PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Echipa AMM)

Curriculum vitae

Europass

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume

MINUŢ Ana-Maria

Adresa

Str. Petre Ispirescu nr. 3, bl. A3, sc. C, et. 3, ap. 2, Iaşi, cod 700328

Telefon

Mobil: +40721750850

E-mail

a_minut@hotmail.com

Cetăţenia

Română

Data naşterii

20 ianuarie 1972

Sex

femeiesc

 

Experienţa profesională

 

Perioada 2007, până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul lexicologiei şi limbii române literare.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506, www.uaic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, învăţământ universitar

 

Perioada 2002–2007
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul lexicologiei, morfologiei, sintaxei şi limbii române literare.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506, www.uaic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, învăţământ universitar

 

Perioada 1999–2000
Funcţia sau postul ocupat Lector de limba română
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Konstanz, Germania, Sprachlehrinstitut, Universität Konstanz
78457 Konstanz, Germany, www.uni-konstanz.de/ZE/SLI/
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, învăţământ universitar

 

 

 

Perioada 1999–2002
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul lexicologiei, morfologiei, sintaxei şi limbii române literare.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506, www.uaic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, învăţământ universitar

 

Perioada 1997-1999
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul morfologiei, sintaxei şi limbii române literare.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”Iaşi, Bulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506, www.uaic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie publică, învăţământ universitar

 

 

Educaţie şi formare

 

 

Perioada   1996-2001
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în filologie
Domenii principale studiate / competente dobândite Domeniul: limba românăTitlul tezei: Morfosintaxa verbului în limba română veche
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de LitereBulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Studii postuniversitare (doctorat)

 

Perioada   1995-1996
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate
Domenii principale studiate / competente dobândite Modulul de stilistică şi poetică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de LitereBulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Studii postuniversitare (masterat)

 

 

Perioada   1991-1995
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă
Domenii principale studiate / competente dobândite Profilul: filologieSpecializarea: Limba şi literatura română – limba şi literatura franceză
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de LitereBulevardul Carol I, nr. 11, loc. Iaşi, cod poştal 700.506
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Studii universitare

 

 

Aptitudini şi competenţe personale Specialist cu preocupări şi publicaţii în domeniile: lexicologie, lexicografie, limbă literară, morfologie, sintaxă, lingvistică computaţională.Competenţe tehnoredacţionale aplicate în activitatea desfăşurată ca membru în colegiile de redacţie ale unor reviste de specialitate: „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi” (secretar ştiinţific de redacţie, redactor-şef).

 

 

 

Limba maternă Româna
Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba franceză   C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat C1 Utilizator experimentat
Limba engleză   B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent
Limba germană   B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent

 

Competenţe şi abilităţi sociale Experienţă în activitatea ştiinţifică de performanţă în colective de cercetare
Competenţe şi aptitudini organizatorice Membră în comitetul de organizare a Simpozionului Internaţional La variation de l’intonation dans le domaine roumain et roman, organizat de Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în perioada 20-21 octombrie 2008.Membră în comitetul de organizare a Conferinţei Naţionale de Filologie Limba română azi ,ediţia a X-a, Iaşi-Chişinău, 3-7 noiembrie 2006.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Cunoaşterea şi utilizarea procesoarele de texte şi a altor aplicaţii, utilizarea bazelor de date, a Internetului. Acestea sunt după cum urmează:

– o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, XML, şi PowerPoint™);

– utilizarea Internetului

 

