PN-II-RU-TE-2014-4-2335 (Organizare colocviu 2017)

Organizarea unui colocviu internaţional

Colocviul internaţional Competenţe lingvistice în limba spaniolă şi identitate multiculturală în Europa Centrală şi de Est, (Iaşi, 7-8 iulie 2017); Afiş şi program

Este vorba despre prima manifestare ştiinţifică organizată până în prezent în Europa de Est în domeniul competenţelor lingvistice în limba spaniolă şi a identităţii multiculturale. Colocviul s-a remarcat prin prezenţa unor profesori şi cercetători din România, Spania şi Serbia ale căror domenii de interes se înscriu în cele patru arii tematice ale colocviului: spaniola şi reţelele sociale, identitatea lingvistico-culturală, competenţele lingvistice, componentul ludic în învăţarea şi predarea limbii spaniole ca limbă străină. Secţiunile tematice au fost stabilite de către membrii proiectului Competenţe lingvistice în L3 şi identitate multiculturală ‒ variabile de integrare lingvistică ale elevilor români în contexte de imigraţie, în conformitate cu temele cercetării care s-au analizat pe parcursul proiectului.

În cadrul colocviului au avut loc patru conferinţe susţinute de specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional în domeniul competenţelor lingvistice şi în cel al identităţii multiculturale.

La sesiunea din data de 7 iulie a participat profesorul Adolfo Rodríguez Posada, lector de spaniolă la Universitatea de Vest din Timişoara, care a vorbit despre mituri, propuneri şi provocări în predarea limbii spaniole ca limbă străină în era digitala. Prezenţa sa a avut o importanţă deosebită deoarece a subliniat rolul învăţării limbii spaniole cu ajutorul noilor tehnologii, insistând asupra introducerii în metodele de predare-învăţare a calculatoarelor, tabletelor şi telefoanelor mobile. În aceeaşi zi, la secţiunea „Indentitatea lingvistico-culturală”, a participat profesoara Bojana Kovacevic Petrovic de la Universitatea din Novi Sad (Serbia), care a prezentat comunicarea „Limbă şi identitate – punte de legatură între Europa şi America”.

La sesiunea din data de 8 iulie, în cadrul secţiunii „Competenţele lingvistice”, a participat profesoara Beatrice Balaur de la Colegiul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi, care a prezentat comunicarea „Competenţe lingvistice ale elevilor de la Colegiul „Dimitrie Cantemir”. Prezenţa sa a suscitat un interes deosebit deoarece a expus problemele cu care se confruntă elevii săi în învăţarea limbii spaniole la colegiul bilingv român-spaniol, singurul din Iaşi cu acest tip de profil. De asemenea, ne-a prezentat situaţia bacalaureatului spaniol din România şi modele de examen. S-au comentat subiectele date la bacalaureatul spaniol, gradul lor de dificultate şi rezultatele obţinute de elevi la acest examen, care, odată trecut, le oferă posibilitatea de a se înscrie la facultăţile din Spania. Diploma de bacalaureat spaniol obţinută la Colegiul „Dimitrie Cantemir” este recunoscută de statul spaniol şi valabilă pentru înscriere la universităţile din Spania. Totodată, se remarcă faptul că aceşti elevi obţin bacalaureat dublu, cu diplomă în română şi în spaniolă.

Colocviul s-a încheiat cu o comunicare prezentată de profesoara Magda Banu de la Palatul Copiilor din Iaşi, o specialistă în metode ludice de predare. Expunerea sa s-a intitulat „Învăţarea şi predarea limbii spaniole prin jocuri, ca elemente culturale la clasă”. Prin experienţa sa de ani de zile ca profesor de limba spaniolă în învăţământul non-formal, Magda Banu ne-a prezentat metode ludice de predare care îi motivează pe elevi în învăţarea limbii. Astfel, prin metodologiile de predare enunţate, s-a evidenţiat importanţa pe care o are jocul în predarea limbii spaniole, componentul ludic dovedindu-se deosebit de avantajos în dezvoltarea abilităţilor elevilor pe parcursul procesului de predare-învăţare. Un alt invitat, Javier Helgueta Manso, de la Universitatea Alcalá (Spania), a prezentat un scurt istoric al activităţii ştiinţifice desfăşurate de profesorii români în Spania.

