Admitere – Studii de masterat

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2016/2017

Perioada de admitere:

 • 18 – 22 iulie 2016, între orele 9.00 – 17.00 şi 23 iulie 2016, între orele 9.00 – 14.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.11 – instructaj şi completarea fişei de înscriere; Amfiteatrul III.12 – depunerea dosarului);
 • 24 – 27 iulie 2016 – afişarea rezultatelor;
 • 26 – 29 iulie 2016, între orele 9.00 – 15.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi.

 

Număr de locuri: 174 buget + 50 taxă

Nr. crt. Programul de master BUGET TAXA
1 Lingvistică generală şi românească 15 4
2 Literatură română şi hermeneutică literară 15 4
3 Literatură universală şi comparată 15 4
4 Studii americane 18 4
5 Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze 10 3
6 Studii francofone 19 3
7 Cultură germană în context european 15 4
8 Traducere şi terminologie 15 4
9 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică) 8 3
10 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiană) 11 4
11 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniolă) 11 4
12 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 7 4
13 Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia 15 5

Număr de locuri candidați etnici români:

 • buget, cu bursă: 3
 • buget, fără bursă: 8
 • taxă, IF: 1

Număr de locuri candidați etnici romi:

 • buget: 1
 • taxă IF: 1

 

IMPORTANT:

 1. Toate programele de masterat vor funcționa numai în măsura completării cu un număr minim de 20 studenți admiși (care au încheiat contract). Altfel, studenții admiși vor trebui să opteze pentru un alt program de master unde există capacitate de școlarizare, conform opțiunilor fiecăruia.
 2. În limita capacităţilor de şcolarizare, locurile cu taxă alocate programelor de master se pot suplimenta.
 3. Toate programele de master din oferta Facultății de Litere sunt mastere profesionale.
 4. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă (pe întreaga durată a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ.
 5. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media examenului de licență (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

 

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la casieria Facultății de Litere (corp A, etaj II).

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

 Pentru înscrierile la programele de studii de masterat, nu se acordă scutiri de la plata taxei de admitere

 

 Acte necesare pentru înscriere:

 • fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune diplomele în original, el va depune la facultate copiile legalizată a diplomelor de bacalaureat și licență + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • foia matricolă de la licență, în original (absolvenții promoției 2016 au pe adeverință media anilor de studiu);
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand ( pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)
 • adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri de masterat;
 • diploma de master (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii care doresc să urmeze a doua specializare de master;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

 

Candidații care se înscriu la două programe de masterat din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

 

Informații despre cazareaici

Informaţii utileaici