PN-II-RU-TE-2014-4-2335 (Elaborare instrument lingvistic 2016-2)

Elaborarea instrumentului lingvistic în limba catalană pentru contextul catalan

Instrumentul în limba catalană pentru elevii cu vârste între 14 şi 16 ani a fost elaborat în conformitate cu programa şcolară de limba şi literatura catalană întocmită de către Guvernul Catalan şi cu manualele şcolare de limba şi literatura catalană publicate la editurile Castellnou si Text- La Galera. Specificăm că este vorba de o probă lingvistică paralelă cu cele două elaborate anterior, cea de limba română şi de limba spaniolă. Instrumentul în limba catalană cuprinde aspecte de morfologie, sintaxă şi lexic. Formatul exerciţiilor este asemănător cu cel al probelor mai sus menţionate. În privinţa morfologiei, s-au elaborat exerciţii care evaluează cunoştinţele elevilor pentru categoria morfologică a verbului, inclusiv perifrazele verbale, şi formele verbului impersonal haver-hi, inexistent sub această formă în română şi spaniolă. De asemenea, s-au conceput exerciţii cu substantive comune (gen, număr, articol hotărât, cazuri) şi substantive proprii folosite în limba catalană cu articolul hotărât, aspect neîntâlnit în română sau spaniolă. S-a avut în vedere şi categoria pronumelui, mai ales cea de pronoms febles, care prezintă forme diferite de cele din spaniolă şi română (em, m’, ho, li, els, ls’, en, n’, -ne, ‘n, etc.), forme pe care elevii români le învaţă şi le reţin cu dificultate, deoarece nu există în limba maternă sau în spaniolă. La nivel sintactic, s-au elaborat exerciţii care analizează relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază, iar în privinţa lexicului, s-au elaborat exerciţii care ţin cont de vocabularul învăţat de elevi şi care cuprind itemi ce se referă la derivare cu sufixe şi prefixe, parasinteză, polisemie, sinonimie, antonimie. În partea finală, am elaborat două enunţuri pentru ca elevii să selecteze şi să redacteze la alegere un text argumentativ, cu teme de interes pentru aceştia, în care vor avea posibilitatea să-şi motiveze preferinţele şi opiniile.

Instrument lingvistic în limba catalană (fişier .pdf)

 

Development of the Catalan written test for the Catalan context

The Catalan written test for students 14 to 16 years old was conceived in accordance with the current Catalan language and literature syllabus developed by the Government of Catalonia and with the Catalan language and literature textbooks published by Castellnou and Text-La Galera publishing houses. The test was developed in correlation with two others, the Romanian written test and the Spanish written test, respectively, and it contains aspects related to morphology, syntax and vocabulary. The exercise format is similar to that of the tests previously mentioned. On the subject of morphology, we created exercises that assess students’ knowledge of the category of the verb, including verbal periphrases, and the forms of the impersonal verb haver-hi, which does not exist in this form either in Romanian or Spanish. Likewise, we made up exercises with common nouns (gender, number, definite article, noun cases) and proper nouns used with definite articles, an aspect not found in Romanian or Spanish. We also considered the category of pronouns, especially the pronoms febles, whose forms are different from those in Romanian and Spanish (em, m’, ho, li, els, ls’, en, n’, -ne, ‘n, etc.) and which Romanian students find difficult to learn and remember, because they do not exist in their mother tongue or in Spanish. As far as syntax is concerned, exercises revolved around the syntactic relations in simple and complex sentences, whereas at the lexical level, we developed exercises including items related to derivation with suffixes and prefixes, parasynthesis, polysemy, synonymy, antonymy. In the final part of the test, we proposed two topics of interest to students, in order for them to select their choice and write an argumentative text in which to justify their preferences and opinions.