Studenţi străini

CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ PENTRU STUDENŢI STRĂINI

 

1. PREZENTARE

Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini a fost înfiinţată în anul 1974 şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. În prezent, Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini face parte din Departamentul de Românistică, Jurnalism – Ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată.

Specificul activităţii catedrei este predarea limbii române ca limbă străină.

Pe lângă cursurile de limba română pentru studenţii străini care doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare (anul pregătitor), din 1998, Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini organizează şi cursuri de limba română pentru studenţii străini care vin să studieze, un semestru sau un an universitar, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul unor programe şi proiecte internaţionale de schimburi academice (Programul Erasmus Plus, Proiectele Erasmus Mundus: AL IDRISI, IANUS, EDEN, EMERGE, SILKROUTE etc.).

 În cei 40 de ani de existenţă ai Catedrei, aici au învăţat limba română studenţi străini din ţări africane, asiatice, europene şi sud-americane.

 

2. MEMBRII CATEDREI

Conf. univ. dr. Ludmila BRANIŞTE – branisteludmila@yahoo.com

Conf. univ. dr. Iolanda STERPU – i_sterpu@yahoo.com

Lect. univ. dr. Gina NIMIGEAN – ginanimigean@yahoo.com

Asist. univ. dr. Carmen TUDOR – carmen.livia@yahoo.com

Dr. Mariana Diana CÂŞLARU, colaborator – dianacaslaru@yahoo.fr

Dr. Elena Mihaela ANDREI, colaborator – myhaela_andrey@yahoo.com

Andrian MACARI, secretar – andrian.macari@uaic.ro

 

3. ANUL PREGĂTITOR DE ÎNSUŞIRE A LIMBII ROMÂNE

Acest program de studii se adresează străinilor care nu cunosc limba română şi care doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare. El se desfăşoară pe parcursul unui an universitar (două semestre) şi are următoarea structură:

Semestrul întâi – 21 de săptămâni (octombrie – martie).

Semestrul al doilea – 14 săptămâni (martie – iunie).

Planul de învăţământ pentru Anul pregătitor prevede studiul următoarelor discipline obligatorii, pe o durată de două semestre, cu un număr total de 60 de credite:

Semestrul întâi:

Limba română, nivelurile A1 – A2 (curs practic): 23 de ore pe săptămână.

–  Elemente de cultură si civilizaţie românească (curs): 2 ore pe săptămână.

Semestrul al doilea:

– Limba română – limbaje de specialitate, nivelurile B1 – B2 (curs practic): 10 ore pe săptămână.

– Discipline de specialitate (în funcţie de profilul ales pentru studiile ulterioare în limba română): 15 ore pe săptămână.

3.1. DESCRIEREA DISCIPLINELOR DIN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 3.1.1. Limba română, nivelurile A1 – A2 reprezintă un curs practic structurat pe trei secţiuni: 1) Probleme de fonetică şi de morfosintaxă; 2) Noţiuni specifice (Identificarea şi caracterizarea persoanei; Programul zilnic; Timpul liber; Locuinţa; Cazare şi hrană: hotel, restaurant; Cumpărături; Servicii; Igienă şi sănătate; Călătorii, deplasări, transport; Muncă şi profesie etc.); 3) Acte de vorbire (Acte de vorbire prin care se stabilesc relaţiile între interlocutori; Acte de vorbire prin care se obţin informaţii despre fapte şi modalităţile de acţiune; Acte de vorbire care exprimă emoţii momentane sau durabile; Acte de vorbire cu funcţia de a orienta şi realiza acţiunile etc.).

Cursul urmăreşte, în principal:

• Familiarizarea studenţilor străini cu sistemul lingvistic românesc dintr-o perspectivă funcţională;
• Asimilarea structurilor fundamentale ale limbii române şi aplicarea acestora în conversaţia curentă;
• Dobândirea competenţelor lingvistice (înţelegerea limbii vorbite, exprimarea orală, înţelegerea limbii scrise, redactarea corectă a unui text scris, interacţiunea în conversaţie) corespunzătoare nivelurilor A1 – A2, stabilite de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR), elaborat de Consiliul Europei.

Cursul se desfăşoară pe parcursul semestrului întâi (23 de ore pe săptămână) şi însumează 25 de credite.

 Modalităţi de evaluare: evaluare continuă (prin teste de etapă) pe parcursul semestrului; examen scris şi oral la sfârşitul semestrului.

 3.1.2. Cursul Elemente de cultură si civilizaţie românească îşi propune să ofere studenţilor străini cunoştinţe de bază de istorie, de geografie, de etnografie şi folclor, de artă, de literatură, care să-i familiarizeze cu unele elemente de cultură şi civilizaţie românească şi să le permită cunoaşterea corectă şi nuanţată a realităţilor şi a caracteristicilor României.

Cursul se desfăşoară pe parcursul semestrului întâi (2 ore pe săptămână) şi însumează 5 credite.

 Modalităţi de evaluare: examen scris şi oral la sfârşitul semestrului întâi (examenul oral constă în prezentarea unei expuneri, în limba română, cu subiect de cultură şi civilizaţie românească).

