DICŢIONAR DE FRANCOFONIE CANADIANĂ

 

Denumirea proiectului: Dicţionar de francofonie canadiană

Director de proiect: conf. dr. Corina Panaitescu

Prezentare generală:

 • date de identificare: grant CNCSIS PN–II–ID–PCE–2007–1, cod 418; evaluare: 93 / 100 p; contract nr. 170 / 01.10.2007;
 • durata contractului: 36 luni (1 octombrie 2007 – 30 septembrie 2010);
 • finanţare totală: 751.136 RON;
 • echipa de cercetare: conf. dr. Corina Panaitescu, prof. dr. Maria Pavel, asist. dr. Cristina Petraş, asist. drd. Dana Nica;
 • site Web: http://csciasi.googlepages.com/csc8

Descrierea proiectului :

          Realizat în cadrul Centrului de Studii Canadiene din Iaşi, proiectul are ca obiect elaborarea unui dicţionar de francofonie canadiană (termeni şi autori) care să se constituie într-un instrument de lucru de bază pentru studenţi, cercetători, profesori, specialişti în studii canadiene, precum şi într-un important suport informativ (primul de acest gen în limba română pe plan naţional şi internaţional) pentru românii francofoni atît din România, cît şi din Canada (diaspora românească).

           Abordarea va fi una de tip enciclopedic: redactat pe baza unei metodologii ştiintifice de către o echipă de specialişti în studii francofone şi canadiene, dicţionarul va oferi informaţii esenţiale despre identitatea şi diversitatea culturală canadiană (personalităţi, date istorice, curente şi mişcări de idei, concepte şi termeni reprezentativi), cu extrase ilustrative din texte fundamentale.

           Se va urmări, totodată, integrarea lucrării în ansamblul studiilor şi al instrumentelor lexicografice din domeniul canadianisticii. Consultarea în permanenţă a unor referenţi interni şi externi va asigura pertinenţa, acurateţea şi caracterul de actualitate al demersului.

         Etapele de întocmire a dicţionarului vor respecta cerinţele cercetării lexicografice şi enciclopedice (informare-documentare, fişare, prelucrare, sinteză, personalizare etc.), cu un calendar de lucru, responsabilităţi individuale ale membrilor, supervizări şi centralizări ale rezultatelor, evaluări periodice şi revizuire finală.

         Articolele propriu-zise (aproximativ 2.000 la un volum de 1.500  de pagini) vor fi precedate de o prezentare generală şi de un amplu studiu introductiv consacrat francofoniei canadiene, şi urmate de anexe (schiţe, tabele de sinteză, parcurs cronologic etc.) şi de o bibliografie la zi (baze de date, instrumente lexicografice şi enciclopedice în format tipărit, electronic sau online, site-uri utile, instituţii şi organisme francofone de interes etc.).

variantă electronică, pe CD-ROM, va însoţi dicţionarul tipărit.

CENTRUL DE STUDII CANADIENE – http://csciasi.googlepages.com/csc


Dictionary of Canadian Francophony –

Project director: Corina Panaitescu, Ph.D., Senior Lecturer

General overview:

 • identification details: CNCSIS grant PN–II–ID–PCE–2007–1, code 418; evaluation: 93 / 100 p; contract no. 170 / 01.10.2007;
 • contract duration: 36 months (October 1, 2007 – September 30, 2010);
 • total financing amount: 751,136 RON;
 • research team: Corina Panaitescu, Ph.D., Senior Lecturer; Maria Pavel, Ph.D., Professor; Cristina Petraş, Ph.D., Associate Lecturer; Dana Nica, M.A., Associate Lecturer;

– Web site: http://csciasi.googlepages.com/csc21

Project description:

Executed within the Center for Canadian Studies of Iaşi, this project aims at elaborating a Dictionary of Canadian Francophony (terms and authors) which will constitute a fundamental work instrument for students, researchers, teachers, professors, specialists in Canadian studies, as well as an important information support (the first in its kind in Romanian on a national and international level) for Francophone Romanians both in Romania and in Canada (the Romanian diaspora).

