PN-II-RU-PD-2012-3-0233

DENUMIRE PROIECT (PROJECT TITLE): Dezrădăcinare, deportare și supraviețuire. Modele literare ale identității și memoriei evreilor din Bucovina (Displacement, Deportation and Survival of the Jews from Bucovina. Literary Models of Identity and Memory Construction)
COD PROIECT (PROJECT CODE): PN-II-RU-PD-2012-3-0233
NUMĂR CONTRACT (CONTRACT NUMBER): 74/30.04.2013
DIRECTOR : dr. Francisca SOLOMON
PERIOADA DE DERULARE (TIME FRAME): 1.05.2013 – 31.10.2015
BUGET APROBAT (APPROVED BUDGET): 295.625 lei
FINANȚATOR (FUNDING AUTHORITY): Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

 

1. Echipa proiectului / Project team

 • DIRECTOR DE PROIECT (PROJECT MANAGER): Dr. Francisca Solomon (Departamentul de Cercetare / Facultatea de Litere) – francisca_solomon@yahoo.com
 • COORDONATORUL PROIECTULUI POSTDOCTORAL (POSTDOCTORAL ADVISOR): Prof. univ. dr. Andrei Corbea Hoișie (Catedra de Limba și Literatura Germană / Facultatea de Litere) – corbea.hoisie@gmail.com

2. Rezumatul proiectului / Project description

Preocuparea pentru sondarea și interpretarea literaturii despre Holocaust a devenit în ultimele decenii o constantă pentru numeroase discursuri științifice, culturale, politice, nu de puține ori încărcate de o anumită coloratură „națională”. Datorită faptului că acest spectru este atât de vast, conţinând o multitudine de materiale, numeroase aspecte au rămas necercetate sau au fost analizate superficial. Una din temele care s-a dovedit a fi până în prezent puţin cunoscută, este cea a literaturii despre lagărele şi deportaţii din Transnistria. Experiențele războiului și ale Holocaustului i-au marcat pe supraviețuitori într-un mod iremediabil, lăsând în urmă răni adânci. Scrisul s-a dovedit a fi în cazul multor supraviețuitori a deportărilor în Transnistria drept un veritabil mijloc terapeutic în fața unor trăiri atât de traumatizante. Alţi supravieţuitori au luat hotărârea de a-şi aşterne pe hârtie trăirile cu scopul de a clarifica unele aspecte pe care documentele istorice nu le pot scoate la iveală sau pentru a păstra vie amintirea a ceea ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului. Astfel a luat naştere o bogată literatură, aşa numita „literatură nemijlocită“ (jurnale, însemnări, scrieri cu valoare literară) şi o literatură scrisă după război (lirică, proză, mărturii).

În centrul acestui proiect se află toposul Transnistriei şi rememorarea experienţelor din lagărele și din ghetourile transnistrene aşa cum acestea s-au conturat în numeroasele scrieri cu valoare literară si documentar-literară, încercându-se o trecere în revistă și o punere în perspectivă a ceea ce s-a scris în proza de expresie germană, idiş și română.

Cadrul temporal al proiectului cuprinde perioada celui de-al Doilea Război Mondial, cu precădere anii 1941-1944, în timp ce dimensiunea spațială este plasată în Bucovina și în Transnistria, teritoriu administrat de România după ocuparea acestuia în anul 1941. Proiectul are însă în vedere sondarea unui spațiu temporal mai larg, în care constelația istorică și culturală premergătoare Primului Război Mondial, dar și noile paradigme care s-au conturat după cel de-al Doilea Război Mondial cu privire la populația evreiască din Bucovina vor fi atent cercetate și interpretate.

Principalul deziderat al proiectului îl constituie o analiză critică a funcției discursurilor literare și documentar-literare, acestea fiind filtrate prin prisma unei analize comparatiste. Texte reprezentative ale unor autori precum Edgar Hilsenrath (n. 1926), Norman Manea (n. 1936), Alexander Spiegelblatt (1927-2013) și Aharon Appelfeld (n. 1932) vor genera un model de interpretare specific, cu scopul de a facilita înțelegerea și examinarea evenimentelor istorice traumatice, dar și a experiențelor care și-au pus amprenta pe profilul identitar al evreilor bucovineni. Aceste texte marchează o referință directă atât la tematica bucovineană, cât și la experiențele deportărilor în Transnistria.