 3.1.3. Limba română – limbaje de specialitate, nivelurile B1 – B2 este un curs practic care urmăreşte deprinderea studenţilor străini cu diverse limbaje de specialitate, în funcţie de profilul ales pentru studiile ulterioare în limba română (limbajul economic, filologic, juridic, medical, tehnic), formarea deprinderilor de folosire corectă a unor structuri specifice limbajelor de specialitate, creşterea competenţei şi a performanţei lingvistice prin impunerea învăţării unui limbaj de specialitate.

Cursul se desfăşoară pe parcursul semestrului al doilea (10 ore pe săptămână) şi însumează 15 credite.

Modalităţi de evaluare: examen scris şi oral la sfârşitul semestrului al doilea.

În urma participării la aceste trei cursuri: Limba română, nivelurile A1 – A2, Limba română – limbaje de specialitate, nivelurile B1 – B2 şi Elemente de cultură si civilizaţie românească şi a promovării examenelor corespunzătoare fiecărui curs, studenţii străini din anul pregătitor  obţin, la finalul celor două semestre de studiu intensiv al limbii române, competenţe de comunicare orală şi scrisă în limba română corespunzătoare nivelului B2 (conform Cadrului European Comun de Referinţă).

 3.1.4. Disciplinele de specialitate

Disciplinele de specialitate se studiază pe parcursul semestrului al doilea şi depind de profilul ales de studenţii străini pentru studiile ulterioare în limba română. Aceste discipline sunt predate de cadre didactice de la facultăţile de profil ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Discipline pentru profilul economic: economie politică (5 ore pe săptămână), geografie economică (4 ore pe săptămână), algebră şi elemente de analiză matematică (6 ore pe săptămână) – 15 credite.

Discipline pentru profilul filologic: cultură şi civilizaţie românească în context european (5 ore pe săptămână), lexic specializat (10 ore pe săptămână) – 15 credite.

Discipline pentru profilul juridic: doctrine politice contemporane (4 ore pe săptămână), istoria dreptului (6 ore pe săptămână) – 15 credite.

Discipline pentru profilul medical: fizică (4 ore pe săptămână), chimie (5 ore pe săptămână), anatomie (6 ore pe săptămână) – 15 credite.

Discipline pentru profilul tehnic: desen tehnic (2 ore pe săptămână), algebră şi elemente de analiză matematică (5 ore pe săptămână), geometrie şi trigonometrie (4 ore pe săptămână), fizică (4 ore pe săptămână) – 15 credite.

 Modalităţi de evaluare: examen scris şi oral la sfârşitul semestrului al doilea.

 3.2. CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE A ANULUI PREGĂTITOR

În urma promovării examenelor la toate disciplinele studiate pe parcursul celor două semestre şi a obţinerii celor 60 de credite, la sfârşitul anului pregătitor se eliberează un Certificat de absolvire, necesar pentru înscrierea în învăţământul universitar şi postuniversitar românesc.

 

3.3. ÎNSCRIEREA ÎN ANUL PREGĂTITOR

a) Cetăţeni străini din state membre UE

Cetăţenii străini din statele membre ale Uniunii Europene au dreptul să se înscrie la studii în România în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, direct la universităţi, în conformitate cu Legea 316 din 12.07.2006 şi Ordinul Ministerului Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 308 din 12.02.2007.

Pentru candidaţii care doresc să studieze în limba română este necesar un Atestat de cunoaştere a limbii române. Acesta poate fi obţinut prin promovarea unui test de limbă la Catedra de Limba Română pentru Studenţi străini. Candidaţii care pot dovedi că au urmat cel puţin 4 ani de studii în limba română nu trebuie să susţină acest test. În cazul în care un candidat nu cunoaşte limba română, acesta trebuie să urmeze cursurile anului pregătitor de însuşire a limbii române şi a terminologiei de specialitate.

 

b) Cetăţeni străini din state terţe UE

Cetăţenii străini din state terţe UE care doresc să urmeze anul pregătitor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi trebuie să trimită Dosarul de candidatură, în vederea obţinerii acordului de principiu din partea universităţii, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul Relaţii Internaţionale, Bulevardul Carol I, nr.11, cod 700506, Iaşi, România.

Pentru înscrierea în anul pregătitor, consultaţi:

http://www.uaic.ro/en/international/international-students/full-degree-students/

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2014/01/METHODOLOGY-for-admission-of international-students-to-undergraduate-and-postgraduate-studies-beginning-with-the-2015-2016-academic-year.pdf

http://www.edu.ro/index.php/articles/c1137/

Taxe pentru anul pregătitor (Taxe stabilite prin Legea nr. 1/ 2010):

• Profil medical: 330 euro/ lună

• Profil tehnic, agronomic, ştiinţe, matematică, sport: 280 euro/ lună

• Profil socio-uman, economic: 230 euro/ lună

 

4. CURSURI PENTRU STUDENŢII STRĂINI DIN PROGRAMUL ERASMUS

 Curs practic intensiv de limba română pentru studenţii străini din cadrul programelor de mobilităţi academice Erasmus Plus şi Erasmus Mundus

Acest curs se adresează studenţilor străini care beneficiază de o mobilitate Erasmus şi care vin să studieze, un semestru sau un an universitar, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. El oferă studenţilor bursieri Erasmus posibilitatea de a dobândi cunoştinţe de bază de limba română, cunoştinţe de care vor avea nevoie în timpul perioadei de studiu în România.

