PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Echipa MCA)

 

Mirela – Cezarina Aioane este conf.dr. la Facultatea de Litere a Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, Catedra de Limbi Clasice, Italiană, Spaniolă, secția Limba și Literatura Italiană. De-a lungul activității didactice și științifice a publicat studii de lingvistică în reviste de profil ( Analele Științifice ale Universității “Al.I Cuza”, Iași, Analele Științifice ale Universității din Craiova, Analele Științifice ale Universității “Ștefan cel Mare“ din Suceava, Studia Antiqua e Arcaeologica, Antichitatea și moștenirea ei spirituală, Journées de la Francophonie), a participat cu comunicări științifice de specialitate la sesiuni, colocvii naționale și internaționale organizate de diferite universități din București, Iași, Craiova; a colaborat la realizarea unor volume cu caracter lingvistic și pragmalingvistic: Direcții în cercetarea filologică româneacă, Tradiție și modernitate în Iașul literaturii și lingvisticii românești, publicate la Casa Editorială Demiurg, Iași, precum si Pragmatica pronumelui, Limba vorbită actuală, publicate la Editura Universității “Al.I.Cuza”, 2005, 2013 etc; este coordonatoarea unnei antologii, Limbajul colocvial în spațiu romanic, apărută în 2008 la Editura Tehnică, Științifică și Didactică Cermi.

Este autoarea volumelor: Forme alocutive și reverențiale în limbile romanice. Pronumele alocutive în limbajul publicitar, Universitas XXI, Iași, 2003; Exerciții de gramatică și vocabular, Polirom, Iași, 2005; coautoare la volumele: Dicționarul principalelor verbe italiene si construcțiile lor specifice, Polirom, Iași, 2005 și Limba italiană, simplu și eficient, Polirom, 2003 și 2007, Iași.

Este autoarea mai multor cursuri universitare: Sintaxa limbii italiene, Istoria limbii italiene, pentru uzul studenților secției de limba italiană, aparute la editura Cermi si a altor suporturi de curs pentru studenții masteranzi.

A tradus din limba italiană și din limba franceză eseuri și nuvele de Stelio Cro, Max Jacob, Eugenio Montale, Italo Calvino, Mario Soldati, publicate in diverse reviste literare precum Convorbiri literare și Dacia Literară; în volum a publicat Eminescu și cultura italiană,2004 și India și occidentul, 2007, autor Demetrio Marin, apărute la Institutul European, Iași.

 

CURRICULUM  VITAE
DATE  PERSONALE:

NUME: AIOANE

PRENUME: MIRELA CEZARINA

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 1.03.1958,  Lunca, jud.Teleorman

STAREA CIVILĂ: căsatorită

CETĂŢENIA: română

Titlul didactic: Conferenţiar

Titlul ştiinţific: Doctor

E-mail: amiraio@yahoo.com

 

STUDII:

2002: Doctor in Filologie, cu teza: Pronumele de reverenţă în limbile romanice. Studiu sociolingvistic, istoric şi comparativ (calificativul “Foarte bine”, coordonator ştiinţific,  profesor dr. Traian Diaconescu)

1981: Diploma de Licenţă, Facultatea de Litere, secţia: Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura italiană

1977 – Diploma de bacalaureat, Liceul teoretic “Tudor Vianu”, Giurgiu, jud. Giurgiu

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2009 : conferenţiar universitar, având în normă următoarele cursuri organizate în cadrul Masteratului de Limba şi Literatura italiană, în perioada (2008 –2011) : Panorama lingvistică a Italiei contemporane, Tendinţe de restandardizare ale limbii italiene / neo/italiana,  Limbă şi comunicare, Limba publicităţii şi limba mass-mediei.

 1998: Lector universitar la Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, având în normă următoarele cursuri teoretice: Sintaxa limbii italiene, Morfologia limbii italiene, Istoria limbii italiene, Metodica predării limbii italiene, Limbaje speciale, Strategii ale comunicării.

