Admitere – Studii de masterat

Admitere la studii universitare de master

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2019 – 2020

Condiţiile de admitere la studii universitare de masterat pentru Facultatea de Litere (tematica şi bibliografia pentru interviu)

Precizări cu privire la admiterea candidaţilor ROMÂNI DE PRETUTINDENI

 

Interviul va avea loc în data de 22 iulie 2019, începând cu ora 9.00.


Programarea candidaţilor la interviu.

Cultura germana in context european (deschide pdf)
Limbi, literaturi si civilizatii straine (clasice) (deschide pdf)
Limbi, literaturi si civilizatii straine (italiana) (deschide pdf)
Limbi, literaturi si civilizatii straine (slavistica) (deschide pdf)
Limbi, literaturi si civilizatii straine (spaniola) (deschide pdf)
Lingvistica aplicata. Limba engleza ca limba straina (deschide pdf)
Lingvistica generala si romaneasca (deschide pdf)
Literatura romana si hermeneutica literara (deschide pdf)
Literatura universala si comparata (deschide pdf)
Studii americane (deschide pdf)
Studii francofone (deschide pdf)
Traducere si terminologie (deschide pdf)


Perioada de admitere:

 • 15 – 19 iulie 2019, între orele 9.00 – 18.00 şi 20 iulie 2019, între orele 9.00 – 13.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.11 – instructaj şi completarea fişei de înscriere; Amfiteatrul III.12 – depunerea dosarului);
 • 15 – 19 iulie 2019, între orele 9.00 – 17.00 şi 20 iulie 2019, între orele 9.00 – 12.00 – programul casieriei facultăţii;
 • 22 iulie 2019, ora 9.00 – interviu în limba de predare a programului;
 • 22 – 23 iulie 2019 – selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 24 – 26 iulie şi 29 iulie 2019, între orele 9.00 – 15.00 –  confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;

 

Număr de locuri pentru cetăţeni ROMÂNI (carte de identitate cu domiciliul în România), UE, SSE şi CE:

Nr. crt. Domeniul de studii Programul de master BUGET TAXA
1 Filologie Cultură germană în context european 14 50
2 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) 17
3 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (italiană)
4 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (slavistică)
5 Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (spaniolă)
6 Filologie Lingvistică aplicată. Limba engleză ca limbă străină 9
7 Filologie Lingvistică generală şi românească 18
8 Filologie Literatură română şi hermeneutică literară 13
9 Filologie Literatură universală şi comparată 13
10 Filologie Studii americane 10
11 Filologie Studii francofone 9
12 Filologie Traducere şi terminologie 9
TOTAL 112 50

 

Număr de locuri pentru ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

 • 2 locuri buget, cu bursă, repartizate astfel: 1 loc la Lingvistică generală şi românească şi 1 loc la Literatură română şi hermeneutică literară;
 • 9 locuri buget, fără bursă, repartizate astfel: 4 locuri la Lingvistică generală şi românească, 4 locuri la Literatură română şi hermeneutică literară şi 1 loc la Literatură universală şi comparată;
 • 2 locuri cu taxă, repartizate tuturor programelor de master;

 

Condiţiile de admitere:

Media de admitere = 60% media examenului de licență şi 40% nota la interviu în limba de predare a programului.
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Media ECTS a anilor de studii, 2. Media de la bacalaureat.

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la casieria Facultății de Litere (corp A, etaj II).

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (180 lei); după  începerea celei de a doua sesiune de admitere, dar înaintea începerii anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru sem. I (240 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar (1 octombrie 2019), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • Diploma de Licență obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de master: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5);
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere;
 • dosar plic.

Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.

(*) se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Candidații care se înscriu la două programe de masterat din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații despre cazareaici

Informaţii utileaici