Admitere – Studii de licenta

 

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017/2018

Perioada de admitere:

 • 17 – 21 iulie 2017, între orele 9.00 – 18.00 – depunerea de dosare (Amfiteatrul III.11 – instructaj şi completarea fişei de înscriere; Amfiteatrul III.12 – depunerea dosarului);
 • 17 – 21 iulie 2017, între orele 9.00 – 17.00 – programul casieriei facultăţii;
 • 24 – 26 iulie 2017 – afişarea rezultatelor;
 • 26, 27, 28 şi 31 iulie 2017, între orele 9.00 – 15.00 – confirmarea locurilor de către candidaţii declaraţi admişi;
 • 26, 27, 28 şi 31 iulie 2017, între orele 9.00 – 15.00 – programul casieriei facultăţii;

 

Număr de locuri aprobate pentru anul universitar 2017/2018: strudenţi români: 408 buget + 229 taxă; Romi – 1 loc buget; Români de pretutindeni: 6 locuri buget cu bursă, 8 locuri buget fără bursă, 4 locuri taxă; Studenți străini, alți decât UE și români de pretutindeni: 8 locuri

 

 

Domeniul de studii Specializarea BUGET TAXA
Limbă şi literatură Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată
105 40
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
Limba şi literatura engleză – Literatură universală şi comparată
63 40
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – Literatură universală şi comparată
45 20
Limba şi literatura germană – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română
Limba şi literatura germană – Literatură universală şi comparată
32 20
Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română
Limba şi literatura rusă – Literatură universală şi comparată
12 5
Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română
Limba şi literatura italiană – Literatură universala şi comparată
17 10
Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura modernă
Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura română
Limba şi literatura spaniolă – Literatură universală şi comparată
17 10
Filologie clasică – Limba latină A / Limba Greacă Veche B 12 5
Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura modernă 17 3
TOTAL 320 153
Limbi moderne aplicate Traducere si interpretare (engleză / franceză sau germană) 12 15
Traducere si interpretare (franceză / engleză sau germană) 10 9
Traducere si interpretare (germană / engleză sau franceză) 8 6
TOTAL 30 30
Studii americane Studii americane 18 6
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism 40 40

Locuri români de pretutindeni, buget cu bursă – 6 locuri buget, din care:

 • 2 locuri la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);
 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română;
 • 2 locuri la Limbi moderne aplicate, programul Traducere şi interpretare;
 • 1 loc la Ştiinţe ale comunicării, programul Jurnalism;

Locuri români de pretutindeni, buget fără bursă – 8 locuri buget, din care:

 • 3 locuri la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);
 • 2 locuri la Limbă şi literatură, programul O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română;
 • 1 loc la Limbi moderne aplicate, programul Traducere şi interpretare;
 • 1 loc la Studii culturale, programul Studii americane;
 • 1 loc la Ştiinţe ale comunicării, programul Jurnalism;

Locuri români de pretutindeni, cu taxă – 4 locuri taxă, din care:

 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);
 • 1 loc la Limbi moderne aplicate, programul Traducere şi interpretare;
 • 1 loc la Studii culturale, programul Studii americane;
 • 1 loc la Ştiinţe ale comunicării, programul Jurnalism;

Romi – 1 loc buget, din care:

 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);

Studenți străini, alți decât UE și români de pretutindeni – 8 locuri, din care:

 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă);
 • 1 loc la Limbă şi literatură, programul O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) – Limba şi literatura română;
 • 3 locuri la Studii culturale, programul Studii americane;
 • 3 locuri la Ştiinţe ale comunicării, programul Jurnalism;

 

IMPORTANT:

 • În cazul specializărilor duble, înscrierea se face pe specializarea principala (A) (specializarea secundară B se alege) și se concurează pe locurile alocate specializării principale (A)
 • Candidații care se înscriu la două specializări din cadrul Facultății de Litere vor depune la al doilea dosar fișa de înscriere, chitanța de admitere şi copii simple ale actelor din primul dosar.

 

Condiţiile de admitere

Media de admitere = Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor: 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba si literatura română – scris, 2. Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premiul I, II si III la olimpiade naţionale de româna şi limbi străine (Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Rusă, Latină, Greacă) obţinute în clasele a XI-a şi a XII-a (în 2015/2016 şi 2016/2017).

Taxe:

Pentru perioada de admitere, taxele de înscriere se achită la casieria Facultății de Litere (corp A, etaj II).

 • Taxă de admitere – 200 lei / specializare
 • Taxă şcolarizare anul I – 1.200 lei / semestru (la semnarea contractului se va plati jumătate din această suma, adică 600 lei)
 • Taxă de înmatriculare buget – 50 lei

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de facultatea la care se înscriu;

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscrierea admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate și numai pentru specializarea unde s-au depus actele în original.

 

Informaţii financiare după depunerea dosarului, afişarea rezultatelor şi semnarea contractului de studii:

Pentru candidații admiși la BUGET, în cazul retragerii dosarului de înscriere, taxa de înmatriculare (în valoare de 50 lei) nu se restituie.

Pentru candidații admiși la TAXĂ, în cazul retragerii dosarului de înscriere în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului de studii se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (120 lei); după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (180 lei); după  începerea celei de a doua sesiune de admitere, dar înaintea începerii anului universitar, se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru sem. I (240 lei); În cazul retragerii după începerea anului universitar (2 octombrie 2017), candidaţilor nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului (600 lei).

 

Acte necesare pentru înscriere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de către CNRED;
 • Foaia matricolă (în original) (sau copie + original pentru confruntare, dacă originalul se va depune la altă facultate);
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Două fotografii 3/4;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; Adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza ISJ);
 • dosar plic (Atenţie: NU dosar cu şină).

Informații despre cazareaici

Informaţii utileaici