RESPONSABILITĂȚI:

–    coordonarea în perioada 1992-2011 a peste 200 de lucrări de licenţă şi dizertaţie

–   organizarea şi coordonarea practicii pedagogice a studenţilor anului al treilea, sectiile Limba şi literatura italiană  în perioada 1991-2011;

–    acordarea atestatelor de cunoaştere a limbii italiene tuturor studenţilor candidati pentru obţinerea unei burse “Erasmus” 2005 – 2012

–    organizarea concursului (inclusiv a ceremoniei de acordare a diplomei) pentru obţinerea bursei private “Loredana Battaglia” – 2008 – 2011;

–    membră în comisia de examinare a candidaţilor participanţi la examenul CELI 3, organizat de Institutul Italian de Cultură, Bucureşti la Unicredit Ţiriac Banc, Iaşi – martie 2009, noiembrie 2009; şefă a comisiei de examinare  în perioada : noiembrie 2010, iunie 2011, noiembrie 2011.

–    membră în comisia de examinare referate doctorat: noiembrie 2009, martie 2010, iunie 2010, martie 2011, septembrie 2011 – Catedra de limba română, profesor dr. coordonator – Luminiţa Hoarţă Cărăuşu.

–    membră în comisia de examinare a examenelor de definitivat şi  gradul II  pentru profesorii din învăţământul preuniversitar, in perioada 1992 – 2011

–    membră în comisia de examinare (inspecţie, coordonatoarea tezelor)  a profesorilor din învăţământul preuniversitar în vederea obţinerii gradului I, în perioada 2006 – 2011

 

CURSURI EFECTUATE ANTERIOR:

 1991-1998: Asistent universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, având în normă următoarele cursuri:

Civilizatie italiană, Morfologia limbii italiene, Sintaxa limbii italiene, Metodica predării limbii italiene, seminarii de limbă italiană, cursuri practice de limbă italiană: conversaţii, traduceri, retroversiuni, exerciţii de gramatică şi vocabular.

1991-1995: Cursuri practice de limbă italiană la Conservatorul “G.Enescu”, secţia : Canto, Iaşi.

 1985: Examen de Definitivat în învăţământ

1981-1991: profesor de limba franceză la diferite şcoli generale din judeţul Iaşi: Hiliţa, Grajduri, Coropceni; profesor de limba italiană la Şcoala Generală nr. 39, Iaşi.

 

BURSE ŞI STAGII DE PREGĂTIRE:

1979: Perugia, Università per Stranieri, Italia, cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie italiană.

1992, 1994, Gargnano del Garda, Università degli Studi di Milano, Italia, cursuri de perfecţionare, cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie italiană.

1997: Torino, Italia, program “Tempus”, CLAU  (Centro linguistico audiovisivi universitario), instruire în folosirea programelor de predare a limbilor străine prin mijloace informatice, multimediale, programul “Win Calis”, TACT.

2007: Bari, program de mobilitate “Socrates”, Università dgli Studi di Bari, participare la seminarii, conferinte, activitate de cercetare. (Am susţinut cursul “La genesi dei pronomi allocutivi riverenziali nelle lingue romanze”).

DOMENII DE COMPETENŢĂ, PREDARE, INTERES:

 Lingvistică, Pragmalingvistică, Limbaje de specialitate, Teorii ale comunicării, Gramatica limbii italiene, Varietăţi, registre lingvistice italiene, Discursul publicitar, limbajul jurnalistic, Istoria limbii italiene.

 

ACTIVITATE DE CERCETARE

Membră în următoarele proiecte de cercetare:

