PN-II-RU-TE-2014-4-2335 (Elaborare materiale 2017)

Elaborarea unor materiale didactice cu scopul de a fi folosite de cadre didactice în cele două contexte (.pdf copertă)

 

Lucrarea este concepută ca un material didactic, un instrument util de însuşire a cunoştinţelor de gramatică, lexicologie şi semantică, dedicat atât elevilor români şcolarizaţi în Spania, cât şi  elevilor români din spaţiul românesc, studenţilor şi tuturor persoanelor care doresc să-şi îmbunătăţească competenţele lingvistice în limba spaniolă. Totodată, volumul permite cadrelor didactice din cele două contexte să folosească aceste materiale ca elemente de lucru la clasă, în vederea redefinirii şi reconfigurării perspectivei asupra metodologiei şi strategiilor de predare-învăţare a limbii spaniole şi a competenţelor didactice rezultate din aplicarea noilor metode. Rezultatele proiectului intitulat Competenţe lingvistice în L3 şi identitate multiculturală ‒ variabile de integrare lingvistică ale elevilor români în contexte de imigraţie, acordat de catre UEFISCDI în perioada 2015-2017, au scos la iveală concluzii pertinente referitoare la carenţele lingvistice de limba spaniolă ale elevilor din cele două contexte: Spania şi România.

Capitolul I

Acest capitol prezintă o gamă largă de exerciţii de morfologie şi sintaxă, elaborate şi aranjate astfel încât să le faciliteze elevilor însuşirea noţiunilor de bază ale celor mai importante chestiuni lingvistice de limba spaniolă. Exerciţiile au în vedere substantivul, adjectivul, pronumele, verbul, prepoziţia, sintaxa frazei, etc. şi deţin la sfârşitul cărţii cheia rezolvării lor.

 

Capitolul II

Exerciţiile reunite în acest capitol urmăresc în primul rând dezvoltarea și consolidarea  competenței de comunicare în limba spaniolă sub aspect lingvistic și, mai cu seamă, a cunoștințelor şi abilităților lexico-semantice ale elevilor şi studenţilor, însă reprezintă totodată şi o modalitate eficientă de potenţare a competenţei sociolingvistice şi a celei pragmatice. Activitățile pe care le-am conceput, multe dintre ele având la bază exemple inspirate din vasta panoramă socio-politică şi culturală de ieri şi de azi, presupun deţinerea şi/sau dobândirea de cunoștințe legate de structura, înțelesul și utilizarea corectă a cuvintelor în contexte și domenii dintre cele mai variate. Cu diferite grade de dificultate, exerciţiile sunt grupate în cinci arii tematice ‒ derivare cu prefixe, derivare cu sufixe, parasinteză, compunere, sinonimie-antonimie ‒ şi prezintă o tipologie diversă.

 

Capitolul III

Activitățile propuse vizează abordarea în spirit ludic a anumitor aspecte lexico-semantice din limba spaniolă (arabisme, derivate onomatopeice și cromatice, augmentative, diminutive, omonime, paronime,  falsi cognati ro.↔sp., etc.), racordate la elementele de cultură și civilizație specifice limbii țintă și menite să sporească, consolideze, nuanțeze și rafineze competența idiomatică a cursanților de limba spaniolă ca limbă străină. Împletind mostre de lexic uzual, dar și specializat, demersul nostru mizează pe un proces de învățare intra- și interlingvistic, bazat pe stimuli vizuali, însușirea mecanismelor de îmbogățire lexicală și de construire a rețelelor semantice, și, în acest sens, se dorește promovarea unor deprinderi de asimilare logică, conștientă, precum și de exprimare elocventă în rândul elevilor și studenților. În același timp, jocurile propuse se pot dovedi a fi un instrument auxiliar util pentru acele cadre didactice dornice să își diversifice strategiile de predare și să le încurajeze pe cele de învățare colaborativă deopotrivă. În acest ultim caz, antrenând competențele interpersonale ale elevilor, implementarea jocurilor lingvistice în cauză contribuie, de asemenea, la închegarea armonioasă a colectivului  de elevi.

 

 

Development of teaching materials for the purpose of being used by teachers within the two contexts (.pdf copertă)

 

The present work is conceived as a teaching material and as a useful tool for acquiring grammar, lexicology and semantics knowledge and is dedicated to both Romanian pupils admitted in Spanish schools and to Romanian pupils from Romania, to students and all people who wish to better their Spanish language skills. Moreover, this collection allows teachers in both contexts to use these materials as work items in the classroom, in order to redefine and reconfigure the perspective on methodology and strategies used for teaching and learning the Spanish language and also to redefine and reconfigure the teaching skills which result from the application of new methods. The results of the project which bears the title Linguistic Skills in L3 and Multicultural Identity – Linguistic Integration Variables of Romanian Students in Immigration Contexts, awarded by UEFISCDI (The Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation) for the timeframe 2015 – 2017, have brought to light pertinent conclusions regarding language deficiencies in Spanish of pupils within the two contexts: Spain and Romania.

 

Chapter I

            This chapter reveals a wide range of morphology and syntax exercises which are conceived and organised in such a manner that pupils are enabled to acquire basic concepts of the most important language matters of the Spanish language. The exercises take into account the noun, the adjective, the pronoun, the verb, the preposition, the syntax, etc., and they are provided with the key at the end of the book.

 

Chapter II

            Firstly, the exercises of this chapter aim at developing and enhancing the speaking skills in Spanish, in terms of language, and, more importantly, the knowledge and lexical-semantic abilities of pupils and students, but they also represent an efficient way of increasing the social-linguistic and pragmatic skills. The conceived activities, many of which being inspired by the wide social-political panorama of yesterday and today, aim at possession and/or acquisition of knowledge related to the structure, understanding and correct use of words in contexts and in a wide range of areas of expertise. Structured on various degrees of difficulty, the exercises are organised in five thematic areas – prefix derivation, suffix derivation, parasynthesis, compounding, synonymy-antonymy – and show a diverse typology.

 

Chapter III

            The suggested activities take into account the playful approach to certain lexical-semantic aspects of the Spanish language (Arabisms, onomatopoeia and chromatics derived words, augmentatives, diminutives, homonyms, paronyms, falsi cognati (false friends) Ro.↔Sp., etc.) and are strongly connected to culture and civilisation elements which are specific to the target language. These activities are meant to increase, consolidate, tint and refine the idiomatic skill of the course participants, with regard to Spanish as a foreign language. By combining samples of everyday, but also specialised vocabulary, our endeavour is based on an intra- and interlinguistic learning process which is based on visual stimuli, on acquiring the mechanisms for lexical enrichment and construction of semantic networks, and in this regard, we want to promote certain skills for logical and conscious assimilation, as well as eloquent verbal expression of pupils and students. At the same time, the suggested games will prove to be a useful auxiliary instrument for those teachers who wish to diversify their teaching strategies and to encourage the use of collaborative teaching strategies. With regard to the latter, by training the interpersonal skill of the pupils, the implementation of the language games contributes, as well, to the harmonious interaction among pupils.