 *

The preoccupation with the so-called Holocaust literature represents a broad research subject, which throughout the last decades has become a constant topic of interdisciplinary research, as well as of “national” discourses.

The objective of the current project is to find a path within the research field and to add new information in a punctual and profound way. In this regard, the “Transnistrian” Holocaust literature constitutes an important research field, which has been marginally analysed until today.

The literary illustration and the literary documentary illustration of the Holocaust in Bukovina, Bessarabia and Transnistria cover a comprehensive material: poetry, prose, autobiographical works and reports. The main target intended is to find a reason for the mechanism of the Jewish identity construction in the dramatic context of losing one’s homeland, together with war, deportation and exile and to illustrate it by using the shape of a selected prose text – these texts have especially been written in German and occasionally in Romanian, Yiddish or Hebrew.

In what concerns the historical period, this research project focuses on World War II, especially on the period between 1941 and 1944, when the spatial dimension can be determined in the Rumanized Bukovina and in Transnistria (occupied in 1941). However, the research takes an extended period into consideration, during which the historical and cultural constellation before World War I is reconsidered, as well as the paradigm, which was newly crystallized after World War II concerning the Jewish population from Bukovina.

The main concern of the project is to have a comparative perspective on the function of the literary and documentary-literary discourse on the above-mentioned topic. As a prime example worth mentioning are the selected works from authors like Edgar Hilsenrath (b. 1926), Norman Manea (b. 1936), Alexander Spiegelblatt (1927-2013) and Aharon Appelfeld (b. 1932), which have a direct reference to the Bukovina theme, as well as to the experience during the deportation to Transnistria. Returning to these texts should generate an interpretative model meant to facilitate the understanding and illustration of traumatic events and of identity-defining experiences.

 

 3. Obiectivul proiectului / Objectives

Obiectivul central al proiectului este acela de a identifica principalele deficite prezente în studiile științifice apărute până acum, urmărindu-se acoperirea acestora prin intermediul unei solide analize, susținută de elemente teoretice și metodologice. Proiectul își propune să realizeze o punere în perspectivă a funcției discursurilor literare reprezentate de texte exemplare ale unor autori precum Edgar Hilsenrath, Norman Manea, Alexander Spiegelblatt și Aharon Appelfeld, acestea fiind filtrate prin prisma unei analize comparatiste. De asemenea, cercetarea dorește să surprindă potențialul interpretativ al unor texte și relatări cu caracter documentar-literar (manuscrise, jurnale și interviuri) cu referire la tematica proiectului. Interpretarea aspectelor care țin de particularitatea discursului feminin (în contextul studiilor despre gen) reprezintă un alt obiectiv important al proiectului, aceasta vizând o aducere în prim-plan a vocilor „feminine“ ale literaturii Holocaustului transnistrean. Reconstrucția și evaluarea critică a peisajului cultural „bucovinean“ reprezintă un alt deziderat al acestui proiect.

Proiectul se concentrează pe două nivele principale de interpretare. În centrul analizei se află evaluarea activității literare a celor patru autori sus-menționați în raport cu tema propusă. Experiențele lor traumatice în lagărele din Transnistria vor fi discutate cu ajutorul unor texte reprezentative și al unor materiale arhivistice edificatoare (fonduri bibliografice și arhivistice din România, Austria, Israel, Germania ș.a.).

Ce-l de-al doilea nivel de interpretare îl constituie analiza structurilor tematice, narative și discursive în scrierile literare ale celor patru autori sus-menționați, dar și în scrierile documentare ale altor autori reprezentativi.

 *

The most important objectives of this research are the “reconstruction” and the critical “analysis” of the cultural “Bukovinean” territory, as well as the correction and completion of the actual research status on this matter, which is illustrated in another research objective of this project. The main concern of the project is to have a comparative perspective on the function of the literary and documentary-literary discourse on the above-mentioned topic. As a prime example worth mentioning are the selected works from authors like Edgar Hilsenrath, Norman Manea, Alexander Spiegelblatt and Aharon Appelfeld, which have a direct reference to the Bukovina theme, as well as to the experience during the deportation to Transnistria. Returning to these texts should generate an interpretative model meant to facilitate the understanding and illustration of traumatic events and of identity-defining experiences.

