Admitere – Septembrie 2017

ADMITERE MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2017/2018

Condiţiile de admitere la studii universitare de masterat pentru Facultatea de Litere (tematica şi bibliografia pentru interviu) – aici

 

Programarea interviurilor/probei orale – 11 septembrie:

 Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu cel puţin 30 de minute înainte de ora la care sunt programaţi şi să aibă asupra lor un document de identitate.

 

Perioada de admitere:

 • 7 – 9 septembrie 2017, între orele 9.00 – 16.00 (pe data de 7 şi 8 septembrie) şi între orele 9.00 – 13.00 (pe data de 9 septembrie)- depunerea de dosare (Amfiteatrul III.11);
 • 11 septembrie 2017 – probă admitere (interviul în limba de predare a programului);
 • 12 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor;
 • 13 – 14 septembrie 2017, între orele 9.00 – 14.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

 

Număr de locuri aprobate pentru anul universitar 2017/2018:

Nr. crt. Programul de master BUGET TAXA
1 Lingvistică generală şi românească 0 3
2 Literatură română şi hermeneutică literară 5 3
3 Literatură universală şi comparată 0 2
4 Studii americane 5 3
5 Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze 0 3
6 Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 5 2
7 Cultură germană în context european 0 2
8 Traducere şi terminologie 10 2
9 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică) 4 2
10 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiană) 9 2
11 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniolă) 4 3
12 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 8 1
13 Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia 10 3

Locuri români de pretutindeni, buget cu bursă – 9 locuri buget, din care:

 • 2 locuri la programul Lingvistică generală şi românească;
 • 3 locuri la programul Literatură română şi hermeneutică literară;
 • 1 loc la programul Literatură universală şi comparată;
 • 1 loc la programul Studii americane;
 • 1 loc la programul Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală;
 • 1 loc la programul Cultură germană în context european;

Locuri români de pretutindeni, buget fără bursă – 4 locuri buget, din care:

 • 1 loc la programul Lingvistică generală şi românească;
 • 1 loc la programul Literatură română şi hermeneutică literară;
 • 1 loc la programul Traducere si terminologie;
 • 1 loc la programul Tehnici de productie editoriala in presa scrisa, audiovizual si multimedia;

 Locuri români de pretutindeni, cu taxă – 1 locuri taxă, din care:

 • 1 loc la programul Literatură universală şi comparată;

Studenți străini, alți decât UE și români de pretutindeni – 4 locuri, din care:

 • 2 locuri la programul Lingvistică generală şi românească;
 • 2 locuri la programul Literatură română şi hermeneutică literară;

 

IMPORTANT:

 1. Toate programele de masterat vor funcționa numai în măsura completării cu un număr minim de 20 studenți admiși (care au încheiat contract). Altfel, studenții admiși vor trebui să opteze pentru un alt program de master unde există capacitate de școlarizare, conform opțiunilor fiecăruia.
 2. În limita capacităţilor de şcolarizare, locurile cu taxă alocate programelor de master se pot suplimenta.
 3. Toate programele de master din oferta Facultății de Litere sunt mastere profesionale.
 4. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă (pe întreaga durată a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ.
 5. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

Condiţiile de admitere la studii universitare de masterat pentru Facultatea de Litere (tematica şi bibliografia pentru interviu) – aici

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la orice agenţie BRD. Candidaţii care se înscriu sâmbătă, 9 septembrie sunt rugaţi să achite taxa de înscriere vineri, 8 septembrie şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (180 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar (2 octombrie 2017), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED;
 • Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii 3/4;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Candidații care se înscriu la două programe de masterat din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

 

Candidaţii care doresc cazare în căminele Gaudeamus şi/sau Akademos vor completa o cerere tipizată la confirmarea locului obţinut din admitere (12 – 14 septembrie).

De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (studente cu copii, orfani de ambii părinţi, plasament, cazuri medicale) vor depune în perioada  12 – 14 septembrie 2017 un dosar de cazare care va cuprinde:

 • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament  : cerere tipizată, certificat medic specialist, certificat medic de familie, certificat medic UAIC, dosar plic
 • pentru orfanii de ambii părinţi: cerere tipizată, copie certificate deces părinţi, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
 • pentru plasament instituţional sau familial: cerere tipizată, adeverinta de plasament, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
 • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Litere): cerere tipizată, adeverinţă de candidat admis, copie certificat nastere, copie BI, dosar plic

 

Candidaţii care doresc cazare pentru anul universitar 2017-2018 şi care au bifat cîmpul “doriţi cazare” în fişa de înscriere vor fi luaţi în calcul, în funcţie de media obţinută, conform următoarelor priorităţi:

1. cămine modernizate (C2/C3 – aprox. 200 – 300 lei /lună) – prioritatea 1

2. cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 125 lei/lună) – prioritatea 2

3. cămine de lux (Gaudeamus – aprox. 440 lei/lună şi Akademos – aprox. 440-500 lei/lună) – doar dacă se solicită separat, printr-o cerere tipizată care se depune la facultate în perioada 12 – 14 septembrie 2017.

Pentru primele două posibilităţi, candidaţii nu trebuie să facă nici un demers, opţiunea de cazare fiind preluată din fişa de admitere.