  1. Program TEMPUS JEP 11449-96, derulat în perioada 1996-1999, cu tema Formarea profesorilor de limbi străine (franceză, italiană, engleză) în domeniul tehnologiilor multimedia. Parteneri: Universităţile din Iaşi, Craiova, Galaţi, Lille I, Franţa,  Torino (Clau), Italia, Brighton, Anglia. Prin intermediul acestui program s-au realizat stagii de formare a multor cadre didactice din Facultatea de alitere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; s-au achiziţionat echipamente şi materiale documentare şi a fost realizat primul Laborator Multimedia din Facultatea de Litere, unul dintre primele laboratoare de acest gen din universitate. Am participat la un stagiu de pregătire de două luni la CLAU (Centro linguistico e audiovisivi universitario) din Torino Italia. Stagiul a avut ca obiectiv introducerea noilor metode şi mijloace informatice în predarea limbilor străine în România.Am experimentat programele Win Calis (Windows Computer Assisted Language Instruction System) TACT (Textual Analysis Computing Tools).
  2. Proiect de cercetare “PRAGMATICA PRONUMELUI”, contract, nr. 720/14.03.2005, încheiat cu Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică Cermi, director de proiect: Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, proiect sponsorizat 100%, sponsorizare obţinută prin competiţie, de către Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică Cermi. Proiectul a fost finalizat prin editarea volumului Pragmatica pronumelui, Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică Cermi, Iaşi, 2005 (ISBN 973-667-113-5). Volumul Pragmatica pronumelui este rezultatul cercetării efectuate în anii 2004-2005 de către un colectiv de cadre didactice ale Facultăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi  şi cercetători, finanţat de Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică Cermi. Contribuţia personală în cadrul acestui proiect a vizat geneza şi epoca de formare a pronumelor alocutive şi de reverenţă în limbile romanice (română, italiană, spaniolă, franceză, portugheză), de la latina medievală la limbile romanice, precum şi prezentarea pronumelor alocutive şi de reverenţă în limbajul cotidian în limbile romanice menţionate.
  3. Proiect de cercetare în derulare “LIMBA ROMANA VORBITĂ ACTUALĂ, studiu lingvistic aplicat” (Pe baza Corpusului de limbă vorbită actuală, Editura Cermi, Iaşi, 2005, 261 pagini, ISBN 973-667-122-4) contract nr. 1002 din 12.02.2007, încheiat cu Editura Tehnică Ştiinţifică şi Didactică Cermi, director coordonator, prof.dr. Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, proiect sponsorizat 100% de editura Cermi, sponsorizare obţinută prin competiţie. Contribuţia mea se va materializa prin realizarea unui articol cu titlul Valori pragmatice ale interjecţiei. Finalizarea proiectului se va realiza  în februarie 2009, prin editarea volumului Limba română vorbită actuală. Studiu lingvistic aplicat.
  4. Grant de cercetare CNCSIS cod 1205 A (2006-2008) IZVOARELE ISTORIEI CREŞTINISMULUI ROMÂNESC – FONTES HISTORIAE DACO-ROMANAE CHRISTIANITAS, în valoare de 785 000 lei. Colectivul de cercetare a reunit cadre didactice, doctoranzi şi masteranzi de la Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istoriea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, având ca director de proiect pe prof.dr. Nelu Zugravu. Colaborarea mea la proiectul mai sus menţionat a constat în traducerea fragmentelor italiene din autorii recenzaţi în volumul Fontes historiae Daco-romanae christianitatis (820 pagini), predat Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”Iasi, precum şi în îngrijirea ediţiei bilingve (greco-italiană) a volumului Saba, un martire goto di frontiera. Testo, traduzione e commento del dossier greco (170 pagini) .
  5. Proiect de cercetare “LIMBAJUL COLOCVIAL ÎN SPAŢIUL ROMANIC, studiu pragmalingvistic diacronic şi sincronic”, contract nr. 215 din 16.02.2008, încheiat cu Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică CERMI, director de proiect lect.dr. Mirela AIOANE, proiect sponsorizat 100% de Editura tehnică Ştiinţifică şi Didactică Cermi, sponsorizare obţinută prin competiţie locala. Valoarea proiectului – 2000 lei. Rezultatul final al cercetării s-a materializat în apariţia unui volum, 321 pagini (ISBN 978-973-667-342-9) dar  a presupus munca în echipă la acest proiect şi reprezintă o contribuţie în formarea ca specialişti în domeniul pragmalingvisticii a doctorilor în filologie, a doctoranzilor şi masteranzilor, aceştia acumulând astfel experienţă practică de cercetare. Contribuţia personală în cadrul acestui proiect a vizat, pe lângă activitatea de coordonare, si realizarea a două articole Tratti pragmatici dell’italiano parlato si Topica marcată în limba italiană. Perspectivă diacronică.
  6. Grant CNCSIS (membră în echipa de cercetare), cod CNCSIS 126, aprobat spre finanţare în noiembrie 2008, director de proiect: cercetător Eugenia Dima, Institutul de Filologie Română A. Philippide din Iaşi. Durata proiectului- 3 ani, valoarea totală a proiectului – 862000 lei. Titlul proiectului: INFLUENŢA OCCIDENTALĂ PRIN INTERMEDIAR GRECESC ÎN PERIOADA MODERNIZĂRII LIMBII ROMÂNE. Proiectul urmareste relevarea dimensiunii influenţei occidentale in procesul de modernizare a limbii române, care a început in secolul al XVIII-lea. Având in vedere amploarea subiectului, cercetarea va fi limitată numai la traducerile realizate prin intermediar grecesc, stabilind astfel o privire de ansamblu asupra locului culturii române in contextul european al vremii. Proiectul intenţionează inventarierea acestor traduceri printr-o atentă documentare atât in România cât şi in străinătate, realizarea unei analize aprofundate a versiunilor românesti din punct de vedere lingvistic si stilistic, subliniind in acelasi timp relatia cu originalul. Proiectul se va finaliza printr-o lucrare care va cuprinde cercetări noi, dar le va reuni si pe cele existente, publicate in general in reviste cu tiraj redus, mai greu accesibile chiar si publicului avizat.
  7. Grant de cercetare (membră în echipa de cercetare) cu titlul ÎNCEPUTURILE MODERNIZĂRII CULTURII ROMÂNE ŞI RACORDAREA EI LA OCCIDENT PRIN TRADUCERI, nr.213 din 5.10.2011, perioada, 3 ani, cod: PN-II-ID-PCE-2011-3-0722, director prof.dr. Andrei Hoişie, valoare contract 1300000 lei.