Totodată, membrii proiectului au prezentat comunicări în care au detaliat proiectul şi rezultatele cercetării. La terminarea colocviului s-au analizat şi comentat diferite aspecte legate de comunicările prezentate şi au avut loc discuţii pe marginea temelor ce au dat titlu secţiunilor. S-a ajuns la concluzia că acest colocviu trebuie să continue prin organizarea sa anuală sau la doi ani, deoarece este unic în Europa de Est. Participanţii au fost de acord să sprijine organizarea colocviului la universităţile de unde provin şi să promoveze următoarele ediţii ale colocviului la facultăţile lor.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul financiar al UEFISCDI.

 

 

Organization of an international colloquium

 

The international colloquium entitled Spanish language skills and multicultural identity in Central and Eastern Europe (Iaşi, July, 7-8, 2017)

 

It is the first scientific manifestation organised in Eastern Europe which takes into account the field of Spanish language skills and multicultural identity. The colloquium has distinguished itself by the presence of certain teachers and researchers from Romania, Spain and Serbia whose areas of expertise comprise the four thematic fields of the colloquium: the Spanish language and social networks, linguistic-cultural identity, language skills, playful approach within learning and teaching Spanish as a foreign language. The thematic sections have been established by the members of the project Linguistic Skills in L3 and Multicultural Identity – Linguistic Integration Variables of Romanian Students in Immigration Contexts, in conformity with the research themes that have been analysed during the implementation of the project.

Five conferences were held within the colloquium and all of them were supported by nationally and internationally known specialists in the field of language skills and multicultural identity.

At the session held on the 7th of July, professor Adolfo Rodríguez Posada, Senior Lecturer for Spanish at the West University of Timişoara, held a speech about myths, suggestions and challenges with regard to teaching Spanish as a foreign language in the digital era. His presence at the conference was very important, because he underlined the purpose of learning Spanish via new technologies and he insisted on introducing computers, tablets and mobile phones within the teaching-learning methods. Professor Bojana Kovacevic Petrovic from the University of Novi Sad (Serbia) participated the same day at the panel “Linguistic-cultural identity” and she presented the work “Language and identity – connecting bridges between Europe and America”.

Teacher Beatrice Balaur from the “Dimitrie Cantemir” Theoretical High School from Iaşi participated on July, 8th, at the panel entitled “Language skills” and she presented the work “Language skills of pupils of the ‘Dimitrie Cantemir’ Theoretical High School”. Her presence raised a great interest from the public, because she exposed the issues her students deal with while learning Spanish at the Romanian-Spanish bilingual high school, the only high school in Iaşi of the sort. Furthermore, she shed a light on the situation of the Spanish baccalaureate exam in Romania and presented exam samples. On this matter, there was a discussion held on the subjects of the Spanish baccalaureate exam, its difficulty level and the results obtained by pupils. Once the exam is passed, pupils have the possibility to get admitted at universities in Spain. The Spanish baccalaureate degree which is obtained at the “Dimitrie Cantemir” High School is recognised by the Spanish state and is valid for enrolling at the universities in Spain. At the same time, it is acknowledged that these pupils receive a double baccalaureate degree. The diploma is issued both in Romanian and in English.

The colloquium ended with a speech held by teacher Magda Banu who works at the Children Palace from Iaşi, a specialist in playful teaching methods. Her report was entitled “Learning and teaching Spanish through games as cultural elements”. Thanks to her experience of many years as a Spanish teacher in non-formal education, Magda Banu presented us playful teaching methods which motivate pupils in learning the foreign language. By exposing her teaching methodologies, she underlined the importance of games within teaching the Spanish language where the playful behaviour proved to be extremely advantageous in developing pupils’ abilities during the teaching-learning process. Another guest, Javier Helgueta Manso, from Alcala University (Spain), presented a short history of scientific activities performed by Romanian teachers in Spain.

Furthermore, the members of the project held speeches in which they fleshed out the project and the results of research. At the end of the colloquium, certain aspects related to the aforementioned speeches were analysed and commentated upon and discussions were held regarding the themes which were representative for each section. It has been concluded that this colloquium must continue and be organised every year or every two years, because it is a unique event in Eastern Europe. The participants agreed to help the organisation of the colloquium at their respective home universities and to promote the following editions of the colloquium at their faculties.

The event was organised with the financial support of UEFISCDI (The Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation).