PN-II-RU-TE-2014-4-2335 (Elaborare instrument lingvistic 2015 ro)

Elaborarea instrumentului lingvistic în limba română pentru contextul român şi catalan

Instrumentul scris în limba română pentru elevii cu vârste între 14 şi 16 ani a fost elaborat în conformitate cu programa şcolară de limbă şi literatură română întocmită de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării din România şi cu manualele de limbă şi literatură română publicate la diferite edituri din România. Astfel, s-au realizat exerciţii de morfosintaxă şi lexic care solicită elevilor completarea unor enunţuri cu formele gramaticale şi semantice corecte ale cuvintelor. În privinţa morfologiei, s-au compus exerciţii cu părţi de vorbire şi categorii gramaticale care au vizat verbul (timp, persoană, număr, moduri personale şi nepersonale), substantivul (gen, număr, articol hotărât şi nehotărât, cazurile substantivului) şi pronumele personal (persoană, număr, gen, forme accentuate şi neaccentuate). Ne-am limitat la flexiunea verbală şi nominală deoarece elevii se confruntă cu dificultăţi de învăţare a acestor forme gramaticale, aspect demonstrat în studii anterioare (Chireac, Serrat & Huguet, 2011, Chireac, 2012). La nivel sintactic, s-au conceput exerciţii ce vizează relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază, iar la nivel lexical s-au avut în vedere mijloacele interne şi externe de îmbogăţire a vocabularului prin derivare (cuvânt de bază, rădăcină, sufixe, prefixe), parasinteză, compunere, respectiv sinonime, antonime, omonime, paronime, neologisme şi câmpuri lexico- semantice. În partea finală a probei, am elaborat două enunţuri pentru ca elevii să selecteze şi să redacteze la alegere un text argumentativ cu teme de interes pentru aceştia, în care vor avea posibilitatea să-şi motiveze preferinţele şi opiniile.

Instrument lingvistic în limba română (fişier .pdf)

 

Development of the Romanian written test for both Catalan and Romanian contexts      

The Romanian written test for students 14 to 16 years old was conceived in accordance with the current Romanian language and literature syllabus developed by the Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, and with the Romanian language and literature textbooks published by various local publishing houses. Therefore, we created morphosyntax and vocabulary exercises which required students to fill in some sentences with the correct grammatical and semantic forms of the words given. On the subject of morphology, we composed exercises with parts of speech and grammatical categories focused on verbs (tense, person, number, personal and non-personal moods), nouns (gender, number, definite and indefinite articles, noun cases) and personal pronouns (person, number, gender, stressed and unstressed forms). We considered only the verbal and nominal flexion because, as shown in previous studies (Chireac, Serrat & Huguet, 2011, Chireac, 2012), students experience difficulties in learning these grammatical forms. As far as syntax is concerned, exercises revolved around the syntactic relations in simple and complex sentences, whereas at the lexical level, there were taken into account the internal and external means of enriching vocabulary through derivation (base word, root, suffixes and prefixes), parasynthesis, composition, as well as synonyms, antonyms, homonyms, paronyms, neologisms and lexical-semantic fields. In the final part of the test, we proposed two topics of interest to students, in order for them to select their choice and write an argumentative text in which to justify their preferences and opinions.