PN-II-RU-TE-2014-4-2335 (Diseminare)

Diseminarea rezultatelor cercetării

 Programul de diseminare a proiectului a avut la bază o serie de activităţi şi anume:

  • Elaborarea unor materiale didactice cu scopul de a fi folosite de cadrele didactice în cele două contexte;
  • Valorificarea rezultatelor specifice aplicabile în context educaţional în cele două contexte prin publicarea rezultatelor în reviste naţionale şi internaţionale;
  • Organizarea unui colocviu internaţional.

Pentru a îndeplini prima activitate, am redactat şi publicat la editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi cartea intitulată El español a la parrilla. Morfosintaxis y léxico-semántica en su punto, care cuprinde materiale didactice de morfologie, sintaxă, lexicologie şi semantică, dar şi activităţi ludice. Această publicaţie a apărut ca urmare a rezultatelor proiectului din care am detectat carenţele lingvistice de limba spaniolă ale elevilor din cele două contexte: Spania şi România.

În privinţa activităţii referitoare la publicarea rezultatelor, precizăm că s-au publicat trei articole, iar unul a fost acceptat şi este în curs de publicare. Totodată, s-au scris trei cărţi la editurile Königshausen & Neumann, Peter Lang şi la editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 9 capitole de cărţi la editurile Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Aisthesis Verlag, Routledge, Peter Lang şi Königshausen & Neumann. De asemenea, s-a coordonat un volum la editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Echipa de cercetare a participat la conferinţe desfăşurate la Universitatea Bielefeld (Germania) şi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. De asemenea, echipa a participat în luna august la un stagiu de documentare la bibliotecile din Barcelona şi a comunicat rezultatele cercetării şcolilor din Spania şi Asociaţiei de români din Torrevieja prin vizitele realizate în luna octombrie.

În ceea ce priveşte ultima activitate, membrii echipei de cercetare au pregatit şi organizat un colocviu internaţional intitulat Competenţe lingvistice în limba spaniolă şi identitate multiculturală în Europa Centrală şi de Est, eveniment organizat în perioada 7-8 iulie 2017, la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la care au participat diferiţi specialişti în domeniul lingvisticii din ţară şi din străinătate. Conceperea şi desfăşurarea acestui colocviu în România a fost deosebit de importantă, deoarece este primul organizat până acum pe această temă în Europa de Est. În cadrul colocviului, membrii proiectului Competenţe lingvistice în L3 şi identitate multiculturală ‒ variabile de integrare lingvistică ale elevilor români în contexte de imigraţie au prezentat şi analizat rezultatele cercetării.

 

 Dissemination of research results

The dissemination program of the project was based on a series of activities, such as:

  • elaboration of certain teaching materials to be used by teachers within the two contexts;
  • capitalisation on specific results which are applicable in an educational context by publishing the results in national and international journals;
  • organising an international colloquium.

In order to carry out the first activity, we wrote and published the book entitled El español a la parrilla. Morfosintaxis y léxico-semántica en su punto at the “Alexandru Ioan Cuza” University Press from Iaşi, a book which contains not only teaching materials regarding morphology, syntax, lexicology and semantics, but also play activities. This paper was published as a consequence of the project results which let us detect language deficiencies in Spanish regarding pupils living in both contexts: Spain and Romania.

What the activity referring to the publishing of results is concerned, we mention that three articles have been published and one of them has been accepted and it is in the process of being published. At the same time three books have been published by the following publishing houses: Könighausen & Neumann, Peter Land and the “Alexandru Ioan Cuza” University Press and 9 chapters have been published by the following publishing houses: “Alexandru Ioan Cuza” University Press, AisthesisVerlag, Routledge, Peter Lang and Könighausen & Neumann. Also, the “Alexandru Ioan Cuza” University Press has coordinated a volume. The research team participated in conferences held at Bielefeld University (Germany) and “Alexandru Ioan Cuza” University from Iaşi. Furthermore, the team attended a documentation internship in libraries of Barcelona in August and they reported the research results within schools from Spain and to the Romanian Association from Torrevieja by visiting these institutions in October.

With regard to the last activity mentioned, the members of the research team have prepared und organised an international colloquium entitled Spanish language skills and multicultural identity in Central and Eastern Europe, an event organised on the 7th and 8th of July 2017 at the Faculty of Letters of the “Alexandru Ioan Cuza” University from Iaşi, where various language specialists from Romania and abroad attended to. Conceiving and organising this colloquium in Romania was extremely important, because it is the first event on this topic organised in Eastern Europe until now.  In the context of this colloquium, the members of the project Linguistic Skills in L3 and Multicultural Identity – Linguistic Integration Variables of Romanian Students in Immigration Contexts have presented and analysed the results of the research.