Another important objective of this project is to analyze the particular issues related to women’s discourse (in the context of gender studies).

The traumatic experiences in the camps in Transnistria are to be discussed by means of representative texts and archival materials (bibliographic and archival funds in Romania, Austria, Israel, Germany, etc.).

 

4. Metode / Methodology

 Metoda adoptată se va îndrepta către o analiză a operelor, cu precădere din perspectivă literară şi pe alocuri dintr-o perspectivă interdisciplinară, îmbinând aspectele literare cu cele istorice, incluzând elemente care aparțin noii paradigme impusă de științele culturologice cu scopul de a analiza funcționarea mecanismelor construcției identității evreiești în contextul generat de pierderea patriei, de război, deportare și de exil.

*

 From a methodological point of view, the research project aims to analyze the works of the above mentioned writers, especially from a literary perspective and to some extent from an interdisciplinary perspective, combining the literary aspects with historical facts, including elements belonging to the new paradigm of the cultural studies in order to examine the mechanism of the Jewish identity construction in the dramatic context of losing one’s homeland, together with war, deportation and exile.

 

5. Rezultate estimate/ Expected results

Rezultatele cercetării vor fi prezentate și discutate în cadrul unor conferințe și colocvii științifice, dorindu-se un dialog activ cu specialiști din țară și din străinătate. De asemenea, se urmărește publicarea unor studii reprezentative dedicate autorilor sus-menționați în diverse reviste de specialitate. – Presentation of the results at national and international workshops, conferences and symposiums; active dialogue with the wider scientific community; publication of the research findings such as articles.

 

6. Planificarea proiectului / Project plan

 Etapa 1 / Stage 1: 1.05.2013 – 31.12.2013

– Documentare / Stabilirea și completarea bibliografiei – Documentation / Bibliography and information excerption.

– Aprofundarea cadrului teoretic / documentar al proiectului – Deepening the theoretical and thematic framework of the project.

– Parcurgerea critică a scrierilor care fac referire la cadrul istoric al temei (populația evreiască din Bucovina „austriacă”: dimensiuni culturale și identitare; revenirea Bucovinei la România, evreii din Bucovina în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, deportările în Transnistria) – Reading critically the texts referring to the historical frame of the project (Jewish population of the “Austrian” Bukovina: cultural aspects and identity dimensions, the return of Bukovina to Romania in 1918, the Jews population in the Bukovina during the Second World War, the deportations to Transnistria).

– Literatura despre Holocaust: aspecte teoretice, metodologice, estetice – Theoretical, methodological and aesthetical aspects of Holocaust literature.

– Prezentarea și discutarea rezultatelor preliminare în cadrul unor colocvii, simpozioane și conferințe naționale/internaționale – Presentation of preliminary results at national and international workshops, conferences and symposiums.

 

Vizibilitate internațională și națională / National and International Visibility

·         Conferințe / Conferences

 1. 25.-26.06.2013: International Conference „Israel – Culture, Nation and State”, The „Alexander Safran” Center for Jewish History and Hebrew Studies, Faculty of History, University of Iași, Romania.
  Referat / Paper:Deportation and Survival of the Jews from Bucovina. Literary Models of Identity and MemoryConstruction.”
 2. 16.-20.10.2013: Internationale Tagung „Literatur – Kultur – Zivilgesellschaft: Zur Habsburger Prägung des Bildungswesens in der Bukowina und Nachbarregionen zwischen 1848 und 1940“; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine.
  Referat / Paper: „Jüdische Erziehung und Ausbildung im Cheder: Literarische Perspektiven in den Texten galizischer und bukowinischer jüdischer Autoren.”
 3.  10.-13.12.2013: Internationale Konferenz „Wien als Drehscheibe großer jiddischer Kultur”, Universität Wien, Austria.
  Referat / Paper:„Die Bukowina und der transnistrische Holocaust in ausgewählten Schriften von Alexander Spiegelblatt und Edgar Hilsenrath – sprachliche, diskursive und narrative Aspekte.”
 4. 16.-18.12.2013: Germanisten-Kongress, Universidad Sevilla, Spain.
  Referat / Paper:Die Bukowina zwischen Traum und Trauma. Die Thematisierung der Deportationen nach Transnistrien in ausgewählten Schriften von Edgar Hilsenrath und Aharon Appelfeld.“