 

ACTIVITATE  ŞTIINŢIFICĂ:

LISTA DE PUBLICAŢII:

VOLUME:

● Mirela Aioane, Forme alocutive reverenţiale în limbile romanice. Pronumele alocutive şi de reverenţă în limbajul publicitar, Iaşi, Universitas XXI, 2003 nr.pag. 197, (ISBN 973-8344-76-X)

● Mirela Aioane, Limba italiană, simplu şi eficient, Iaşi, Polirom, 2003 (în colaborare cu Dragoş Cojocaru), nr. pag.224, (ISBN 973-681-269-3)

●Colaborare la volumul Pragmatica pronumelui, coordonator Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Iaşi, Editura Tehnică, Ştiinţifică şi didactică Cermi, 2005 nr. pag. 298, pp. 110-197 (ISBN 973-667-113-5)

● Mirela Aioane, Limba italiană, simplu şi eficient, Iaşi, Polirom, 2007, reeditată cu CD (în colaborare cu Dragoş Cojocaru) nr. pag. 220  (ISBN 978-973-46-0700-6)

● Mirela Aioane, Exerciţii de gramatică şi vocabular, Iaşi, Polirom, 2005, nr.pag.190, (ISBN 973-681-972-8)

Mirela Aioane, Dicţionarul principalelor verbe italiene şi construcţiile lor specifice, Iaşi, Polirom, 2005 (în colaborare cu Angela Pintilie), nr.pag. 216 (ISBN 973-681-857-8)

● Mirela Aioane (coordonator), Limbajul colocvial în spaţiul romanic. Studiu pragmalingvistic diacronic şi sincronic, Iaşi, Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică Cermi, 2008, nr. pag. 321  (ISBN 978-973-667-342-9)

 

CURSURI UNIVERSITARE:

● Mirela Aioane, Sintaxa limbii italiene, Iaşi, Editura tehnică, Ştiinţifică şi Didactică Cermi, 2005, nr.pag. 190, (ISBN 973-667-129-1)

● Mirela Aioane, Storia della lingua italiana, Iaşi, Editura Tehnică, Ştiinţifică şi Didactică Cermi, 2007, nr.pag.257 (ISBN 978-973-667-258-3)

 

