DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE INOVARE ŞI CREŞTEREA IMPACTULUI CERCETĂRII PRIN PROGRAME POST-DOCTORALE

 

 CRITERII DE ELIGIBILITATE :

 • Doctoratul susţinut public înainte de data încheierii contractului de finanţare cu AM-POSDRU. În cazul persoanelor al căror dosar se află în prezent spre analiză la CNATDCU, este necesară completarea unei declaraţii pe proprie răspundere că vor completa dosarul de concurs cu un act doveditor cu privire la acordarea titlului de doctor – certificat, copie după Ordinul ministrului – până la data de 1 iulie 2010).
 • Vârsta de maximum 40 ani.
 • Cetăţean al unui stat membru al UE.

 

CRITERII DE SELECŢIE : 

 • Proiect de cercetare (după modelul recomandat).
 • CV-Listă de publicaţii.
 • Colocviu:  pe baza unei selecţii din trei publicaţii considerate de candidat ca fiind relevante pentru tema de studiu (se va face referire directă la proiectul depus de candidat).
 • Cel puţin 3 publicaţii în domeniul temei propuse.
 • Candidaţii nu trebuie să fie angajaţi cu normă întreagă la UAIC sau la alte instiţutii în perioada stagiului postdoctoral de cercetare, ori ca membru al grupului ţintă în derularea unui alt program post-doctoral.
 • Două scrisori de recomandare de la specialişti în domeniul ştiinţific al temei propunerii de proiect.
 • Candidaţii trebuie să prezinte acceptul unui cadru didactic din Facultatea de Litere care să asigure supervizarea ştiinţifică.
 • Media de absolvire a studiilor de licenţă şi master: peste 9.00 (criteriu de diferenţiere pentru candidaţi cu acelaşi punctaj).

 

CRITERII DE PERFORMANŢĂ : 

Criterii minime de performanţă pentru un cercetător post-doctorand:

a) minimum – 1 articol pe an în reviste indexate în categoria B+

b) minimum – participarea la cel puţin 2 manifestări ştiinţifice pe an – inclusiv publicarea comunicărilor  în volumele manifestărilor

c) minimum – 1 articol pe an în reviste sau volume colective din străinătate sau reviste ISI din România

d) minimum – coautor/ coeditor la un volum de specialitate apărut la o editură acreditată CNCSIS (pe parcursul desfăşurării programului)

 

– Raport lunar şi raport de cercetare cumulativ final, avizat de coordonatorul ştiinţific.

Obs.Cercetătorul post-doc va publica toate lucrările ştiinţifice din tematica programului post-doc, sub afilierea Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”; se va menţiona explicit, în Acknowledgement’s, sursa de finanţare proiectul POSDRU.

Publicaţiile vor fi raportate, cu precădere, numai la acest program. În cazul raportării multiple, numărul necesar de publicaţii pentru raportare se va mări corespunzător.


ALTE INFORMAŢII:

 • Minimum o aplicaţie depusă pentru finanţarea unui proiect de cercetare în cazul în care vor exista competiţii naţionale sau internaţionale pe tematici înrudite;
 • Cercetătorul post-doc îşi va desăvîrşi formarea profesională prin participarea la cursuri de formare, workshopuri şi specializări înţarăsau în străinătate, în domeniul temei de cercetare (din alte surse de finanţare);
 • Cercetătorul post-doc va fi o prezenţă activă în comunitatea ştiinţifică şi academică a instituţiei. Cercetătorul va participa la seminarii de grup de cercetare, prezentări de teze de doctorat, conferinţe şi workshopuri naţionale şi internaţionale din Universitate.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Profesor dr. Andrei Hoişie: ahoisie@hotmail.com;  0232-201244

Conferenţiar dr. Ana-Maria Minuţ; a_minut@hotmail.com; 0232-201245

Lector dr. Ion Lihaciu: lihaciu@uaic.ro;  0232-201153; mobil: 0723-841.800

   