 

·         Stagii de documentare / Documentation stages

        1.08.-30.09.2013: stagiu de cercetare și documentare la Biblioteca Națională a Austriei și la Biblioteca Universitară, Viena, Austria / research and documentation stage at the Austria National Library, Vienna.

 

Etapa 2 / Stage 2: 1.01.2014 – 31.12.2014

– Documentare – Documentation.

– Consultarea unei serii de studii de teorie şi de estetică literară cu privire la literaturizarea Holocaustului – Consulting relevants studies in the field of literary theory and aesthetics on the Holocaust literature.

– Particularizarea analizei literare, subliniind specificitatea scrierilor care tematizează experiențele traumatice ale deportărilor evreilor bucovineni în Transnistria – Particularizing the literary analysis in order to highligh the specificity of the writings which refer to the traumatic experiences in the camps in Transnistria.

– Identificarea în fondurile bibliotecilor din țară și din străinătate a unui corpus de texte cu caracter literar-documentar (jurnale, mărturii, scrieri autobiografice) despre deportările evreilor bucovineni în Transnistria – The aim of the project is to identify in the libraries and archives a text corpus with literary and documentary character (diaries, testimonies, autobiographical writings) about the deportation of Jews from Bukovina in Transnistria.

– Interpretarea critică a unui corpus reprezentativ de texte cu caracter literar-documentar (jurnale, mărturii, scrieri autobiografice) despre deportările evreilor bucovineni în Transnistria – Reading critically this text corpus.

– Elaborarea unor modele de interpretare literară pentru înțelegerea unor texte reprezentative ale scriitorilor Edgar Hilsenrath, Alexander Spiegelblatt și Aharon Appelfeld – Elaborating a model of text interpretation in order to understand the writings of Edgar Hilsenrath, Alexander Spiegelblatt and Aharon Appelfeld.

– Diseminarea rezultatelor în cadrul unor colocvii și conferințe naționale și internaționale / Publicarea unor studii în cadrul volumelor conferințelor – Dissemination / Papers published as conference proceedings.

 

Vizibilitate internațională și națională / National and International Visibility

 ·         Conferințe / Conferences

 1. 22.-24.05.2014: Workshop „Storylines and Blackboxes. Konstellationen auto/biographischer Erzählungen über Gewalterfahrungen im Kontext des Zweiten Weltkrieges”, Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI), Austria.
  Referat / Paper:„Vom Diesseits ins Jenseits des Dnjestrs. (Auto-)biographische und narrative Dimensionen jüdischer Schicksale.“(se așteaptă confirmarea publicării referatului sub formă de articol).
 2. 12.06.2014: Workshop „Zentrum und Peripherie in Literaturen der Nachfolgestaaten eines Imperiums: Österreich und Rumänien nach 1918“, Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft an der Universität Wien, Austria.
  Referat / Paper:Die Bukowina zwischen Traum und Trauma im Alexander Spiegelblatts Roman Durchn schpaktiw fun a sejger-macher [Durch das Okular eines Uhrmachers].“
 3. 16.-18.09.2014: Deutsch ohne Grenzen – Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik“, Pedagogické a Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, České Budějovice, Czech Republic.
  Referat / Paper: Heimatverlust, Krieg und Deportation. Narrative Fragmente von erlebten Traumata bei Edgar Hilsenrath und Alexander Spiegelblatt.“
 4. 20.-22.11.2014: „Das Bild des Anderen in Sprache, Literatur und Gesellschaft – Wissenschaftliche Tagung der Germanistikabteilung der Hermannstädter Philologischen Fakultät“, Sibiu, Romania.
  Referat / Paper: „Traum und Trauma – die Bukowiner Dimension als erlebte Erfahrung der Andersartigkeit.“ (se așteaptă confirmarea publicării referatului sub formă de articol).