Participare la proiecte naţionale şi internaţionale Proiecte ştiinţifice instituţionale naţionale:Proiecte obţinute, în calitate de director: – Membru în echipa de cercetare la proiectele:1997-2002: Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688(grant CNCSIS, cod: 729/1997, 33/1998, 68/1999, 194/2000, 3/2001, 313/2002), coordonat de prof. dr. Alexandru Andriescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.2002-2004: Grupul pentru cercetarea audienţei şi a calităţii emisiunilor, finanţat de Societatea Română de Radiodifuziune, Bucureşti.2005-2007: Etnonimie românească. Dicţionar istoric al numelor de ţări şi popoare în limba română(grant CNCSIS, cod: 1394; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi).2007-2008: Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom)(grant CNCSIS, cod 1365; director: prof.univ.dr. Adrian Turculeţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)2007-2010: eDTLR – Dicţionarul Tezaur al Limbii Române în format electronic, autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Management Programe (CNMP) din Ministerul Educaţiei si Cercetării;  nr. contract: 91_013/2007; director : prof. dr. Dan Cristea, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.Din 2010 : POSDRU/89/1.5/S/49944 – Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării prin programe post-doctorale ; finanțator : Fondul Social European ; director : prof. dr. Dumitru Luca de la Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.Din 2011: Grant –  PN-II-ID-PCE-2011-3-0722, Începuturile modernizării culturii române şi racordarea ei la Occident prin traduceri, perioada de derulare: 2011-2014, director: prof. dr. Andrei Corbea-Hoișie. Proiecte ştiinţifice instituţionale internaţionale:1997-2002: Limba română vorbită în Moldova istorică („ProDrum”) (proiect realizat, în colaborare, de Universitatea din Leipzig, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Universitatea „Ion Creangă” din Bălţi şi sponsorizat de Fundaţia Volkswagen din Hanovra, din fondurile programului Căi spre Europa; cercetător; coordonator: prof. Klaus Bochmann, Universität Leipzig).Din 2003 : Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman (AMPER) (proiect internaţional la care participă cercetători din toate ţările vorbitoare de limbi romanice; cercetător; coordonatori: prof. Michel Contini, Centre de Dialectologie, Université Stendhal, Grenoble III, şi prof. Antonio Romano, Dipartimento di Scienze del Linguaggio, Università degli Studi di Torino).

 

Activitate ştiinţifică

I. Listă de publicaţii

Volume

 1. Ana-Maria Minuţ: Morfosintaxa verbului în limba română veche, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2002, 258 p. (ISBN 973-8243-29-7).
 2. Ana-Maria Minuţ (în colaborare cu Petru Zugun): Formarea cuvintelor. Teorie şi practică,  Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2005, 153 p. (ISBN 973-670-119-0).
 3. Editor (împreună cu Eugen Munteanu) al volumului omagial Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, tomul XLIX-L al Analelor ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, secţiunea III e, Lingvistică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003­2004, 586 p. (ISSN 1221-8448).
 4. Colaborare la volumul Limba română vorbită în Moldova istorică, volumul 2. Texte, editori: Klaus Bochmann, Vasile Dumbravă, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, 2000, p. 13 – 14, 32 – 34, 35- 37, 207- 214, 238 (ISBN 3-934565-85-9).
 5. Colaborare la volumul Corpus de limbă română vorbită actuală, coordonator, Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Editura Tehnică Ştiinţifică şi Didactică CERMI, Iaşi, 2005, p. 50-53, p. 92-97, p. 98­100, p. 101-104, p. 105-108, p. 109-112, p. 121-123, p. 124-128, p. 129-131, p. 204-208, p. 216-218 (ISBN 973-667-122-4).
 6. Limba română azi (ediţia a X-a, Iaşi-Chişinău, 3-7 noiembrie 2006), volum îngrijit de Dumitru Irimia, Ana-Maria Minuţ, Ioan Milică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, 478 p. (ISBN 978-973-703-215-7/ 973-703-215-2).

 

 Cursuri universitare

 1. Ana-Maria Minuţ: Cursul Morfosintaxa verbului în limba română veche (I), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2004, 98 p. (ISSN 1221-9363).
 2. Ana-Maria Minuţ: Cursul Morfosintaxa verbului în limba română veche (II), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, 83 p. (ISSN 1221-9363).

 

Publicaţii în reviste indexate în BDI (MLA)

 1. Ana-Maria Minuţ (în colaborare cu Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu, Antonio Romano): L’intonation du roumain au sein du projet AMPER, în „Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano”, Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano, Università di Torino, III Serie – Dispensa, n. 27, 2003, p. 269-274 (ISSN 1122-1836).

