Activitatea științifică

Înţelegînd că învăţămîntul universitar trebuie să îmbine activitatea de cercetare cu cea didactică de rang academic, învăţămîntul universitar avînd misiunea atît de a produce, cît şi de a îngloba rezultatele cercetărilor şi, într-o anumită măsură, să stimuleze continuarea pe baze sănătoase a acestui proces, fondatorii şi membrii iluştri ai Catedrei au fost (uneori, întîi de toate) cercetători şi oameni de ştiinţă de prim rang. Acest spirit, adaptat nevoilor concrete ale Societăţii, s-a transmis, din generaţie în generaţie, membrilor Catedrei.

Continuînd, inclusiv pe calea ameliorării, o rodnică tradiţie, actualii membri ai Catedrei de limba română şi lingvistică generală şi-au identificat, în domeniul filologico-lingvistic, propriile arii de interes ştiinţific. Aceste preocupări încearcă să onoreze calea deschisă de înaintaşi, avînd ca primă finalitate elaborarea de lucrări ştiinţifice valoroase, de la monografii pînă la studii de sinteză şi instrumente de cercetare.

Întrucît activitatea de cercetare ştiinţifică nu se desfăşoară izolat, preocupările şi priorităţile de cercetare ale membrilor Catedrei se referă la aprofundarea unor arii deja explorate, la chestiuni insuficient studiate pînă acum, carenţiale sau la aspecte pentru care interesul ştiinţific este relativ recent, în concordanţă cu cerinţele linvgisticii actuale.

Totodată, aceste cercetări fiind rodul activităţii unor cadre didactice, dincolo de aspectul strict ştiinţific, ele au în vedere colaborarea între membri avînd diferite nivele de pregătire, pentru tinerii cercetători fiind un bun prilej de achiziţionare a tehnicilor şi deprinderilor necesare unui veritabil om de ştiinţă.

„Analele Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, seria III.e. Lingvistică este revista Catedrei de limbă română şi lingvistică generală. Publicaţia reuneşte, în principal, contribuţiile ştiinţifice (articole, studii, recenzii, note) ale membrilor acesteia. Conducînd succesivele colective de redacţie, redactorii-şefi ai publicaţiei, profesorii Al. Andriescu, V. Arvinte, D. Irimia, E. Munteanu şi, actualmente, lector dr. Ana-Maria Minuţ, au conturat de-a lungul vremii o concepţie editorială fără compromisuri, preocupaţi fiind în primul rînd de nivelul ştiinţific al textelor acceptate, de calitatea şi noutatea cercetărilor lingvistice. Această normă profesională a reuşit să asigure valoarea revistei, solicitată de aproximativ 30 de Universităţi din Europa şi America de Nord.