CALENDAR PENTRU SELECŢIA GRUPULUI ŢINTĂ

17-21 mai          Depunerea dosarelor (Departamentul de cercetare, Facultatea de Litere)

24-31 mai          Concurs – selecţia candidaţilor (etapa I)

1-4 iunie            Contestaţii, afişarea rezultatelor

10-15 iunie         Depunerea dosarelor (Departamentul de cercetare, Facultatea de Litere)

18-25 iunie         Concurs selecţia candidaţilor (etapa a II-a)

28 iunie-30 iunie  Contestaţii, afişarea rezultatelor


GRILA DE PUNCTAJ

1) Interviu: Prezentarea proiectului de cercetare. 0 -100 puncte

MINIMUM 80 PUNCTE

2) Colocviu:  pe baza unei selecţii din trei publicaţii considerate de candidat ca fiind relevante pentru tema de studiu (se va face referire directă la proiectul depus de candidat). 0 -100 puncte

MINIMUM 80 PUNCTE

3) CV-Listă de publicaţii

la evaluare se vor lua în calcul următoarele:

– autor volume de specialitate:  nr.pag./10 = nr. puncte

– coautor volume de specialitate: nr.pag./nr. autori/10 = nr. puncte

– editor volume de specialitate:  nr.pag/30 = nr. puncte

– coeditor volume de specialitate: nr.pag./nr. editori/30 = nr. puncte

– articole ISI în străinătate – 20 puncte

– articole ISI în ţară – 10 puncte

– articole în reviste de specialitate sau în volume colective din străinătate – 10 puncte

– articole în reviste B+ sau B – 8 puncte

– articole în reviste ale Academiei Române sau în analele universităţilor din consorţiu – 8 puncte

– articole în volume de specialitate din ţară apărute la edituri acreditate CNCSIS – 5 puncte

– articole în reviste categoria C – 3 puncte

– articole în reviste categoria D –  2 puncte

– traduceri în ţară sau în străinătate nr. pag. / 50 = nr. puncte

– lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale din străinătate – 8 puncte

– lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale din ţară – 3 puncte

– lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale – 1 punct

– recenzii în reviste de specialitate sau în volume colective din străinătate – 5 puncte

– recenzii în reviste de specialitate sau în volume colective din ţară – 1 punct

– director al unui grant CNCSIS Tip A sau similar – 30 puncte

– membru într-un grant CNCSIS Tip A sau similar – 20 puncte

– director al unui grant CNCSIS Tip At, Td  sau similar – 10 puncte

– membru într-un grant CNCSIS Tip At, Td sau similar – 5 puncte

– recenzie (la una dintre lucrările candidatului) într-o publicaţie de specialitate internaţională – 5 puncte

– recenzie (la una dintre lucrările candidatului) într-o publicaţie de specialitate naţională – 2 puncte

– citare într-o publicaţie de specialitate internaţională – 3 puncte

– citare într-o publicaţie de specialitate naţională – 0,5 punct


CONŢINUT DOSAR:

– Certificate (naştere, căsătorie – copii legalizate); diplome (bacalaureat, licenţă, masterat, doctorat – copii legalizate);

– Cerere (Anexa 1)

– Proiect de cercetare (după modelul recomandat Anexa 2) care să conţină descrierea temei, infrastructura necesară, colaboratori, rezultate estimate, colectivul în care vor fi prezentate, coordonator ştiinţific.

– CV – Listă de publicaţii.

– Două scrisori de recomandare de la specialişti în domeniul ştiinţific al temei propunerii de proiect.

– Acceptul unui cadru didactic din Facultatea de Litere care să asigure supervizarea ştiinţifică.

– Toate publicaţiile ştiinţifice din lista de publicaţii – copii xerox ;

– Dovada eventualelor citări ale candidaţilor în publicaţii de specialitate.

 

             ANEXA 1 – POSTDRU CERERE INSCRIERE POSTDOC

             ANEXA 2 – POSTDRU Proiect de Cercetare Stiintifica  Postdoctorala-2