Admitere – Studii de masterat

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2017/2018

Condiţiile de admitere la studii universitare de masterat pentru Facultatea de Litere (tematica şi bibliografia pentru interviu) – aici

Programarea interviurilor/probei orale – 24 iulie 2017:

 Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu cel puţin 30 de minute înainte de ora la care sunt programaţi şi să aibă asupra lor un document de identitate.

Perioada de admitere:

 • 17 – 21 iulie 2017, între orele 9.00 – 18.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.11 – instructaj şi completarea fişei de înscriere; Amfiteatrul III.12 – depunerea dosarului);
 • 17 – 21 iulie 2017, între orele 9.00 – 17.00 – programul casieriei facultăţii;
 • 24 iulie 2017 – probă admitere (interviul în limba de predare a programului);
 • 24 – 26 iulie 2017 – afişarea rezultatelor;
 • 27, 28 şi 31 iulie 2017, între orele 9.00 – 15.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;
 • 27, 28 şi 31 iulie 2017, între orele 9.00 – 15.00 – programul casieriei facultăţii.

 

Număr de locuri aprobate pentru anul universitar 2017/2018: strudenţi români: 175 buget + 50 taxă; Români de pretutindeni: 10 locuri buget cu bursă, 4 locuri buget fără bursă, 1 locuri taxă; Studenți străini, alți decât UE și români de pretutindeni: 4 locuri

 

Nr. crt. Programul de master BUGET TAXA
1 Lingvistică generală şi românească 15 4
2 Literatură română şi hermeneutică literară 15 4
3 Literatură universală şi comparată 15 4
4 Studii americane 18 4
5 Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze 10 3
6 Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală 19 3
7 Cultură germană în context european 15 4
8 Traducere şi terminologie 15 4
9 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică) 8 3
10 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiană) 11 4
11 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniolă) 11 4
12 Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 8 4
13 Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia 15 5

Locuri români de pretutindeni, buget cu bursă – 10 locuri buget, din care:

 • 3 locuri la programul Lingvistică generală şi românească;
 • 3 locuri la programul Literatură română şi hermeneutică literară;
 • 1 loc la programul Literatură universală şi comparată;
 • 1 loc la programul Studii americane;
 • 1 loc la programul Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală;
 • 1 loc la programul Cultură germană în context european;

Locuri români de pretutindeni, buget fără bursă – 4 locuri buget, din care:

 • 1 loc la programul Lingvistică generală şi românească;
 • 1 loc la programul Literatură română şi hermeneutică literară;
 • 1 loc la programul Traducere si terminologie;
 • 1 loc la programul Tehnici de productie editoriala in presa scrisa, audiovizual si multimedia;

 Locuri români de pretutindeni, cu taxă – 1 locuri taxă, din care:

 • 1 loc la programul Literatură universală şi comparată;

Studenți străini, alți decât UE și români de pretutindeni – 4 locuri, din care:

 • 2 locuri la programul Lingvistică generală şi românească;
 • 2 locuri la programul Literatură română şi hermeneutică literară;

 

IMPORTANT:

 1. Toate programele de masterat vor funcționa numai în măsura completării cu un număr minim de 20 studenți admiși (care au încheiat contract). Altfel, studenții admiși vor trebui să opteze pentru un alt program de master unde există capacitate de școlarizare, conform opțiunilor fiecăruia.
 2. În limita capacităţilor de şcolarizare, locurile cu taxă alocate programelor de master se pot suplimenta.
 3. Toate programele de master din oferta Facultății de Litere sunt mastere profesionale.
 4. Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă (pe întreaga durată a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ.
 5. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

Condiţiile de admitere la studii universitare de masterat pentru Facultatea de Litere (tematica şi bibliografia pentru interviu) – aici

 

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la casieria Facultății de Litere (corp A, etaj II).

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (180 lei); după  începerea celei de a doua sesiune de admitere, dar înaintea începerii anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru sem. I (240 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar (2 octombrie 2017), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED;
 • Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii 3/4;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Candidații care se înscriu la două programe de masterat din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

 

Informații despre cazareaici

Informaţii utileaici