PUBLICAŢII ÎN REVISTE CNCSIS ŞI ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE APĂRUTE LA EDITURI ACREDITATE  CNCSIS

● Mirela Aioane, Titluri alocutive şi formule de reverenţă în limbile romanice, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Secţiunea III, Lingvistică, tomurile XLIX-L, 2003-2004, In honorem Dumitru Irimia, Editura Universităţii, Iaşi, pp. 33-43 (ISSN 1221-8448)

● Mirela Aioane, Formule de salut în limbile romanice, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, tomul LI, secţiunea Lingvistică, In honorem Constantin Frâncu,  Editura Universităţii, Iaşi, 2005, pp. 15-21, (ISSN 1221-8448)

● Mirela Aioane, Simetria pronominală alocutivă în limbile romanice în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Secţiunea III, Lingvistică, tomul LIII, Editura Universităţii, Iaşi, 2007 pp. 279-295 (ISSN 1221-8448)

● Mirela Aioane, Aspecte ale negaţiei în limbile italiană şi franceză. Mic studiu comparativ, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Secţiunea III, Lingvistică, tomul LIII, Iaşi, 2007, pp.121-129, (ISSN  1221-8448)

● Mirela Aioane, La piccola pubblicità italiana. Tratti linguistici generali, în Analele Stiinţifice ale Universităţii”Al.I.Cuza”, Iaşi, secţiunea Limbi şi Literaturi străine, tomul X, Editura Universităţii, Iaşi 2007, pp.7-17, (ISSN 1841-916X)

● Mirela Aioane, Anglicismele în limba italiană contemporană, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, Editura Universităţii, tomul XIII, 2007, pp. 157-167 (ISSN 1584-2878)

● Mirela Aioane, Publicitate la feminin, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, Editura Universităţii, tomul  XIII,  2007, pp. 87-95  (ISSN 1584-2878)

● Mirela Aioane, Sintaxa limbajului publicitar, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Craiova, Editura Universitaria Craiova, nr. 1-2, 2006, pp. 12-19, (ISSN 1224-5712)

● Mirela Aioane, Italianismi accolti in altre lingue, în Analele Universităţii Craiova, 2007, Editura Universitaria Craiova, pp. 12 – 21 (ISSN 1224 – 5712)

● Mirela Aioane, Le implicature conversazionali, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2008, pp. 5-15 (ISSN 1841 – 916X)

●  Mirela Aioane, Lingua della pubblicità e lingua comune, în Analele Universităţii din Craiova, Editura Universitaria, 2009, pp.13-20 (ISSN 1224 – 5712)

●  Mirela Aioane, I francesismi nella lingua italiana, sguardo storico, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009, pp.33-43 (ISSN 1841 –916 X)

●   Mirela Aioane, I segnali discorsivi nell’italiano colloquaiale, în “Hereditas Antiqua”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009 (ISBN 978 – 973 – 703 – 459 – 5)

●    Mirela Aioane, Limbajul modei, în “Cultura şi imaginea românilor în lume”, Demiurg, Iaşi, 2009, în cadrul simpozionului naţional cu participare internaţională  din 29 mai 2009, ediţia a IX-a, UMF (ISBN 978-973-152-140-4)

● Mirela Aioane, Les fonctions linguistiques et pragmatiques du langage publicitaire, în Signum,lingua, oratio, in honorem professoris Mariae Carpov, Iaşi, Editura Universitaăţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, pp.537-557, (ISBN 978-973-703-6322-3)

●  Mirela Aioane, recenzia cărţii –  Elena Pîrvu, L’uso del congiuntivo in romeno e in italiano, Craiova, Editura AIUS, 2008, 1114 pagini, în Analele Universităţii din Craiova, Editura Universitaria, 2009, p.424 (ISSN 1224-5712)

●   Mirela Aioane, La radio italiana e la sua importanza linguistica, în Analele Universităţii din Craiova, Editura Universitaria, 2010, pp. 13-21 (ISSN 124-5712)

● Mirela, Aioane, La televisione italiana ieri e oggi, Craiova, Analele Universităţii din Craiova, Ştiinţe filologice. Lingvistică XXXIII, Editura Universitaria, 2011, nr.1-2, 2011, pp.13- 24

