Admitere – Septembrie 2019

ADMITERE LICENŢĂ ŞI MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

 1. LICENŢĂ – Lista candidaţilor admişi la buget
 2. LICENŢĂ – Lista candidaţilor admişi la taxă
 3. MASTER – Lista candidaţilor admişi

 

1. ADMITERE MASTER

 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2019 – 2020

Condiţiile de admitere la studii universitare de masterat pentru Facultatea de Litere (tematica şi bibliografia pentru interviu)

Precizări cu privire la admiterea candidaţilor ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

Interviul va avea loc în data de 12 septembrie 2019, începând cu ora 9.00. 

PROGRAMAREA CANDIDAŢILOR LA INTERVIU

 

Perioada de admitere:

 • 09 – 11 septembrie 2019, între orele 9.00 – 16.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.12);
 • 12 septembrie, ora 9.00 – interviu în limba de predare a programului;
 • 12 septembrie 2019 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 13 şi 16 septembrie 2019, între orele 9.00 – 13.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

 

Număr de locuri:

Nr. crt. Domeniul de studii Programul de master BUGET TAXA
1 Filologie Cultură germană în context european 1 30
2 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 0
3 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiana)
4 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistica)
5 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniola)
6 Filologie Lingvistică aplicată. Limba engleză ca limbă străină 2
7 Filologie Lingvistica generala si romaneasca 0
8 Filologie Literatura romana si hermeneutica literara 0
9 Filologie Literatura universala si comparata 6
10 Filologie Studii americane 0
11 Filologie Studii francofone 0
12 Filologie Traducere si terminologie 1
TOTAL 10 30

 

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

 • 8 locuri buget, fără bursă, repartizate astfel: 4 locuri la Lingvistică generală şi românească, 4 locuri la Literatură română şi hermeneutică literară;
 • 1 loc cu taxă repartizat tuturor programelor de master;

Condiţiile de admitere

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

Condiţiile de admitere la studii universitare de masterat pentru Facultatea de Litere (tematica şi bibliografia pentru interviu)

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la BRD pentru Facultatea de Litere, cod 2412.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar (1 octombrie 2019), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic.

Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Candidații care se înscriu la două programe de masterat din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

2. ADMITERE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2019 – 2020

Perioada de admitere:

 • 09 – 11 septembrie 2019, între orele 9.00 – 16.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.12);
 • 12 septembrie 2019 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 13 şi 16 septembrie 2019, între orele 9.00 – 13.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Domeniul de studii Specializarea BUGET TAXĂ
Romani Absolventi de licee situate in mediul rural Romi
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba si literatura romana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura romana – Literatura universala si comparata
0 11 1 30
Limba si literatura engleza – Limba si literatura moderna
Limba si literatura engleza – Limba si literatura romana
Limba si literatura engleza – Literatura universala si comparata
0 20
Limba si literatura franceza – Limba si literatura moderna
Limba si literatura franceza – Limba si literatura romana
Limba si literatura franceza – Literatura universala si comparata
14 19
Limba si literatura germana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura germana – Limba si literatura romana
Limba si literatura germana – Literatura universala si comparata
2 17
Limba si literatura rusa – Limba si literatura moderna
Limba si literatura rusa – Limba si literatura romana
Limba si literatura rusa – Literatura universala si comparata
4 7
Limba si literatura italiana – Limba si literatura moderna
Limba si literatura italiana – Limba si literatura romana
Limba si literatura italiana – Literatura universala si comparata
0 10
Limba si literatura spaniola – Limba si literatura moderna
Limba si literatura spaniola – Limba si literatura romana
Limba si literatura spaniola – Literatura universala si comparata
0 10
Filologie clasica – Limba latină-Limba Greacă Veche 12 5
Literatura universala si comparata – Limba si literatura moderna 5 10
TOTAL 37 11 1 128
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (engleza / franceza sau germana) 0 4
Traducere si interpretare (franceza / engleza sau germana) 0 6
Traducere si interpretare (germana / engleza sau franceza) 0 2
TOTAL 0 0 0 12
STUDII AMERICANE Studii americane 9 5
STIINTE ALE COMUNICARII Jurnalism 0 20
TOTAL FACULTATE 46 11 1 165

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris, 2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi străine (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Latină, Greacă) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în 2017/2018 şi 2018/2019).

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la BRD pentru Facultatea de Litere, cod 1311.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscriu;

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate și numai pentru specializarea unde s-au depus actele în original.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei);  În cazul retragerii după începerea anului universitar (1 octombrie 2019), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile afectuate în afara României;
 • Foaia matricolă (în original) (sau copie + original pentru confruntare, dacă originalul se va depune la altă facultate);
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; Adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza ISJ);
 • dosar plic.