 ADMITERE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017/2018

Perioada de admitere:

 • 7 – 9 septembrie 2017, între orele 9.00 – 16.00 (pe data de 7 şi 8 septembrie) şi între orele 9.00 – 13.00 (pe data de 9 septembrie)- depunerea de dosare (Amfiteatrul III.11);
 • 11 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor;
 • 12 – 14 septembrie 2017, între orele 9.00 – 14.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

Candidaţii care se înscriu sâmbătă, 9 septembrie sunt rugaţi să achite taxa de înscriere vineri, 8 septembrie şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.

Număr de locuri aprobate pentru anul universitar 2017/2018:

Domeniul de studii Specializarea BUGET TAXA
Limbă şi literatură Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată
0 40
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
Limba şi literatura engleză – Literatură universală şi comparată
0 40
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – Literatură universală şi comparată
8 20
Limba şi literatura germană – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română
Limba şi literatura germană – Literatură universală şi comparată
0 18
Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română
Limba şi literatura rusă – Literatură universală şi comparată
4 4
Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română
Limba şi literatura italiană – Literatură universala şi comparată
0 5
Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura română
Limba şi literatura spaniolă – Literatură universală şi comparată
0 9
Filologie clasică – Limba latină A / Limba Greacă Veche B 9 2
Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura modernă 6 3
TOTAL 27 141
Limbi moderne aplicate Traducere si interpretare (engleză / franceză sau germană) 0 20
Traducere si interpretare (franceză / engleză sau germană) 0 5
Traducere si interpretare (germană / engleză sau franceză) 0 5
TOTAL 0 30
Studii americane Studii americane 2 6
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism 0 16

Locuri români de pretutindeni, buget cu bursă – 4 locuri buget, din care:

 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);
 • 2 locuri la Limbi moderne aplicate, programul Traducere şi interpretare;
 • 1 loc la Ştiinţe ale comunicării, programul Jurnalism;

Locuri români de pretutindeni, buget fără bursă – 7 locuri buget, din care:

 • 3 locuri la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);
 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română;
 • 1 loc la Limbi moderne aplicate, programul Traducere şi interpretare;
 • 1 loc la Studii culturale, programul Studii americane;
 • 1 loc la Ştiinţe ale comunicării, programul Jurnalism;

Locuri români de pretutindeni, cu taxă – 4 locuri taxă, din care:

 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);
 • 1 loc la Limbi moderne aplicate, programul Traducere şi interpretare;
 • 1 loc la Studii culturale, programul Studii americane;
 • 1 loc la Ştiinţe ale comunicării, programul Jurnalism;

Studenți străini, alți decât UE și români de pretutindeni – 8 locuri, din care:

 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);
 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română;
 • 3 locuri la Studii culturale, programul Studii americane;
 • 3 locuri la Ştiinţe ale comunicării, programul Jurnalism;

 

IMPORTANT:

 • În cazul specializărilor duble, înscrierea se face pe specializarea principala (A) (specializarea secundară B se alege) și se concurează pe locurile alocate specializării principale (A)
 • Candidații care se înscriu la două specializări din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris, 2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi străine (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Latină, Greacă) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în 2015/2016 şi 2016/2017).

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la orice agenţie BRD. Candidaţii care se înscriu sâmbătă, 9 septembrie sunt rugaţi să achite taxa de înscriere vineri, 8 septembrie şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscriu;

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate și numai pentru specializarea unde s-au depus actele în original.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (180 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar (2 octombrie 2017), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED;
 • Foaia matricolă (în original) (sau copie + original pentru confruntare, dacă originalul se va depune la altă facultate);
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii 3/4;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; Adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza ISJ);
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

 

Candidaţii care doresc cazare în căminele Gaudeamus şi/sau Akademos vor completa o cerere tipizată la confirmarea locului obţinut din admitere (12 – 14 septembrie).

De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (studente cu copii, orfani de ambii părinţi, plasament, cazuri medicale) vor depune în perioada  12 – 14 septembrie 2017 un dosar de cazare care va cuprinde:

 • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament  : cerere tipizată, certificat medic specialist, certificat medic de familie, certificat medic UAIC, dosar plic
 • pentru orfanii de ambii părinţi: cerere tipizată, copie certificate deces părinţi, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
 • pentru plasament instituţional sau familial: cerere tipizată, adeverinta de plasament, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
 • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Litere): cerere tipizată, adeverinţă de candidat admis, copie certificat nastere, copie BI, dosar plic

 

Candidaţii care doresc cazare pentru anul universitar 2017-2018 şi care au bifat cîmpul “doriţi cazare” în fişa de înscriere vor fi luaţi în calcul, în funcţie de media obţinută, conform următoarelor priorităţi:

1. cămine modernizate (C2/C3 – aprox. 200 – 300 lei /lună) – prioritatea 1

2. cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 125 lei/lună) – prioritatea 2

3. cămine de lux (Gaudeamus – aprox. 440 lei/lună şi Akademos – aprox. 440-500 lei/lună) – doar dacă se solicită separat, printr-o cerere tipizată care se depune la facultate în perioada 12 – 14 septembrie 2017.

Pentru primele două posibilităţi, candidaţii nu trebuie să facă nici un demers, opţiunea de cazare fiind preluată din fişa de admitere.