The approach will be encyclopedic: written according to a scientific methodology by a team of specialists in Francophone and Canadian studies, the dictionary will offer essential data about the Canadian identity and diversity (key figures, historical dates and events, currents and movements of ideas, representative concepts and terms), with brief samples from fundamental texts.

The dictionary will be perfectly integrated within the state-of-the-art area of lexicographic works and instruments related to Canadian studies. Internal and externalreferees will permanently supervise the pertinence, accuracy and up-to-date features of the approach.

The steps to be followed in writing this dictionary will obey all the requirements pertaining to lexicographic and encyclopedic research (information-documentation, filing, reading, summarizing, personalization, etc.), with a work schedule, individual tasks  for members, supervising and centralization of results, periodical reports and final evaluation.

The dictionary entries (approximately 2,000 for a volume of 1,500 pages) will be preceded by an overview and a rich introductory survey on Canadian Francophony, and followed by appendices (summaries, drawings, tables, chronological overviews, etc.), an up-to-date bibliography (databases; printed, electronic or online lexicographic and encyclopedic instruments; useful sites; most important Francophone institutions and organizations, etc.).

An electronic edition, on CD-ROM, will join the printed dictionary.

CENTER FOR CANADIAN STUDIES – http://csciasi.googlepages.com/csc


Dictionnaire de francophonie canadienne

Directeur du projet:  Corina Panaitescu, Maître de conférences

Présentation générale:

 • détails d’identification: projet CNCSIS PN–II–ID–PCE–2007–1, code 418; évaluation: 93 / 100 p; contrat no. 170 / 01.10.2007;
 • période du contrat: 36 mois (1 octobre 2007 – 30 septembre 2010);
 • financement total: 751.136 RON;
 • équipe de recherche: Corina Panaitescu, Maître de conférences; Maria Pavel, Professeur des Universités; Cristina Petraş, Assistante; Dana Nica, Assistante;

– site Web: http://csciasi.googlepages.com/csc30

Descriptif du projet :

Réalisé dans le cadre du Centre d’Etudes Canadiennes de Iaşi, le projet a pour objetl’élaboration d’un dictionnaire de francophonie canadienne (termes et auteurs) qui puisse se constituer en un instrument de travail indispensable pour les étudiants, chercheurs, professeurs, spécialistes en études canadiennes, ainsi qu’en un important support informatif (le premier dans son genre aux niveaux national et international) pour les Roumains francophones de Roumanie et du Canada (la diaspora roumaine).

L’approche sera de type encyclopédique: rédigé conformément à une méthodologie scientifique par une équipe de spécialistes en études francophones et canadiennes, le dictionnaire offrira des informations essentielles sur l’identité et la diversité culturelle canadienne (personnalités, événements historiques, courants et mouvements, concepts et termes représentatifs), avec des extraits de textes fondamentaux.

On aura également en vue l’intégration de l’ouvrage dans l’ensemble des études et des instruments lexicographiques ayant une dimension canadienne. Le fait de consulter en permanence des référents internes et externes assurera la pertinence, la précision et le caractère d’actualité de la démarche.

Les étapes de réalisation du dictionnaire respecteront les exigences de la recherche lexicographique et encyclopédique (information-documentation, fiches, interprétation, synthèse, personnalisation, etc.), avec un calendrier de travail, des responsabilités individuelles des membres, vérifications et centralisations des résultats, évaluations périodiques et révision finale.

Les articles proprement dits (approximativement 2.000 pour un volume de 1.500 pages) seront précédés par une présentation générale et une ample étude liminaireconsacrée à la francophonie canadienne, et suivis d’annexes (schémas, tableaux de synthèse, parcours chronologique, etc.) et une bibliographie à jour (bases de données, instruments lexicographiques et encyclopédiques imprimés, électroniques ou en ligne, sites utiles, institutions et organismes francophones, etc.).

Une variante électronique, sur CD-ROM, accompagnera la version papier du dictionnaire.

 CENTRE D’ETUDES CANADIENNES – http://csciasi.googlepages.com/csc