 

Publicaţii în reviste de specialitate din străinătate

 1. Ana-Maria Minuţ: La langue roumaine / Limba română, în „Terminologie et Traduction”, la revue des services linguistiques des institutions européennes, Bruxelles (editor: Pollux Hernúnez), nr. 2, 2001, p. 140 – 149 (ISSN 0256-7873).
 2. Ana-Maria Minuţ (în colaborare cu Ion Lihaciu): Eine Bestandaufnahme des gesprochenen Deutschen in der Südbukowina heute, în Heinrich Stiehler, Rudolf Windisch, Quo Vadis Romania?, nr. 18/19, Institut für Romanistik, Universität Wien, Viena, 2001/2002, p. 107-122 (ISSN 1022-3169).
 3. Ana-Maria Minuţ  (în colaborare cu Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu, Antonio Romano): Recherches acoustiques sur quelques aspects régionaux de l’intonation du roumain littéraire, în „Géolinguistique” – Hors série, nr. 3, 2005, Centre de Dialectologie, Université Stendhal­Grenoble 3, p. 281-303 (ISSN 0761 9081).

 

Publicaţii în reviste CNCSIS

 1. Ana-Maria Minuţ: Interjecţia în limba română (I), în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLIII, 1997, p. 179-186 (ISSN 1221-8448).
 2. Ana-Maria Minuţ: Interjecţia în limba română (II), în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLIV/XLV, 1998-1999, p. 157-172 (ISSN 1221-8448).
 3. Ana-Maria Minuţ: Verbele nepredicative în limba română, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLIV/XLV, 1998-1999, p.173-183 (ISSN 1221-8448).
 4. Ana-Maria Minuţ: Forme flexionare auxiliare ale verbelor a avea şi a vrea/a voi în limba română veche, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu”, secţiunea Limbă şi Literatură, nr. 1, 2002, Editura Studii Europene, Târgu-Jiu, p. 32-44 (ISSN 1582-8485).
 5. Ana-Maria Minuţ (în colaborare cu Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu): Cercetări acustice asupra unor aspecte regionale ale intonaţiei, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLIX-L, 2003-2004, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 557-576 (ISSN 1221-8448).
 6. Ana-Maria Minuţ: Forme flexionare auxiliare ale verbului a fi în limba română veche, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Ştefan cel Mare» Suceava”, seria filologie, A. Lingvistică, tomul X, nr. 1, 2004, Editura Universităţii din Suceava, p. 169-176 (ISSN 1584-2878).
 7. Ana-Maria Minuţ, Zur Dynamik des zeitgenössischen rumänischen Wortschatzes, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Limbi şi literaturi străine, tomul VIII-IX, 2005-2006, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 357-368 (ISSN 1841-916X).
 8. Ana-Maria Minuţ: Aspecte controversate ale paronimiei, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LII, 2006, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 127-131 (ISSN 1221-8448).
 9. Ana-Maria Minuţ (în colaborare cu Mihaela Secrieru): Eléments de dictionnaire linguistique: la notion de catégorie, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LII, 2006, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p.  13-17 (ISSN 1221-8448).
 10. Ana-Maria Minuţ: Forme flexionare verbale copulative în limba română veche, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Ştefan cel Mare» Suceava”, seria filologie, A. Lingvistică, tomul XII, nr. 2, 2006, Editura Universităţii din Suceava, p. 131-139 (ISSN 1584-2886).
 11. Ana-Maria Minuț (în colaborare cu Ion Lihaciu): Soziolinguistische Betrachtungen zum Status des gesprochenen Deutschen in der Nordmoldau, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIII, 2007, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 261-278 (ISSN 1221-8448).
 12. Ana-Maria Minuţ: Interrelaţia sistem lexical – sistem gramatical în concepţia Profesorului Dumitru Irimia, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LV, 2009, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 167-173.
 13. Ana-Maria Minuţ: Die grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im Altrumänischen, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LVI, 2010, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 53-58.
 14. Ana-Maria Minuţ: Du stade de «faux amis» au stade de «calques sémantiques», în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LVIII, 2012, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 189-198.
 15. Ana-Maria Minuţ: Ion Gheţie şi Al. Mareş, Diaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba română, Editura Minerva, Bucureşti, 1994, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III, e, Lingvistică, tomul XLI/XLII, 1995-1996, p. 148 – 149, (ISSN 1221-8448).
 16. Ana-Maria Minuţ: Conferinţa Naţională de Filologie Limba română azi, ediţia a V-a, Iaşi-Chişinău, 25-28 octombrie 1996, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul  XLI/XLII, 1995-1996, p. 166-167 (ISSN 1221-8448).
 17. Ana-Maria Minuţ: Petru Zugun, Lexicologia limbii române. Prelegeri, Editura Tehnopress, Iaşi, 2000, 293 p., în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLVIII, 2002, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 168-171 (ISSN 1221-8448).
 18. Ana-Maria Minuţ: Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Probleme de morfologie a limbii române, Editura Cermi, Iaşi, 2001, 180 p., în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul XLVIII, 2002, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 166-168 (ISSN 1221-8448).
 19. Ana-Maria Minuţ: Geneviève Bender-Berland, La publicité radiophonique. Analyse linguistique de messages publicitaires français et allemands, Helmut Buske Verlag, Hamburg, 2000, 296 p., în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, tomul XLII-XLIII, 2002-2003, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 231-233 (ISSN 1220-4919).
 20. Ana-Maria Minuţ: Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia. 1688. Pars XI. Liber Psalmorum, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003, 572 p., în „Limba română”, LII, 4/2003, Editura Academiei Române, Bucureşti, p. 226-227 (ISSN 0025-3523).
 21. Ana-Maria Minuţ: Felicia Dumas, Lexicologie française, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, 208 p., în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIV, 2008, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 250-251.
 22. Ana-Maria Minuţ: Luminiţa Botoşineanu, Graiul de pe valea superioară a Someşului Mare, Editura Alfa, Iaşi, 2007, 401 p., în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LIV, 2008, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 251-253.
 23. Ana-Maria Minuţ: Adrian Chircu, L’adverbe dans les langues romanes. Etudes étymologique, lexicale et morphologique (français, roumain, italien, espagnol, portugais, catalan, provençal), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 2008, 338 p., în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomul LV, 2009, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 195-197.

