PN-II-RU-PD-2012-3-0233 (Relatie competente-motivatie)

Relaţia dintre competenţele lingvistice în L3 şi motivaţie, atitudini şi categorie sociolingvistică: analiza datelor şi interpretarea rezultatelor

 

Odată finalizată cercetarea atât în România, cât şi în Spania, am început să corectăm probele scrise din cele trei limbi şi să transcriem interviurile orale lingvistice ale povestirii Frog, where are you (Mayer, 1969), folosită în numeroase cercetări lingvistice (Berman & Slobin, 1994, Kellerman, 2001, Rossiter, Derwing & Jones, 2008, Sanchez & Jarvis, 2008). Elevii au construit un discurs oral prin prezentarea unui text narativ şi descriptiv, bazat pe formularea ideilor pornind de la imaginile date. Elevii au explicat naraţiunea folosind diferite timpuri verbale. Imaginile povestirii au un rol important, deoarece descriu o serie de acţiuni şi, prin urmare, au fost de mare ajutor elevilor, fiindcă au stabilit un cadru de referinţă în interpretarea discursului atât în limba maternă, cât şi în limba spaniolă. Descrierea povestirii prin imagini a fost un instrument util în adunarea materialului. Temele s-au adaptat la nivelul elevilor, au fost interesante, astfel că participanţii s-au simţit într-o bună dispoziţie pentru a reflecta şi a comunica liber.

Am analizat şi transcris conţinutul fiecărui interviu prin sistemul CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts), care aparţine programului CHILDES Project (MacWhinney şi Snow, 2000). Am valorificat ordinea structurală narativă, proporţia părţilor discursului, precizia lexicală şi conversiunea cuvintelor, repetiţia şi informaţia incompletă care a împiedicat înţelegerea povestirii. Am codificat fiecare transcriere şi am folosit linii de codificare şi simboluri. Totodată, am introdus datele chestionarului în programul SPSS 19 şi am făcut comparaţii între grupuri cu programul statistic Kruskal-Wallis. Rezultatele preliminare ale studiului în cele două contexte au fost transmise şcolilor participante la cercetare.

 

Determining the relationship between linguistic skills in L3 and motivation, attitudes and sociolinguistic category: analyzing the data and interpreting the results

 

After finishing the research both in Romania and in Spain, we started revising the written tests in the three languages and transcribing the linguistic oral interviews of the story Frog, where are you (Mayer, 1969), used in numerous linguistic researches (Berman & Slobin, 1994, Kellerman, 2001, Rossiter, Derwing & Jones, 2008, Sanchez & Jarvis, 2008). Students delivered a spoken production by presenting a narrative and descriptive text, based on formulating ideas from given images. Students explained the narrative using various verb tenses. The images of the story have an important role, because they describe a sequence of actions; hence, they were very useful to the students, because they established a framework of reference in discourse interpretation in both the mother tongue and Spanish. The description of the story through images was a useful instrument for collecting the research material. The topics were adapted to the level of the students; they were interesting, reason for which participants felt at ease to reflect and to communicate freely.

We analyzed and transcribed the contents of each interview using the CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts) system, pertaining to the program CHILDES Project (MacWhinney and Snow, 2000). We highlighted the narrative structural order, the proportion of speech parts, the lexical accuracy and the conversion of words, the repetition and incomplete information that prevented the comprehension of the story. We encoded each transcription and we used codification lines and symbols. At the same time, we introduced the questionnaire data in SPSS 19 and we made comparisons between groups using the Kruskal-Wallis statistical software. The preliminary results of the study in the two contexts were transmitted to the schools that participated in the research.