INVESTEŞTE ÎN OAMENI

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară„Educatia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere”

Domeniul major de intervenţie1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării”

Titlul proiectuluiRetea transnatională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniulComunicarea stiintei. Constructie institutională (scoală postodoctorală) si program de burse (CommScie)

 • Cod Contract: POSDRU/89/1.5/S/63663                                                         
 • Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi

Prezentarea procedurii de concurs pentru acordarea burselor în cadrul proiectului strategicPOSDRU/89/1.5/S/63663

“Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)”

 

A.   Prezentarea proiectului

B.   Domeniile pentru care se vor acorda burse

C.   Criterii generale de eligibilitate

D.   Acte necesare înscrierii la concurs

E.   Criterii minime de selectie

F.   Probele de concurs

G.   Selectia

H.   Formula de evaluare

I.   Criterii minime de performantă impuse bursierilor selectati pe perioada de derulare a proiectului

J.    Sprijin financiar acordat

K.   Calendarul organizării procedurilor de selectie

 

A.   Prezentarea proiectului:

 

Obiective

Proiectul strategic Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)”promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătătirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii institutionale si acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea stiintelor.

Obiectivul general îl reprezintă cresterea atractivitătii carierei universitare prin finantarea activitătii postdoctorale de CDI si eliminarea fenomenului de brain-drain.

Vor fi finantate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni si 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilităti, a căror durată nu poate depăsi sase luni.

 

Durata proiectului : 1 aprilie 2010-31 martie 2013

Coordonator: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (www.uaic.ro)

Parteneri:

Bugetul proiectului

Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Rezultate vizate

(1)La nivelul outputului educational, proiectul va constitui cadrul de organizare a unei scoli de cercetare postdoctorală care să contribuie la sustinerea si dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI).

(2)La nivelul outputului stiintific, prin activitătile specifice de formare, îndrumare si asistentă financiară, proiectul îsi propune să participe la dezvoltarea cercetării stiintifice prin atingerea unor indicatori de performantă, dintre care mentionăm:

 • publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+;
 • prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferinte internationale si nationale de prestigiu;
 • elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare,  precum si comunicări si publicatii cu caracter de divulgare (popularizare) a stiintei pentru nespecialisti.

B.   Domeniile pentru care se vor acorda burse:

Şcoala postdoctorală este structurată astfel încât să acopere aprox. 75% dintre domeniile stiintifice considerate prioritare (cf. SNCDI 2007-2013) :

D1-matematică, fizică, chimie;

D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie;

D3–ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină);

D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii.

 

C.   Criterii generale de eligibilitate:

  • vârsta: maximum 40 de ani la data derulării competitiei;
  • doctoratul sustinut public, întarăsau în străinătate, înainte de data derulării procedurii de selectie;
  • cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene;
  • să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finantare similară, în cadrul altui program post-doctoral finantat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013.

 

D.   Acte necesare înscrierii la concurs:

–       cerere (model tip);

–       copie CI/BI;

–     copie după diploma de doctor (o copie legalizată se va prezenta si anexa la contract numai de către candidatii selectati)[1];

–       copii după diploma de bacalaureat, licentă si, dacă este cazul, master[2];

–       CV (în format european);

–       documente suport pentru activitătile enumerate în CV;

–      două recomandări (de la conducătorul de doctorat si de la un profesor cu activitate de cercetare dovedită);

–       proiect de cercetare stiintifică postdoctorală (va deveni anexă la contractul de finantare).

Dosarele se vor depune fie în limba română, fie în limba engleză, la universitatea la care intentionează să fie afiliat cercetătorul si în domeniile care fac obiectul concursului de selectie.

E.   Criterii minime de selectie:

·         să aibă acceptul unui grup/laborator de cercetare/profesor coordonator din cadrul universitătii unde intentionează să aplice, care va asigura supervizarea stiintifică;

·          activitatea  stiintifică derulată în ultimii 8 ani include minimum:

§  2 lucrări publicate (în reviste ISI sau BDI sau B+ sau echivalent pentru revistele din alte tări decât România);

§  participarea la min. 1 conferintă internatională si una natională (cu comitet de selectie).

F.   Probele de concurs:

1.   Dosar:   ETAPĂ ELIMINATORIE – verificarea eligibilitătii.

2.   Calitatea proiectului de cercetare propus (evaluarea se va face conform Fisei de evaluare a proiectului de cercetare – vezi anexa) si calitatea activitătii stiintifice si a CV-ului candidatului.

3.   Interviu.

·         Interviurile se vor desfăsura fie la sediul UAIC, fie la sediul celorlalte universităti din consortiu, cu participarea unor reprezentanti de la fiecare universitate implicată în proiect în domeniul pentru care se organizează selectia (a se vedea pct. A).

Evaluarea finală va avea în vedere grila stabilită în formularul Fisa de evaluare finală a candidatului (conform modelului atasat).

G.   Selectia:

Selectia va fi realizată de către o comisie de concurs mixtă, incluzând reprezentanti de la fiecare partener implicat în proiect în domeniul pentru care se organizează concurs. Din comisia de concurs pot face parte si coordonatorii/tutorii care si-au exprimat acordul de principiu pentru supervizarea candidatului în cazul în care acesta va fi selectat.