●  Mirela Aioane, Pubblicità e retorica , in “Perenitas Antiquitas”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, pp.75-90 (SBN 978-973-703-694-0), 2011

 

COLOCVII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE:

● Mirela Aioane, Les pronoms allocutifs français et italiens dans le langage publicitaire, în Actes des journées de la Francophonie, 2003, ediţia a IX-a, Editura Universităţii Iaşi, pp. (ISSN 1841-1835)

● Mirela Aioane, Dal latino alle lingue romanze. La genesi dei pronomi di riverenza nelle lingue romanze,  în La cultura rumena tra l’Occidente e l’Oriente: gli umanesimi greco-bizantino, latino e slavo, 2004, Fondazione Cassamarca, Treviso, Italia, în urma colocviului internaţional din 21-22 mai 2004, Iaşi, pp. 129-211

● Mirela Aioane, Modi e tempi verbali di cortesia. Sguardo comparativo italiano-rumeno, în 80 anni di italianistica presso l’Università „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Atti del Simposio Internazionale di Iaşi, 12-13 mai 2006, Editura Universităţii, Iaşi, pp.19-29 (ISBN (10) 973-703-184-9; (13) 978-973-703-184-6)

● Mirela Aioane, Scurt istoric al latinismelor culte în limba italiană, în Antichitatea şi Mostenirea ei spirituală, tomul III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, pp. 9-19 (ISBN 978-973-703-266-9)

● Mirela Aioane, Topica marcată în limba italiană, în Comunicarea: ipoteze şi ipostaze, Editura Universităţii, Iaşi, 2008, pp.52-61, volum omagial G.Ivănescu, (ISBN 978-973-703-319-2)

● Mirela Aioane, Considerazioni sul valacco e sul moldavo ne Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi, în volumul “Omagiu aniversar academicianului Marius Sala”, Bucureşti-Craiova, Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2007, pp. 69-73, (ISBN 978-606-510-022-0)

● Mirela Aioane, De la nume proprii la nume comune, în Tradiţie şi modernitate în Iaşul literaturii şi lingvisticii româneşti, Casa Editorială Demiurg, 2008, Iaşi, pp 200-208, (ISBN 978-973- 152- 085-8)

● Mirela Aioane, Titluri şi formule alocutive de ritual în discursul religios. Mic studiu comparativ în limbile română şi italiană,  în cadrul colocviului internaţional (convegno internazionale) “La lingua e la letteratura italiana in Europa”, Craiova 18-19 octombrie 2010

● Mirela Aioane, L’ordine marcato delle parole nella frase italiana. Breve confronto con il romeno, Craiova, 2011, colocviu internaţional “L’italiano nel mondo a 150 anni dall’unità d’Italia”, 16-17 septembrie 2011, Craiova (Actele congreselor din 2010 şi 2011 vor fi publicate la o editură din Italia).

Mirela Aioane, Padre nostro. Considerazioni sulla preghiera, Analele Universității Craiova, Seria Științe Filologice. Lingvistică, Editura Universitaria, 2012, Craiova, ISSN 1224-5712-SCOPUS

 ● Mirela Aioane, Cibo e cultura, Antichitatea și moștenirea ei spirituală, Editura Universității „Al.I.Cuza”, Iași, 2012, ISBN…..

 ● Mirela Aioane, Valori pragmatice ale interjecției, Limba română vorbită actuală, Studiu lingvistic aplicat, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi, 2012, ISBN 978-973-703-765-7

 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

– Octombrie 1993, comunicarea “Implicitul şi sociologia cunoaşterii”, la Colocviul Internaţional de ştiinţe ale limbajului de la Suceava, 1993

– Septembrie 1996, comunicarea “Sull’uso delle forme pronominali riverenziali nelle lingue romanze dalle origini fino al XVI secolo”, la Colocviul româno-italian, Iaşi-Suceava

– Martie 1998, comunicarea “Qu-est-que WinCalis?”, la Colocviul Internaţional “Zilele Francofoniei”, Iaşi