Publicaţii în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale apărute la edituri acreditate CNCSIS

 1. Ana-Maria Minuţ:  Indici de predicaţie ai verbului (cu referiri speciale la limba română veche), în volumul Limbaje şi comunicare. In honorem Eugen Coşeriu, volumul al VI-lea, partea a 2-a, coordonatori: Sanda-Maria Ardeleanu, Gheorghe Moldoveanu, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2003 (Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia a VI-a, Suceava), p. 227 – 240 (ISBN 973-8293-84-7/ 973-8293-86-3).
 2. Ana-Maria Minuţ  (în colaborare cu Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu): Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom) – un nou proiect de integrare in dialectologia romanică, în volumul Simpozionului Internaţional Comunicare interculturală şi integrare europeană (Iaşi, 11-12 noiembrie 2005), volum îngrijit de Elena Dănilă, Ofelia Ichim, Florin-Teodor Olariu, Editura Alfa, Iaşi, 2006, p. 283-290 [ISBN (10) 973-8953-07-3; ISBN (13) 978-973-8953-07-2].
 3. Ana-Maria Minuţ  (în colaborare cu Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu): Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom). Chestionarul şi reţeaua de puncte, în volumul Simpozionului Internaţional Limba şi literatura română. Regional – naţional – universal (Iaşi-Chişinău, 24-27 noiembrie 2005), volum îngrijit de Luminiţa Botoşineanu şi Victor Durnea, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006, p. 283-293 (ISBN 973-7603-28-1).
 4. Ana-Maria Minuţ:  Dinamica îmbogăţirii lexicului românesc prin procedee interne, în volumul Simpozionului Naţional Direcţii în cercetarea filologică românească (ediţia a VI-a, Iaşi, 26 mai 2006), volum coordonat de Mariana Flaişer, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006, p. 120-126 (ISBN (10) 973-7603-48-6, ISBN (13) 978-973-7603-48-7).
 5. Ana-Maria Minuţ (în colaborare cu Luminiţa Botoşineanu): Modele intonaţionale în nord-estul Transilvaniei. Interogativa totală negativă, în volumul Conferinţei Naţionale de Filologie Limba română azi (ediţia a X-a, Iaşi-Chişinău, 3-7 noiembrie 2006), volum îngrijit de Dumitru Irimia, Ana-Maria Minuţ, Ioan Milică, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 183-194 (ISBN 978-973-703-215-7/ 973-703-215-2).
 6. Ana-Maria Minuţ (în colaborare cu Adrian Turculeţ): De la AMPER la AMPRom, în volumul sesiunii de comunicări din cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (Iaşi, octombrie, 2006), Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine, volum coordonat de Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 349-362 (ISBN 973-703-233-0/978-973-703-233-1).
 7. Ana-Maria Minuţ: Aspecte ale dinamicii lexicului românesc actual, în volumul sesiunii de comunicări cu participare internaţională Eurocultura: un nou turn Babel?, (Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi, mai 2006), volum editat de Odette Arhip, Editura Junimea, Iaşi, 2007, p. 106-117 (ISBN 978-973-37-1236-7).
 8. Ana-Maria Minuţ (în colaborare cu Luminiţa Botoşineanu): Fondul latin al românei. Romanizarea şi apariţia unui nou sistem lingvistic, în volumul simpozionului internațional Romanisierung. Theorie und Praxis eines Forschungskonzepts (Internationale Tagung im Rahmen der Universitätspartnerschaft Konstanz-Iasi), Romanizarea. Impunere şi adeziune în Imperiul Roman, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2011, p. 245-254 (ISBN 978-973-640-647-8).