Candidatii vor fi declarati admisi în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut la cele trei probe de concurs.

Candidatii pot opta pentru maximum două tipuri de burse[3] la momentul depunerii dosarelor. În cazul în care media obtinută nu este suficientă pentru admiterea la bursa aferentă primei optiuni, candidatul poate fi admis la cea de-a doua optiune exprimată, dacă punctajul permite acest lucru.

Dacă locurile disponibile în cadrul unei proceduri de selectie nu se ocupă, se vor organiza noi sesiuni în cadrul cărora vor fi nominalizate, pe lângă bursierii declarati admisi, două candidaturi de rezervă (pentru cazurile în care cercetătorii admisi se vor retrage).

H.  Formula de evaluare

Punctajul final al fiecărui candidat va fi dat de media aritmetică dintre: punctajul acordat pentru activitatea stiintifică derulată până la momentul depunerii candidaturii (conform CV-ului prezentat), punctajul obtinut pentru proiectul de cercetare prezentat si nota de la interviu.

H.I. Activitatea stiintifică    = maximum 25 puncte;

H.II. Proiectul de cercetare = maximum 45 puncte;

H.III. Interviul                  = maximum 30 puncte.

H.I.Criterii de evaluare a rezultatelor activitătii stiintifice = maximum 25 puncte:

 

lucrări stiintifice publicate în jurnale/reviste cotate ISI  1,25 pct. X nr. lucrări
lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internationale (BDI) sau alte reviste internationale non-ISI în cazul partenerului străin  0,5 pct. X nr. lucrări
lucrări publicate în reviste românesti recunoscute CNCSIS (B/B+) sau alte reviste nationale stiintifice în cazul partenerului străin 0,25 pct. X nr. lucrări
volume/capitole ale unor volume colective publicate la edituri străine (cu comitet de peer-review) 1,25 pct. pt. fiecare 100 de pagini X nr. capitole/volume
volume/capitole ale unor volume colective publicate la edituri românesti recunoscute CNCSIS sau nationale, în cazul partenerului străin 1 pct. pt. fiecare 100 de pagini X nr. capitole/volume
papers/proceedings în volume ale unor conferinte internationale  0,5 pct. X nr. lucrări
papers/proceedings în volume ale unor conferinte nationale 0,10 pct. X nr. lucrări
citări în reviste ISI, volume sau reviste BDI si/sau B+ (nu se punctează autocitările) 0,5 pct. X nr. citări ISI,0,5 pct. X nr. citări în volume publicate la edituri recunoscute,

0,25 pct.X nr. citări BDI/B+lucrări prezentate la manifestării stiintifice internationale0,5 pct. X nr. lucrărilucrări prezentate la manifestării stiintifice nationale0,25 pct. X nr. lucrăricontracte de cercetare stiintifică internationale (director sau coordonator)2 pct. X nr. contractecontracte de cercetare stiintifică nationale (director sau coordonator)1,5 pct. X nr. contractepremii si distinctii profesionale obtinute prin selectie0,5 pct. X nr. premii nationale,1 pct. X nr. premii internationale

*** pentru articolele/volumele/premiile cu mai multi autori/laureati, punctajul se împarte la numărul acestora

Punctajul total individual pentru activitatea stiintifică se va calcula după formula:

P = 25 x Pn

(unde: Pn=punctaj total normat,    Pn=P/Pmax; Pmax=punctajul maxim la activitatea stiintifica din competitie).

H.II. Proiectul de cercetare postdoctorală =  maximum 45 puncte;

a.    originalitatea, relevanta si actualitatea continutului stiintific (maximum
15 pct.);

b.    obiectivele generale ale proiectului (maximum 5 pct.)

c.    metodologia cercetării, infrastructura necesară (raportarea la dotarea accesibilă în cadrul laboratorului unde îsi va derula activitatea sau la alte institutii pe care le-ar putea vizita) si modul de organizare a proiectului (maximum 15 pct);

d.   rezultate vizate si plan de diseminare (maximum 10 pct.).

 

H.III. Interviul = maximum 30 de puncte.

Comisia care va intervieva candidatii va avea în componentă reprezentanti desemnati de fiecare universitate implicată în proiect.

Interviul se va desfăsura în limba română/italiană si/sau engleză.

Nota finală se va calcula după formula:

Nota interviu = 30 x (N1+N2+… Nn)/n

                                                   

unde N1….Nn – nota acordată de fiecare membru al comisiei,

n – numărul membrilor comisiei.

