FACULTATEA DE LITERE

Admitere 2011

Metodologie 2011

 

REZULTATELE ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
          
Lista candidaţilor admişi pe locuri de la buget 
Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă
Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă  - peste cifra de şcolarizare
Lista candidaţilor olimpici admişi la buget
Lista candidaţilor din Republica Moldova
BORDEROU ALFABETIC (BUGET)
BORDEROU ALFABETIC (TAXĂ)

 

               În cazul când aţi fost declarat admis, aveţi obligaţia ca, în perioada 20 - 22 iulie, să îndepliniţi următoarele formalităţi:

  1. să vă precizaţi definitiv opţiunea (în cazul în care aţi optat pentru mai multe specializări), depunând la dosar diploma de bacalaureat în original şi semnând declaraţia pe propria răspundere cu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Litere;
  2. dacă aţi fost admis pe locurile cu finanţare de la buget, va trebui să achitaţi suma de 40 de lei, reprezentând taxa de înmatriculare
  3. dacă aţi fost admis pe locurile cu taxă, va trebui să achitaţi suma de 500 lei, reprezentând jumătate din cuantumul taxei de şcolarizare pe semestrul I.

               Candidaţii care nu respectă aceste obligaţii vor fi radiaţi din liste şi înlocuiţi cu alţii, în ordinea mediilor.

               În măsura în care, prin retragerea de dosare, se eliberează locuri la buget, aceste locuri se ocupă, în ordinea mediilor, de către candidaţii admişi iniţial cu taxă. Aceştia îşi vor recupera, începând cu data de 1 septembrie, banii plătiţi în contul taxei de şcolarizare.


 PROGRAM CASIERIE

20 - 22 iulie 2011, orele 9 00 - 15 30

Program pentru semnare declaraţii / retrageri dosare (Amfiteatrul III.12)

20 - 22 iulie 2011, orele 9 00 - 15 30

  
           

 

INFORMAŢII CAZARE 2011/2012 PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI
Candidaţii care au completat în fişa de înscriere opţiunea lor pentru cazare vor fi luaţi în calcul la repartizarea din luna septembrie pentru cazarea în căminul C6/C8 - preţ aproximativ 105 lei/lună, respectiv C2/C3 – preţ aproximativ 200 – 240 lei/lună.
Daca se doreşte cazarea în căminele Gaudeamus - preţ aproximativ 490 lei/lună sau Akademos - preţ aproximativ 630 lei/lună se va depune o cerere la secretariatul facultăţii, în perioada 5 - 9 septembrie 2011.
De asemenea, tot în perioada 5 - 9 septembrie 2011 se depun dosarele de cazare pe criterii medicale, precum şi dosare pentru orfanii de ambii părinţi sau cei din plasament.
ATENTIE: Facultatea de Litere cazează studenţii în limita locurilor alocate de către Rectorat. Nu toţi studenţii primesc cazare.

vezi aici Actele necesare pentru cazare orfanilor de ambii părinţi, plasament şi cazurile medicale

 

 

****************

 

PROGRAM ADMITERE 2011

Înscrierea candidaţilor:
11-15 iulie – 09.00-17.00
16 iulie – 09.00-14.00

Analiza dosarelor şi afişarea rezultatelor:
17-19 iulie

Candidaţii declaraţi admişi îşi vor confirma locul prin semnarea unei declaraţii-tip, în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor (20 - 22 iulie).

Casierie: Sala 3.15
Completarea fişelor de înscriere: Amfiteatrul III.11
Depunerea dosarelor de admitere: Amfiteatrul III.12

 

ADMITERE 2011 - CIFRA DE ŞCOLARIZARE PE SPECIALIZĂRI
Domeniul de studii Specializarea BUGET TAXA
Romani R.Moldova

 

 

 

 

