LIMBA ROMÂNĂ ÎN SECOLUL AL  XVII-LEA REFLECTATĂ ÎN SCARA RAIULUI .EVOLUŢIA EI ÎN CÎTEVA VARIANTE SUCCESIVE TRADUSE PE PARCURSUL A PATRU SECOLE

Denumirea proiectuluiLimba română în secolul al xvii-lea reflectată în Leastvita(Scara raiului). Evolutia ei în cîteva variante succesive traduse pe parcursul a patru secole

Director de grant: drd. Oana Panaite (Beldianu)

  • Contract de cercetare CNCSIS tip TD cod 443, perioada de derulare: 2005-2008; finanţare 23.000 lei

           Proiectul îşi propune realizarea ediţiei critice a primei traduceri în limba română a Scării raiului (Leastviţa), traducere aparţinînd mitropolitului Varlaam. Obiectivul prevăzut se va îndeplini prin parcurgerea următoarelor etape corespunzînd stadiilor de pregătire specificate în programul de doctorat:

 I. Descrierea grafematico–fonetică, respectiv lexico–semantică a lexicului scrierilor lui Varlaam (2005-2006).

      Studiile efectuate au fost orientate, în principal, pe textul primei traduceri în limba română a Leastviţei (Scara raiului), dar trimiterile la celelalte opere ale mitropolitului Varlaam – Cazania şi Răspunsul împotriva catihismului calvinesc-, precum şi la scrieri aparţinând înaintaşilor sau contemporanilor săi au fost necesare şi obligatorii pentru conturarea unei imagini corecte despre limba operei lui Varlaam şi despre locul pe care acesta îl ocupă în istoria limbii române literare vechi.

           Obiectivele – îndeplinite integral – au fost concretizate în studiile: 1) Particularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui Varlaam şi 2) Particularităţi ale lexicului scrierilor lui Varlaam – şi susţinute ca referate în programul de pregătire a doctoratului, în faţa unei comisii, primind calificativul de „foarte bine”. Primul studiu a fost publicat în AUI, iar al doilea este acceptat spre tipărire la Balkan Archiv.

II. Studiul comparativ al variantelor Leastviţei (2006-2007).

             Descrierea realizată, axată pe textul primei traduceri a Leastviţei (Scara raiului) în limba română, a presupus compararea mai multor variante ale traducerii păstrate în formă de manuscris şi/ sau tipăritură.

         Studiul final a fost prezentat ca referat în programul de pregătire a doctoratului în faţa unei comisii, primind calificativul de „foarte bine”.

         Rezultatele obţinute au fost diseminate prin comunicarea: L’évolution de la langue roumaine dans quelques versions successives de Leastviţa ou L’Échelle Sainte la CILPR 2007 – Congrès International de Linguistique et des Philologie Romanes, 3-8 septembre 2007, Innsbruck, şi prin publicarea articolului Prime & unice atestări în Leastviţa, traducerea lui Varlaam în limba română, în AUI, Secţiunea III e, Lingvistică, Studia linguistica et philologica in honorem Vasile Arvinte, Iaşi, 2007 (sub tipar).

III. Studiul morfo‑sintactic şi definitivarea, respectiv susţinerea publică, a tezei de doctorat (2007-2008).

Curriculum vitae – drd. Oana PANAITE