I.     Criterii minime de performantă impuse bursierilor selectati pe perioada de derulare a proiectului:

·         pentru bursele cu durate de 18 luni si 30 luni:

 • min. 2 articole publicate în reviste cotate ISI Web of Science pentru 18 luni si min. 3 articole pentru 30 de luni;
 • min. 2 participări la conferinte nationale si internationale cu lucrări publicabile;
 • min. 2 comunicări sau publicatii cu caracter de divulgare a stiintei (comunicarea stiintei pentru nespecialisti)
 • rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) si un raport cumulativ final – supuse validării unei comisii stiintifice;
 • parcurgerea modulelor de formare stiintifică inter- si trans-disciplinară;
 • înscrierea în cadrul competitiei pentru obtinerea unei burse de mobilităti de 6 luni;
 • elaborarea unui raport asupra mobilitătii;
 • elaborarea si depunerea a min. 1 aplicatie pentru obtinerea unui grant în domeniul temei de cercetare;

*** contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni).

·         pentru bursele cu durată de 12 luni:

 •  min. 2 articole publicate, dintre care 1 într-o revistă cotată ISI Web of Science;
 •  min. 2 participări la conferinte nationale si internationale cu lucrări publicabile;
 • min. 1 comunicare sau publicatie cu caracter de divulgare a stiintei (comunicarea stiintei pentru nespecialisti);
 • rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) si un raport cumulativ final – supuse validării unei comisii stiintifice;
 • parcurgerea modulelor de formare stiintifică inter- si trans-disciplinară;
 • înscrierea în cadrul competitiei pentru obtinerea unei burse de mobilităti de 6 luni;
 • elaborarea unui raport asupra mobilitătii;
 • elaborarea si depunerea a min. 1 aplicatie pentru obtinerea unui grant în domeniul temei de cercetare;

*** contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni).

·          pentru bursele cu durată de 6 luni:

 • min. 1 articol publicat sau acceptat spre publicare  într-o revistă cotată pe plan international sau într-o revistă de specialitate recunoscută pe plan national;
 • min. 1 participare la o conferintă natională sau internationale cu lucrare publicabile;
 • parcurgerea modulelor de formare stiintifică inter- si trans-disciplinară;
 • 1 raport de cercetare final, supus validării unei comisii stiintifice;
 • înscrierea în cadrul competitiei pentru obtinerea unei burse de mobilităti de max. 5 luni;
 • elaborarea unui raport asupra mobilitătii.

J.    Sprijin financiar acordat

·         bursă lunară în cuantum de 4.000 lei/lună (echivalent a 1.000 euro);

·         bursă de mobilitate în cuantum de 2.000 lei/lună (echivalent a 500 euro).

K.   Calendarul organizării procedurilor de selectie:

 

a). Burse de cercetare – prima etapă de selecţie a candidaţilor pentru :

30 burse x 30 luni;

10 burse x 18 luni;

20 burse x 12 luni;

20 burse x 6 luni.

TOTAL = 80 burse.

Promovarea proiectului (conferinte de lansare, identificarea grupului tintă): aprilie-mai 2010.

 

Depunerea dosarelor candidaţilor : 1 iunie – 20 iunie 2010[4] .

·         evaluarea dosarelor (estimativ: 20 – 23 iunie 2010);

·         concurs (estimativ: 23-25 iunie 2010);

·         anunţarea rezultatelor (estimativ: 28 iunie 2010);

·         depunerea contestaţiilor (estimativ: 29 iunie 2010);

·         rezolvarea contestatiilor (estimativ: 30 iunie 2010);

·         afişarea rezultatelor finale (estimativ: 30 iunie 2010).

 

b) Burse de mobilităti – prima etapă de selectie a candidatilor:

Se vor acorda 75 de burse cu durata a 6 luni.

 

Depunerea dosarelor candidaţilor : 10 iulie – 15 iulie 2010[5] .

·         evaluarea dosarelor (estimativ: 15 – 17 iulie 2010);

·         anunţarea rezultatelor (estimativ: 18 iulie 2010);

·         depunerea contestaţiilor (estimativ: 19 iulie 2010);

·         rezolvarea contestatiilor (estimativ: 20 iulie 2010);

·         afişarea rezultatelor finale (estimativ: 21 iulie 2010).

A doua etapă de selecţie a candidaţilor pentru acordarea burselor de cercetare si a celor de mobilităti se va derula în prima parte a anului 2011.

Se vor acorda 55 burse de cercetare :

10 burse x 18 luni;

35 burse x 12 luni;

10 burse x 6 luni.

si 75 burse de mobilităti cu durata de 6 luni.

 

c). Încheierea contractelor cu candidaţii post-doc (estimativ: 15 august 2010).


Informatii suplimentare:

conf.univ.dr. Dorin Popa – manager proiect; dpopa@uaic.ro

 

1. fisa de autoevaluare pt activitatea stiintifica

2. fisa de evaluare proiect stiintific – reactualizat

3. cererea de inscriere


[1] Pentru partenerul italian, copiile legalizate după diplome pot fi înlocuite cu declarație pe proprie raspundere „autocertificazione”, conform Legii Bassanini (Legge n.127 n.127 del 15/05/1997)

[2] Idem

[3] A = bursă cu durata de 30 luni, B = bursă cu durata de 18 luni; C = bursă cu durata de 12 luni; D = bursă cu durata de 6 luni.

[4] dacă nu se vor atribui toate bursele disponibile se va organiza o a doua sesiune de selectie în perioada 10 – 30 iulie 2010

[5] dacă nu se vor atribui toate bursele disponibile se va organiza o a doua sesiune de selectie în perioada 30 iulie – 15 august 2010