LIMBA SI

LITERATURA

Limba si literatura romana - Limba si literatura moderna
Limba si literatura
romana - Literatura universala si comparata 
100 5 155
Limba si literatura engleza - Limba si literatura moderna 
Limba si literatura
engleza - Limba si literatura romana
Limba si literatura
engleza - Literatura universala si comparata 
58
Limba si literatura franceza - Limba si literatura moderna 
Limba si literatura
franceza - Limba si literatura romana
Limba si literatura
franceza - Literatura universala si comparata
55
Limba si literatura germana - Limba si literatura moderna 
Limba si literatura
germana - Limba si literatura romana
Limba si literatura
germana - Literatura universala si comparata 
32
Limba si literatura rusa - Limba si literatura moderna 
Limba si literatura
rusa - Limba si literatura romana
Limba si literatura
rusa - Literatura universala si comparata 
12
Limba si literatura italiana - Limba si literatura moderna 
Limba si literatura
italiana - Limba si literatura romana
Limba si literatura
italiana - Literatura universala si comparata 
17
Limba si literatura spaniola - Limba si literatura moderna 
Limba si literatura
spaniola - Limba si literatura romana
Limba si literatura
spaniola - Literatura universala si comparata 
17
Filologie clasica - Limba si literatura moderna 12
Literatura universala si comparata - Limba si literatura moderna  17
TOTAL 320 155
LIMBI MODERNE APLICATE Traducere si interpretare (engleza / franceza sau germana) 12 50
Traducere si interpretare (franceza / engleza sau germana) 10
Traducere si interpretare (germana / engleza sau franceza) 8
TOTAL 30 50
STUDII AMERICANE Studii americane 18 20
STIINTE ALE COMUNICARII Jurnalism 40 100

 

 

Acte necesare la înscriere

1. Diploma de bacalaureat / sau adeverinţa de absolvire (doar pentru promoţia 2011), în original, din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Candidaţii din promoţia 2011, care prezintă la înscriere adeverinţa de absolvire, trebuie să aibă menţionate pe aceasta atât media generală de bacalaureat, cât şi notele obţinute la probele susţinute. Absolvenţii de liceu promoţia 2010, care au depus iniţial adeverinţa de absolvire, vor prezenta, dacă au fost declaraţi admişi, diploma de bacalaureat în original. În caz contrar, vor fi declaraţi respinşi.
Candidatul care s-a înscris în prealabil la o altă facultate, unde a depus diploma de bacalaureat (respectiv adeverinţa de absolvire) în original, va prezenta la dosar o copie legalizată după diploma de bacalaureat (respectiv adeverinţa de absolvire), însoţită de o adeverinţă de înscriere eliberată de facultatea unde se află actele în original.
2. Foaia matricolă în original cu notele obţinute la disciplinele studiate în liceu (observaţie: notele trebuie să fie foarte vizibile, în caz contrar dosarul nu va fi acceptat pentru înscriere). În cazul în care candidatul s-a înscris în prealabil la o altă facultate, atunci dosarul trebuie să conţină o copie legalizată după foaia matricolă.
3. Buletinul/Cartea de identitate în copie legalizată sau copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
4. Certificatul de naştere în copie legalizată.
5. Certificatul de căsătorie în copie legalizată sau copie xerox însoţită de original (pentru confruntare), numai pentru candidatele căsătorite.
6. 2 fotografii color, tip Buletin de Identitate.
7. Adeverinţă medicală.
8. Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere şi completată în ziua înscrierii.
9. Chitanţă cu plata taxei de admitere. Taxele se plătesc la casieria facultăţii sau la orice agenţie BRD.

DATE DE DECLARAT PENTRU EFECTUAREA UNEI PLĂŢI PRIN BRD
1.    NUMELE ŞI PRENUMELE
2.    CODUL NUMERIC PERSONAL
3.    DENUMIREA FACULTĂŢII SI A FORMEI DE ÎNVĂTĂMÂNT (licenţă - zi)
4.    DENUMIREA CORECTĂ A TIPULUI DE TAXĂ PLĂTITĂ (taxă admitere; taxă de școlarizare, etc)
5.    CONTUL ŞI BANCA -    BRD   RO 68 BRDE 240 SV 89534452400 - orice sucursală BRD din ţară

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:
- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

  1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic  din Universitatea “ Al. I. Cuza” Iaşi;
  2. candidaţii care sunt copii orfani de ambii părinţi;
  3. candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
  4. candidaţii care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
  5. candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MECTS sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.

10. 1 dosar plic.

*** Pentru candidaţii studenţi care doresc să urmeze o a doua specializare: diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în copii legalizate şi o adeverinţă care atestă calitatea de student, precum şi numărul de ani finanţaţi de la buget.
*** Candidaţii licenţiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat și foaia matricolă din liceu în original, iar diploma de licenţă şi foaia matricolă din facultate, în copii.
*** Candidații de etnie rromă, care concurează pe locurile speciale, se vor înscrie la nivelul Rectoratului Universității.

 

Cuantum taxe

Taxa de admitere (taxa de înscriere): 200 RON / specializare
Taxa de înmatriculare (pentru candidaţii admişi la buget): 40 RON
Taxa de şcolarizare (pentru candidaţii admişi la taxă): 500 RON