Consiliului Facultății;
  • analizează și propune regulamentul de examene anuale (licență și dizertații), coordonează planificarea sesiunilor de evaluare şi reevaluare, avizează și aprobă modificarea și reprogramarea activităților didactice;
  • în baza analizelor propune cuantumul taxelor de studiu, în cadrul descris de regulamentul Universității, de Hotărîrile Senatului și ale Consiliului de Administrație;
  • analizează condițiile desfășurării practicii studenţilor și masteranzilor; coordonează comisia de atribuire a burselor, biletelor de tabără și de premiere a studenților;
  • evaluează și rezolvă problemele studențești privind locurile bugetare, trecerea la alte specializări, repartiția locurilor în cămine etc.
 • Prodecanul responsabil cu asigurarea calității și resursa umană are următoarele atribuții:
  • gestionează şi coordonează întreaga activitate de asigurarea calității și respectarea normelor eticii academice la nivelul Facultății;
  • răspunde de îndeplinirea la nivel de facultate a indicatorilor C.N.C.S.;
  • coordonează pregătirea și desfășurarea activităților prilejuite de vizitele ARACIS; redactează și actualizează Regulamentele și procedurile Facultății;
  • organizează concursurile pe posturi la nivelul Facultății și verifică îndeplinirea condițiilor legale ale desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
  • coordonează activitatea de admitere în ciclul de studii universitare de licență și în ciclul de studii universitare de master;
  • coordonează desfășurarea colocviilor de admitere la gradul I și II;
  • coordonează realizarea orarului Facultății, pentru toate formele de învățămînt; gestionează spațiile pentru desfășurarea de activităților didactice;
  • elaborează documentele necesare înființării unor noi laboratoare.
 • Prodecanul responsabil de domeniul cercetării, relațiilor internaționale și comunicării are următoarele atribuții:
  • coordonează, din punct de vedere administrativ, întreaga activitate a științifică din Facultate;
  • centralizează și sintetizează activitatea științifică din Departamente;
  • propune și coordonează graficul manifestărilor științifice din Facultate;
  • coordonează activitățile de pregătire și desfășurare a zilelor UAIC în cadrul Facultății;
  • propune fondurile de deplasări pentru manifestări științifice și perfecționări;
  • propune Planul de Diseminare a rezultatelor cercetării științifice;
  • identifică și diseminează în Facultate oportunități de linii de finanțare pentru proiecte de cercetare, de dezvoltare a resurselor umane și de dezvoltare instituțională;
  • coordonează domeniul relațiilor internaționale și activitățile ce țin de schimburile și mobilitățile studențești interuniversitare, naționale și internaționale;
  • coordonează activitatea de aplicare a sistemului european de credite transferabile E.C.T.S.;
  • coordonează activitățile de reorganizare și actualizare a site-ului Facultății;
  • coordonează activitățile de comunicare a Facultății;
  • coordonează activitățile de reprezentare a Facultății la diferitele tîrguri de oferte academice;
  • pregătește ședințele Consiliului Facultății și pune la dispoziția membrilor Consiliului materialele informative necesare;
  • coordonează circulația hotărîrilor și documentelor în interiorul Facultății, de asemenea către Rectorat și Senat.