 

·         Stagii de documentare / Documentation stages

       10.07.-8.08.2014: stagiu de cercetare și de documentare la Biblioteca Națională a Israelului, la Biblioteca Universității Ebraice și la Yad Vashem, Ierusalim, Israel / research and documentation stage at the National Library of Israel, at the Hebrew University Library and at Yad Vashem, Jerusalem, Israel.

        23.11.-1.12.2014: stagiu de cercetare și de documentare la Staatsbibliothek zu Berlin, Berlin, Germania / research and documentation stage at the Berlin State Library, Germany.

 

Etapa 3 / Stage 3: 1.01.2015 – 31.10.2015

– Elaborarea unui model de interpretare literară pentru înțelegerea unor texte reprezentative ale scriitorului Norman Manea – Elaborating a model of text interpretation in order to understand some representative writings of Norman Manea.

– Încadrarea textelor scriitorului Norman Manea în cadrul interpretativ al proiectului, făcând referire la corpusul de texte parcurs de-a lungul celei de-a doua etape a proiectului (an 2014) – Framing Norman Manea’s texts in the interpretation context of the project, referring to the text corpus selected and analysed during the second phase of the project (year 2014).

– Identificarea în fondurile bibliotecilor din țară și din străinătate a unui corpus de texte cu caracter literar și literar-documentar despre deportările în Transnistria redactate de femei-scriitoare – Identifying in the libraries and archives a text corpus with literary and documentary character about the deportation of Jews from Bukovina in Transnistria written by women.

– Surprinderea particularităților textelor redactate de femei-scriitoare despre deportările în Transnistria – Particularizing the literary analysis in order to highligh the specificity of the texts written by women which refer to the traumatic experiences in the camps in Transnistria.

– Diseminarea rezultatelor în cadrul unor colocvii și conferințe naționale și internaționale / Publicarea unor studii în cadrul volumelor conferințelor – Dissemination / Papers published as conference proceedings.

 

Vizibilitate internațională și națională / National and International Visibility

·         Conferințe / Conferences

 Stagii de documentare / Documentation stages

 

7. Publicații / Publications

 1. Kerstin Schoor: „Vom literarischen Zentrum zum literarischen Ghetto. Deutsch-jüdische literarische Kultur in Berlin zwischen 1933 und 1945“ (recenzie). In: Andrei Corbea-Hoișie / Cristina Spinei (Ed.): Gregor von Rezzori: Auf der Suche nach einer größeren Heimat, Iași / Konstanz: Editura UAIC&Hartung-Gorre Verlag, 2013, p. 558-561.
 2.  Evgenia Grishina: „Ein Land im Licht. Studien zur Palästina-Reiseliteratur (1918-1934)“ (recenzie). In: Medaon. Magazin für jüdisches Leben in Forschung und Bildung / Ausgabe 14/2014: http://www.medaon.de/inhaltsverzeichnis-14-2014.html
 3.  Daniel Baric, Tristan Coignard, Gaëlle Vassogne (Hrsg.): Identités juives en Europe centrale. Des Lumières à l’entre-deux-guerres“ (recenzie). In: Andrei Corbea-Hoișie / Sigurd Scheichl (Ed.): Jassyer Beiträge zur Germanistik, Bd. 18, Iași / Konstanz: Editura UAIC&Hartung-Gorre Verlag (în curs de publicare, 2015).
 4.  „Jüdische Erziehung und Ausbildung im Cheder: Literarische Perspektiven in den Texten galizischer und bukowinischer jüdischer Autoren.“ In: Markus Winkler (Ed.): Literatur – Kultur – Zivilgesellschaft: Zur Habsburger Prägung des Bildungswesens in der Bukowina und Nachbarregionen zwischen 1848 und 1940, München: IKGS (în curs de publicare, 2015).
 5.  „Heimatverlust, Krieg und Deportation. Narrative Fragmente von erlebten Traumata bei Edgar Hilsenrath und Alexander Spiegelblatt.“ In: Deutsch ohne Grenzen, České Budějovice (în curs de publicare, 2015).

 

8. Documentaţie oficială / Official Documentation