Cursul se organizează în octombrie – decembrie (semestrul întâi) şi martie – mai (semestrul al doilea).

 Durata cursului: 10 săptămâni (între 100 şi 120 de ore).

 Modalităţi de evaluare: examen scris.

 

5. TESTAREA CUNOŞTINŢELOR DE LIMBA ROMÂNĂ

 5.1. Atestatul de cunoaştere a limbii române

Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini asigură testarea cunoştinţelor de limba română pentru străinii care doresc să urmeze studii universitare sau postuniversitare în limba română, fără a frecventa cursurilor anului pregătitor. Testul verifică dobândirea, de către candidat, a următoarelor competenţe lingvistice: înţelegerea limbii vorbite, înţelegerea limbii scrise, exprimarea orală, participarea la conversaţie, exprimarea scrisă, corespunzătoare nivelului B2, în conformitate cu cerinţele Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECR), elaborat de Consiliul Europei.

În urma promovării testului, Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini eliberează un Atestat de cunoaştere a limbii române.

Taxe de examinare:

Cetăţeni străini din state membre UE: 240 RON

Cetăţeni străini din state terţe UE: 230 euro

* Bursierii statului român şi cei care au aprobări de şcolarizare gratuită (cont propriu nevalutar) vor fi testaţi gratuit, numai după obţinerea acestor aprobări de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

 

5.2. Certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română

Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini asigură testarea cunoştinţelor de limba română

pentru orice candidat care doreşte să îşi verifice nivelul de cunoaştere a limbii române. Testele evaluează competenţa de înţelegere a limbii vorbite şi a unui text scris, competenţa de exprimare orală şi în scris, precum şi interacţiunea într-o conversaţie.

Se eliberează Certificate de competenţă lingvistică pentru nivelurile A1, A2, B1, B2, C1, C2, în funcţie de nivelurile de competenţă lingvistică prevăzute în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.

 Taxe de examinare:

– 80 RON pentru nivelurile A1, A2, B1

– 150 RON pentru nivelurile B2, C1, C2

Taxa se achită la BRD, în contul Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: RO68BRDE240 SV89534452400

 

6. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ORGANIZATE LA CATEDRĂ

 6.1. Workshop în colaborare internaţională (Iaşi – Chişinău – Montreal) – videoconferinţă: Didactica Limbii Române ca Limbă Străină în Contextul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (manifestare ştiinţifică dedicată Zilelor Universităţii, 2 noiembrie 2012)

Afişul manifestării;  Certificat de participare;    Program manifestare

6.2. Conferinţă ştiinţifică în parteneriat Iaşi – Chişinău: Diversitatea lingvistică şi dialogul intercultural în procesul de comunicare (28 – 30 martie 2013)

Afiş conferinţă      Certificat participare       Programul manifestării     Cuprins volum 1       Cuprins volum 2

6.3. Colocviu în parteneriat: Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal (19 – 20 aprilie 2013)

Afiş FR          Afiş RO        Certificat participare           Programul manifestării    Volumul I, Literatura    Volumul al II-lea, Literatura & studii culturale     Volumul al III-lea: Lingvistica & didactica

6.4. Masă rotundă: Dinamica adaptării şi provocările comunicării interculturale (1 noiembrie 2013)

Afiş         Programul manifestării            Certificat participare

 6.5. Colocviul Naţional „40 de ani de limbă română ca limbă străină la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (25 octombrie 2014) – programul manifestării

6.6. Conferinţa internaţională „Româna ca limbă străină”, ediţia a IV-a: „Limbă şi identitate românească în continua reconfigurare culturală a Europei”, Iaşi, 30 – 31 octombrie 2015 – afişulprogramul manifestării şi certificatul de participare

6.7. Simpozionul internaţional în parteneriat “Româna ca limbă străină în dialog transcontinental. Valorificarea experienţelor didactice, interculturale şi lingvistice în sistemul educaţional universitar”, 29 – 31 mai 2017 – programul manifestării, afişul manifestării, certificat de participare.

6.8. Colocviul internaţional “Limba ca parole şi reconfigurarea identităţii culturale în comunicarea transculturală globală a ultimelor decenii”, 28 octombrie 2017 – programul manifestării, afişul manifestării, certificat de participare.

6.9. Simpozionul studenţesc internaţional “Între pluralităţi lingvistice şi culturale: o continuă redefinire a identităţii”, 10 – 12 mai 2018 – programul manifestării, afişul manifestării, certificat de participare.

 

7. CONTACT

Catedra de Limba Română pentru Studenţi Străini (secretariat, săli de curs) funcţionează în Corpul G al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, Iaşi, cod 700506

Tel.: 0040 232 201552 / 201553

Fax: 0040 232 201553

Secretar: Andrian MACARI

e-mail: andrian.macari@uaic.ro