 

Publicaţii în reviste de specialitate sau în volume colective apărute la edituri acreditate CNCSIS

 1. Ana-Maria Minuţ:  Omonimia gramaticală în flexiunea verbului în limba română veche, în „Philologos”, anul I, nr. 1-2, 2005, p. 50-56 (ISSN 1841-0103).
 2. Ana-Maria Minuţ  (în colaborare cu Petru Zugun): Formarea cuvintelor. Teorie şi practică, în „Philologos”, anul I, nr. 1-2, 2005, p. 161-175 (ISSN 1841-0103).
 3. Ana-Maria Minuţ  (în colaborare cu Petru Zugun): Formarea cuvintelor. Identificare, analiză, evaluare, în „Iniţieri didactice”, nr. 1/2005, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 49-51 (ISSN 1841-5407).
 4. Ana-Maria Minuţ:  Competenţa, în Dicţionar de postmodernism. Monografii şi corespondenţe tematice (coordonator, Sorin Pârvu), Editura Institutul European, Iaşi, 2005, p. 296-299 (ISBN 973-611-372-8).
 5. Ana-Maria Minuţ: Rudolf Hoberg şi Ursula Hoberg, Der Kleine Duden, Gramatica limbii germane (ediţie revăzută şi adăugită), traducere şi adaptare de Octavian Nicolae, Editura Polirom, Iaşi, 1998, în „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens”, nr. 13-14, Bucureşti, 1998, p. 418-420 (ISSN 1454-40-08).
 6. Ana-Maria Minuţ: Octavian Nicolae, Gramatica contrastivă a limbii germane (II. Morfologia şi Sintaxa),  Editura Polirom, Iaşi, 2000, în „Zeitschrift der Germanisten Rumäniens”, nr. 19-20, Bucureşti, 2001, p. 384-386 (ISSN 1454-40-08).

 

II. Manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

 1. octombrie 1996: comunicarea Neologismul în limba română actuală, la sesiunea de comunicări organizată în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
 2. decembrie 1996: participare la Colocviul de Sociolingvistică având tema Aspecte ale limbii române vorbite în Moldova istorică, organizat la Leipzig de Institutul de Romanistică al Universităţii din Leipzig.
 3. decembrie 1999: comunicarea Les formes verbales actives surcomposées en roumain et en français, la sesiunea de comunicări Linguistique des langues romanes, organizată de Fachgruppe Sprachwissenschaft la Universitatea din Konstanz.
 4. mai 2000: comunicarea În problema predicatului verbal compus în română şi germană, la al V-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, Iaşi.
 5. octombrie 2001: comunicarea Indici de predicaţie ai verbului (cu referiri speciale la limba română veche), la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, ediţia a VI-a, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava.
 6. iunie 2004: (în colaborare cu Adrian Turculeţ şi Luminiţa Botoşineanu) comunicarea Recherches acoustiques sur quelques aspects régionaux de l’intonation du roumain littéraire, la 2ème Séminaire International du projet AMPER (Atlas Multimédia Prosodique de l’Espace Roman), Centre de Dialectologie de Grenoble, Université Stendhal Grenoble 3.
 7. martie 2005: (în colaborare cu Petru Zugun) comunicarea Formarea cuvintelor. Identificare, analiză, evaluare, la simpozionul Evaluarea în învăţământul preuniversitar şi universitar. Strategii. Metode. Tehnici, Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.
 8. noiembrie 2005: (în colaborare cu Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu) comunicarea Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom) – un nou proiect de integrare in dialectologia romanică, la Simpozionul Internaţional Comunicare interculturală şi integrare europeană, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi.
 9. noiembrie 2005: (în colaborare cu Adrian Turculeţ, Luminiţa Botoşineanu) comunicarea Atlasul multimedia prozodic român (AMPRom). Chestionarul şi reţeaua de puncte, la Simpozionul Internaţional Limba şi literatura română. Regional – naţional – universal, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Universitatea de Stat din Moldova, ASTRA – Despărţământul „Mihail Kogălniceanu”, Iaşi-Chişinău.
 10. mai 2006: comunicarea Aspecte ale dinamicii lexicului românesc actual, la a II-a sesiune de comunicări cu participare internaţională Eurocultura: un nou turn Babel?, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi.
 11. mai 2006: comunicarea Dinamica îmbogăţirii lexicului românesc prin procedee interne, la Simpozionul Naţional Direcţii în cercetarea filologică românească, ediţia a VI-a, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi.
 12. iunie 2006: comunicarea Zur Dynamik des zeitgenössischen rumänischen Wortschatzes, susţinută în cadrul stagiului de predare şi cercetare la Institutul de Romanistică al Universităţii „Friedrich Schiller” din Jena, Germania.
 13. octombrie 2006: (în colaborare cu A. Turculeţ) comunicarea De la AMPER la AMPRom, la sesiunea de comunicări Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine, organizată în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
 14. noiembrie 2006: (în colaborare cu Luminiţa Botoşineanu) comunicarea Modele intonaţionale în nord-estul Transilvaniei. Interogativa totală negativă, la Conferinţa Naţională de Filologie Limba română azi, ediţia a X-a, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Institutul Cultural Român, Bucureşti, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea „Limba noastră cea română”, Iaşi-Chişinău.
 15. 27 mai – 6 iunie 2008, (în colaborare) participare la Atelierul de lucru AMPER, Zilele ITA – ROM, Italia, Torino, organizat de Laboratorul de Fonetică Experimentală al  Universităţii de Ştiinţe din Torino, titlul comunicării: La variabilité intonative du roumain littéraire. Exemples des modalités négatives et interrogatives négatives.
 16. 20-22 octombrie 2008, (în colaborare), participare la simpozionul internaţional La variation diatopique de l’intonation dans le domaine roumain et roman, România, Iaşi, titlul comunicării: Aspects de la variation diatopique de l’intonation au niveau de la langue roumaine littéraire.
 17. 4-7 octombrie 2009 (în colaborare), participare la simpozionul internațional Romanisierung. Theorie und Praxis eines Forschungskonzepts (Internationale Tagung im Rahmen der Universitätspartnerschaft Konstanz-Iasi), România, Iași, titlul comunicării: Romanisierung und Rumänisierung.
 18. 11-13 septembrie 2011: participare la  Colocviul organizat de Seminarul de lingvistică de la Universitatea din Elazig-Turcia; titlul comunicării:  Türkische Elemente in der rumänischen Sprache.
 19. 28 februarie 2012: participare la  Colocviul organizat de Seminarul de Romanistică de la  Universitatea din Zuerich (organizatori: prof. dr. Alexandru Gafton, prof. dr. Martin-Dietrich Glessgen, prof. dr. Christina Vogel) Contribuţiile limbii române la filologia romanică/ Die Bedeutung des Rumänischen für die Romanistik; titlul comunicării : Inovaţii lexico-semantice în româna actuală.
 20. 23 noiembrie 2012: (în colaborare cu Luminiţa Botoşineanu) comunicarea: Un altfel de paratext: Jurnal de anchetă dialectală, la simpozionul Dialoguri academice organizat de Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.