PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Rezumatul proiectului-ro)


Motivul principal care justifică alcătuirea acestui proiect îl constituie interesul cultural, lingvistic, ideologic pe care o asemenea cercetare îl prezintă, atât pentru istoria culturii române, cât şi pentru stabilirea interferenţelor dintre culturile europene, a influenţelor şi a configurării uniunii culturale europene, într-o perioadă de modernizare sub impulsul Iluminismului.

Din analiza unor traduceri româneşti din secolul al XVIII-lea, care au făcut obiectul unor cercetări recente, şi care oferă o imagine privitoare la sfera de interes a intelectualilor români şi modalităţile de accedere la textele sau la autorii de care aceştia erau interesaţi, s-a putut observa că uneori lipsesc datele referitoare la original, la anul apariţiei intermediarului utilizat, iar pentru unele nu s-a stabilit încă paternitatea traducătorului român.

Proiectul, cu un preponderent caracter filologic, propune inventarierea traducerilor în relaţie cu cartea occidentală, stabilirea surselor traducerilor şi, acolo unde este cazul, căutarea şi descoperirea traducătorului prin cercetări interdisciplinare, făcându-se apel la informaţii din domenii precum istoria, lingvistica, stilistica, grafologia, genealogia, filigranologia etc. În perioada de început a modernizării, cu excepţia Şcolii Ardelene, traducerile laice erau făcute la iniţiativa unor cărturari izolaţi, care aparţineau aristocraţiei, şi care, interesaţi de cultura occidentală, efectuau traducerile din plăcere, dar, deşi nu lucrau după o comandă, aveau în vedere adesea şi un recipient.

Descoperirea (şi înregistrarea) de noi informaţii şi mai ales a unor traduceri necunoscute, ca obiectiv important în cadrul proiectului propus, este favorizată de apariţia în ultimele decenii a tot mai multe cataloage de cărţi vechi şi manuscrise româneşti. Dintre aceste cataloage le amintim pe cele ale lui Gabriel Ştrempel, Florian Dudaş, Ion B. Mureşianu, Olimpia Mitric, Virgil Cândea.

După o serioasă documentare, va fi adunată, sistematizată şi prezentată analitic şi critic, pentru prima dată, întreaga informaţie privitoare la traducerile din secolul al XVIII-lea, din toate provinciile româneşti, efectuate direct din limba originalelor sau prin intermediul traducerilor din alte limbi. În afara textelor literare, vor fi cercetate şi traducerile ştiinţifice care au contribuit la formarea stilurilor funcţionale ale limbii române. Pentru o mai bună exploatare a informaţiilor obţinute, acestea vor fi incluse şi într-o bază de date.

Proiectul se va finaliza printr-o lucrare pe care o considerăm deosebit de importantă prin faptul ca va cuprinde cercetări noi, dar le va reuni şi pe cele existente, publicate în general în reviste cu tiraj redus şi, deci, mai greu accesibile chiar şi publicului avizat. Proiectul va avea un volum final, publicat la o editura recunoscută. Acesta va conţine un studiu introductiv în care vor fi prezentate: cadrul general, stadiul problemei, scopul proiectului. Substanţa volumului va consta în descrierea cronologică a traducerilor. Materialul va fi sistematizat şi prezentat succint, după norme de redactare unitare, astfel încât să rezulte un inventar al tuturor traducerilor româneşti, cu informaţii cât mai complete care să cuprindă (în cazul fiecărui articol): titlul, versiunile în limba română şi traducătorii lor, dacă a fost tipărit sau a rămas în manuscris, descriere, argumente pentru stabilirea paternităţii, autorul tradus şi o succintă prezentare a acestuia, titlul originalului, anul şi locul apariţiei, (unde este cazul) intermediarul folosit, constatarea diferenţelor textologice ale versiunii româneşti faţă de original şi influenţele stilistice şi lingvistice ale originalului (prin metoda contrastivă), principalele trăsături lingvistice ale traducerii. În capitolul concluziv se vor preciza nuanţat dimensiunile influenţei occidentale în perioada cercetată; se vor analiza domeniile de interes ale cărturarilor români, autorii occidentali traduşi, modalitatea stabilirii relaţiilor interculturale cu alte ţări europene, importanţa şi influenţa ideologică, literară, ştiinţifică, lingvistică a traducerilor. Se are in vedere atât transpunerea pe suport electronic a rezultatelor cercetării şi difuzarea pe CD-ROM, cât şi o elaborare hypertextuală care să poată fi consultată pe interne