– Octombrie 1999, comunicarea “Folosirea actuală a pronumelor alocutive în unele limbi romanice”, la colocviul “Zilele universităţii”, Iaşi

– Mai 1999, comunicarea “Nicola Giuseppe Camilli (1840-1915), il primo vescovo di Iaşi” la Colocviul internaţional “Personalităţi italiene în Moldova în prima parte a secolului al XX-lea”, Bucureşti

– Martie 1999, comunicarea “CD-ROM, pro ou contra?” la Colocviul Internaţional “Zilele Francofoniei”, Iaşi

–  2000, comunicarea “L’Hypertexte et le nouveau rôle du professeur”, la Colocviul Internaţional “Zilele Francofoniei”, Iaşi

– Mai 2000, comunicarea “Sull’uso dei pronomi allocutivi riverenziali italiani e romeni in alcuni contesti istituzionalizzati”, la Colocviul “in memoriam Marian Papahaggi”, Bucureşti

– Martie 2003, comunicarea “ Les pronoms allocutifs français et italiens dans le langage publicitaire”, la Colocviul Internaţional “Zilele Francofoniei”, Iaşi

– Octombrie 2004, comunicarea “Titluri alocutive şi formule de reverenţă în limbile romanice”, la colocviul organizat în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

– Mai 2005, comunicarea Aspecte ale negaţiei în limbile franceză şi italiană, Universitatea de Medicina “Gr.T.Popa”, Iaşi

– Octombrie 2005, comunicarea Publicitatea la feminin, la colocviul organizat de catedra de limba română din cadrul Zilelor Unversităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

–  Mai 2006, comunicarea “Modi e tempi verbali della cortesia”, la congresul internaţional “(80 anni di italianistica presso l’Università „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

2006, “Anglicismele în limba italiană contemporană”, la Sesiunea de comunicări “Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine”, din cadrul Zilelor universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

– Octombrie 2007, comunicarea “Scurt istoric al latinismelor culte în limba italiană”, la Sesiunea de comunicări din cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

– Octombrie 2007, comunicarea “Topica marcată în limba italiană”, la Sesiunea de comunicări “Comunicarea: ipoteze şi ipostaze” din cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

– Noiembrie 2007, comunicarea “I segnali discorsivi nell’italiano colloquiale”, la sesiunea de comunicări “Antichitatea şi moştenirea ei spirituală” din cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

– Mai 2008, comunicarea “De la nume proprii la nume comune”, la Simpozionul naţional cu participare internaţională, dedicat aniversării a 600 de ani de la prima atestare documentară a oraşului Iaşi, “Tradiţie şi modernitate în Iaşul literaturii şi lingvisticii româneşti”, Universitatea “Gr.T.Popa”, Iaşi

– Octombrie 2008, comunicarea “Sguardo storico sulla presenza dei francesismi nella lingua italiana”, la Sesiunea de comunicări “Antichitatea şi moştenirea ei spirituală”, din cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

– Octombrie 2010, comunicarea Titluri şi formule alocutive de ritual în discursul religios. Mic studiu comparativ în limbile română şi italiană,  în cadrul colocviului internaţional (convegno internazionale) “La lingua e la letteratura italiana in Europa”, Craiova 18-19 octombrie 2010

– Septembrie 2011, comunicarea L’ordine marcato delle parole nella frase italiana. Breve confronto con il romeno, Craiova, 2011, colocviu internaţional “L’italiano nel mondo a 150 anni dall’unità d’Italia”, 16-17 septembrie 2011, Craiova, publicată în 2012, Atti del Convegno Internazionale di studi di Craiova, 16-17 settembre 2013, Editura Universitaria, Craiova, 2013,  ISBN 978-606-14-0610-4

TRADUCERI ŞTIINŢIFICE DIN LIMBA ITALIANĂ ÎN VOLUM

 MARIN, Demetrio, Eminescu şi cultura indiană, Iaşi, Institutul European, 2004, nr.p.148 (ISBN 973-611-283-7)

MARIN, Demetrio, India şi Occidentul, Iaşi, Institutul European, 2007, nr.p.289 (ISBN 978-973-611-467-0)